dinsdag 23 september 2008

de planeet op weg naar 1 natie

VOEDSEL VOOR DE GEEST
een kaart van het leven

EEN filosofische SPEURTOCHT NAAR DE ZINnen VAN HET LEVEN
aan de hand van proza, poëzie, essays, pamfletten, citaten, ...

-hoe de planneet één natie wordt
-hoe 'filosoferen' zingeving wordt
-hoe 'graag leven' mogelijk wordt
users.skynet.be/octo ..

Deel I. HOE DE PLANNEET 1 NATIE WORDT

A. RODE KERMIS :
-voorwoord 2
-de ontmoeting van twee toekomstige ouders 2
-een school anno1973 5
-ach wat een ellende, die oorlogen 5
-zin 8
-er zijn geen foto's van
-de lijkstoet 11
-de ronde karamel 12
-de wijsheid in pacht 12
-het houten-bakken-paradijs 13
-de inplanting van melancholische illussies 15
-het observeerspel 16
-de nieuwe baronnen 18
-aan iedereen 19
-geachte medemaatschappijer 20
-de redenen waarom de mens zijn lot aan de waarde van het geld verbindt 29
-een telekommunikatiefirma te lande 29
-samenlevingstoestanden 36
-Hagellandland 37
-hoeveel is 385 miljard euro ? 38
-geen zelfportret zonder de anderen 39
-aan de verdeelde kinderen der natuur 41
-in verband met je vraag naar deelname aan verkiezingen 43
-tegen werkeloosheid, oorlog, uitbuiting 46
-praktische filosofie 47
-C.O.N.S.C.I.E.N.C.E. Presenteert : een toekomstig samenlevingsmodel 49
-een andere remedie 53
-nieuwe nieuwsberichten 54
-bericht aan de werkende bevolking 56
-wereldgenoot 56
-de bewuste keuze 57
-het verband tussen wens, realitieit en droom 58
-questions for workers 59
-ook jij kan de wereld verbeteren 60
-wie we zijn en van waar we komen 61
B. LESSONS FROM HISTORY 63
ONDERZOEK NAAR DE ZIN VAN GESCHIEDENIS :
HOE DE BEWONERS VAN DE BLAUWE PLANNEET 1 NATIE WERDEN

- VAN GROT TOT MOBILHOME
Jagen en van driften en kreten woorden maken/ Huizen bouwen, leren boeren, 63
schrijven/ : Een overzicht van de geschiedenis aan de hand van jaartallen/ 68

-LESSONS FROM HISTORY , analyses and alternatives 80
-OPAA : Octo's Political Analyses @ Alternatives (+CONSCIENCE in French) 95
-Berichten uit de vorige eeuw (31/01/2101) 98


1
Deel 2 : hoe ' filosoferen' zingeving wordt
de filosofie staat weer voor een revolutie 2
filosofie, geschiedenis en kunst als voedsel voor de geest 6
filosofisch voorspel, de geest één met de stof 7
de hoofdreden waarom wij bestaan 9
het leven is een eindeloze test (ludiek overzicht geschiedenis filosofie) 12
de zin van m'n levenskrachten 21
wie we waren 21
nu 24
het positieve dat het negatieve niet voeden mag 25
het oorspronkelijke in ons 26
waarom nog schrijven 27
het heden als proefbuis 29
leren door uitwisseling 29
vijftig geworden 34
de snelheid van licht en de mikrikosmos 35
het bewijs van het eeuwige leven 35
in den beginne was er het woord en de wetenschap 40
het bestaan 41
de symboliek in gebeurtenissen, woorden en beelden is materie-verwant 42
woorden als tekens van een teken 42
handleiding tot het begrijpen van de werkelijkheid 44
over verschillen tussen godsdiensten 45
evolutie in het bewustzijn 49
ach mens 49
't is niet makkelijk om hier nu boodschapper te zijn 51
theatermonoloog 'hier staan we dan' 52
ook jij kunt de wereld veranderen 57
vanwaar we komen 57
doodongewoon 60
er was dus toch leven na de dood 62
roman voor de rode man 75
geen slaven van negatieve emoties blijven 85
innerlight 1 :degrees 87
innerlight 2 : everything = evolution of energy 88
sallaam camerades frères 90
against fanatism 91
the way life operates 92
special kinds of observations 93
you can change the world 95
were we come from 96
there was life after dead 98
innercommunication-tools 99
we were also family, friends and lovers 106
hello humanity 114
vous pouvez changer le monde 115
d'où on vient 116(II)


deel 3 : hoe 'graag leven' mogelijk wordt

A. Gedichten uit een leven en een tijd vol overgang

a)menselijke emoties in hun tocht naar gevoelens en innercommunicatie
b)de wereld van de arbeid
c) filosoferen
d)citaten, innerlijke overdenkingen, innercommunicatie ,english poems
e) mensen en dingen allerlanden, allerhanden
f)dieren natuurlijk
g)in memoriam
h)dagboekpoezie
B. Ach ja, de liefde
loving life is the greatest art, living together alsovoorwoord
Toestanden zitten over het algemeen anders in mekaar dan er oppervlakkig over wordt geschreven en verteld. Mensen zitten over het algemeen anders in mekaar dan ze van zichzelf denken. Alleen ervaringen opdoen en leren observeren, luisteren en praten kan ons helpen.
Onafhankelijkeid is alleen mogelijk als men het algemeen belang van de hele wereld op sociaal en ekologisch gebied vooropstelt en breekt met alle taktieken die daar tegenin gaan. Feiten in een breder kader kunnen zetten, insinuaties ontkrachten, daar komt het op aan. Pas dan kan krijgen een echt alternatief en de mogelijke wegen naar nieuwe, vooruitstrevende methoden om het sociale en ekologische te bevorderen een kans. Dan krijgen ook de blauwe lijnen die onze persoonlijke relaties verbinden meer ruimte. Als je alle kleurschakeringen van de rode lijnen die ons politieke en sociale leven verbinden onder de geschiedkundige loep neemt, merk je dat die aan een heroriëntering van hun programma en methoden toe zijn...willen ze niet nog eens terrein aan rechts en
uiterst-rechts verliezen.

De ontmoeting van twee toekomstige ouders op Rhode Kermis
Zoals elk ontmoeten geschiedde het kruisen hunner wegen enerzijds onder de door de wereldgeschiedenis geschapen voorwaarden én onder de begeleiding van de wetten van de aantrekkingskracht der wegen die zielen met mekaar omgaan doen.
We schrijven juni-juli 1943.
Het was weer rond de tijd van de jaarlijkse kermis in het gehucht Rhode, waar, zoals in de andere gehuchten nog een meerderheid van de bevolking de kost met boeren verdiende. De meeste boeren hadden een klein boerderijtje met een paar koeien enzomeer en verdienden, zelfs in oorlogstijd geen fortuinen, zoals al eens geschreven wordt. Het gros van hen en hun afstammelingen zou na de wereldoorlog de rangen van de loonafhankelijken gaan vervoegen. Een gehucht was toendertijd nog zoiets als een deelgemeente nu. De tijd van vóór de TV, toen ieder dorp minstens twee cafees per gehucht telde. Oorlogstijd, ook in België. Toen reeds hadden sommige extreem rechtse Vlamingen het niet zo hoog op met twee gemeenschappen die erin slaagden één natie te vormen. In de tweede grootste stad van Antwerpen orakelde rond die tijd een Vlaamse, toen noch 'Vlaamsche' priester tegen het voornamelijk als goddeloos afgeschilderde communisme. Een man van God was hij duidelijk niet en hij moet nattigheid gevoeld hebben toen hij iets zei over "Vlaanderen sterf en verrijs weer". Het Vlaanderen zoals hij dat zag was aan zijn doodsreutels begonnen...geen enkel gehucht, geen enkel dorp, géén regio, géén land kan alleen bestaan.
Na de ellende die de in soldatenpakken gestopte Duitse en Russische werkmensen in Stalingrad in januari hadden uitgestaan, betekende de slag bij Koersk het einde van de plannen van de naar de buitenwereld als arbeiderspartij gepresenteerde fanclub van de toenmalige Duitse wapenproducenten. In Italië werd er een fascist die zich voor de misleiding van het volk eerst misleidend als 'socialist' probeerde te vermommen... opgehangen. Had de bewapeningsekonomie aanvankelijk de Duitse werkgelegenheid driest vooruit geholpen, nu werd de recessie van de jaren dertig er ondermeer in de USA door opgelost. Toppunt van debiliteit van zo'n wapenekonomiesysteem ,waren die lieden die in tijden van naöorlogse werkloosheidspieken meenden iets als "ne goeien oorlog, dat hebben we vandoen" te moeten uitkotsen. Ze zijn wel goed bediend geweest in de jaren na de tweede wereldoorlog, met Vietnam voorop...dan zijn de zogezegde goddelozen en de zogezegde communisten veel braver geweest...maar dat wist ik als ongeboren zoon van mijn ouders op de kermis in Rode nog niet.
2

Het moet nogal een tijd geweest zijn, besef ik nu eens te meer in 2006, 62 jaar later
als prille vijftiger. Het oorlogsverzet kwam van gewetensvolle mensen zoals m'n grootouders die 'onwettelijk'-verklaarde personen een schuiloord boden. Of ze nu gewoon wilden verderboeren en niet voor de oorlogsindustrie wilden werken of als overzees piloot uit zo goed als opgejaagd wild waren...geholpen werden ze. Het was de tijd dat je moest kunnen zwijgen als een graf en hopen in het beste van binnenin de mens...en uit je doppen kijken dat je door geen enkele strekking van het verzet gedomineerd werd...of dat de collaboratie niets in de gaten kreeg. Nu, nu we niet meer moeten zwijgen, zwijgen er tevelen en schrijven er te weinigen over al die streken in de wereld die nog een hel op aarde zijn...en waar m'n z'n leven nog waagt als men z'n nek voor een verbetering van toestanden uitsteekt.
De toekomstige ouders hadden geen idee van de verschrikkingen die de oorlog hen nog zou brengen. Ze zaten samen gezellig een pintje te drinken in een cafeetje.
Zij was nog maar pas hersteld van een granaatscherf die haar dijbeenvlees vanboven had doorboord. Hij was niet in 't leger gemoeten omdat hij, misschien ook ziek van al die oorlogsellende, dat jaar voor één van z'n longen vocht. Met de foto's van zijn long in de hand slaagde zijn broer er in van zich aan de opeissingen van de bezetter te onttrekken. Mijn ouders kwamen beide uit een ander dorp.
Zijn dorp, waar een jaar later, net na de invasie van de gealliëerden in Frankrijk, iemand tegen de raad die m'n grootvader gewoonlijk aan het plaatselijk verzet gaf in, iemand uit de kollaboratie van het leven benam; dit dorp zou het toneel worden van een vooraf geplande dramatische omsingeling.
Het Vlaamse brein achter die omsingeling zou later voor de CIA en nog andere buitenlandse diensten gaan werken. Zijn uitlevering werd nooit bekomen. Rechtse milieus zijn vaak zo verstrengeld dat ze onder een bezetting vaak én samenwerken met de bezetter én het verzet proberen orders te geven. Alhoewel hij nergens lid van was, leunde hij meer bij het linkse deel van het verzet aan...zoals zijn buurman waar de vergaderingen van de partizanen plaatsvonden.
Het soort fascisme dat vóór de tweede wereldoorlog ontstond, vertrok van rijke hebzuchtige mensen die een deel middenklasse en een deel armere mensen meesleurden in hun haat die ze in mensonterende houdingen tegenover vreemdelingen en meer bepaald toen 'Joden', propageerden. Het was voor hun de enige manier om het systeem dat niet zonder superwinsten draaien kan, in stand te houden. Het soort fascisme dat nu de kop opsteekt in welvarender maatschappijen dan vroeger, is veel gevaarlijker...het kijkt niet afgunstig naar de rijken maar neerbuigend naar diegenen die uit de boot vallen. Indien we er niet in slagen het blijven in te dijken, riskeren we ingekapseld te blijven in een uitbreiding van het oorlogsdenken van de dag van vandaag...het op voorhand aanvallen van Staten als dat de burgerij van andere Staten goed uitkomt.
Mensen lijken soms verbonden in het lot te zijn. Diegenen die in de jaren veertig een jaar of vijtig waren en waar de vergaderingen van het verzet plaatsvonden bijvoorbeeld. Twee van de drie verzetsmensen waarover ik het heb, ( derde ontsnapte), werden opgepakt en respektievelijk in Breendonk en in Leuven weer vrijgelaten, wat na de oorlog leidde tot spekulaties over wat zij onder foltering al of niet hadden losgelaten, terwijl zij zelf het waren die na foltering en loslippigheid vanwege hun voortrekkersrol aangehouden werden. De repressailles op het dorp worden soms niet als repressaille voor één bepaalde moord op een collaborateur uitgelegd, maar als een plan dat maanden op voorhand al klaarlag omdat men met de opkomst van de geallieerden in zicht alle sabotageakties van het verzet tegen de mogelijke terugtrekking van de bezettende troepen vóór wou zijn. In Normandië had dit de bezetters al vele verliezen gekost...gedynamitteerde bruggen waarover men niet meer kon terugtrekken en zo in de val zat enzoverder. In het boek met de visie al zou de represaille dus in een militaire
3
strategie tot terugtrekking gepast hebben, dweilt men de vloer aan met de repressaille-theorie...waarom omsingelt men dan één dorp...omdat de verzetsmensen meer en meer uit de steden trokken en zich in de dorpen verborgen, stelt men. Mensen die hun leven op het spel hebben gezet om het verzet te steunen waaronder de drie waarvan ik sprak, mijn grootvader ook, een mens wiens vrouw van de één of andere fasco-schurk slaag kreeg en met een kind van haar in een naburig dorp ondergedoken in koetroggen(eetbakken) slapen moest terwijl hun andere kinderen elders ingegraven waren. Ik speelde als jeugdige gast nog tolk voor één van de twee Engelse piloten die m'n grootvader bij hem thuis en in de buurt verborg. Ze zijn beiden kunnen ontsnappen. M'n vaders vader...een mens die voor en na de oorlog bij burenruzies geroepen werd om te bemiddelen, een mens die men bijhaalde om doden af te leggen, iemand die kon zwijgen als een graf en om zijn filosofische zwijgzaamheid bekend stond, iemand die een café met volksspelen had en die in allerhande amoureuse en andere perikkellen om raad gevraagd werd...iemand die het belang van zwijgen kende omdat wit én zwart soms samen in z'n café zaten, zo iemand staat dan ergens in een boek met het woordje verraad geassocieerd. Ironisch dat de aanleiding voor het feit dat iemand hem onder foltering aangaf een liefdesaffaire van iemand die hij verstopte was...hij die mensen naar mekaar toebracht als er kinderen werden verwacht...van wie ze ook waren trouwens.
Als men geweten had dat hij ook piloten verborg dan had men die zeker gaan zoeken.
Er waren zoveel versteekplaatsen bij hem, tot onder de prei in de hof...ook voor werkweigeraars...dus heeft hij niets over die piloten gelost...wat zou hij dan meer hebben verteld dan de bezetter al niet maanden van tevoren via zijn infiltranten wist ? Net als vele anderen heeft hij alleen mensen in nood willen helpen en was hij uiterst sceptisch tegenover ordewoorden van om 't even welke verzetsgroep of hun overkoepelingen. Omdat de kennis van iemand uit zijn omgeving als hulp bij iemand van de bezetting werkte kwam hij vervroegd vrij, niet omdat hij de pagina's met namen van inwoners uit de gemeente zou ondertekend hebben. Het zullen bijna alle namen van de gemeentebewoners geweest zijn, vermitst sommige van veertig pagina's spreken.
Daar krijg je makkellijk duizend namen op...en zovelen waren het er toen niet. Men vroeg aan alle aangehouden of men die of die kende, natuurlijk kende iedereen iedereen.
Wie weet zette diegenen die bij Himmler en ga zo de ladder dan maar af, op een goed blaadje wilden komen niet gewoon een geweer tegen iemands hoofd als je dan niet tekende.
Na de oorlog werd hij telkens weer door de dorpsbewoners in de gemeenteraad herverkozen.
Als keizer en keizerin van de volksdansgroep dansten ze nog op de wereldtentoonstelling in Brussel.
Zijn zonen zouden later bewijzen op welke manier vrede hier op aarde mogelijk is. Ze zouden hun leven lang het in de streek geoogste en in hun frigo's bewaarde en in de streekveilingen verzamelde fruit naar binnen-en buitenland verhandelen en voeren.

Analyses van wat er werkelijk gebeurde, mogen er niet toe leiden van al diegenen die aan het verzet deelnamen nu tegen mekaar op te zetten. Het zijn altijd diegenen aan de top die de kleine man gebruiken en doen marcheren...in de tijden van bewapening in de jaren dertig werden de vakbonden zelfs ingeschakeld om de bewapeningswedlopen mogelijk te maken, en niet alleen in Duitsland. Het volk had overal principiëel tegen zo'n dingen moeten zijn. Net zoals men nu tegen de huidige bewapening zou moeten ageren, maar dan met een aktieplan dat door miljoenen betogers wereldwijd aan alle regeringen kan worden opgelegd.

4


Een school anno ongeveer 1973.
In de les Frans heeft de leraar z'n dagje niet. Hij is niet te spreken over de schriften die hij opvraagt. Geen enkel schrift waar hij geen negatieve opmerking over maakt. Tot hij bij de laatste bank komt.
Hij neemt men schrift en kijkt het na. Geen wonder dat hij tevreden is, literatuur, in welke taal ook, interesseert mij en dan doe je er ook iets voor. Zijn prijzende woorden gaan me wel iets te ver...ik begin me een beetje té voorgetrokken te voelen. Geen nood, hier haalt m'n intuitie me wel uit. Naast de datum moesten we in de kantlijn elke dag de initialen H.M.H. schrijven. Waar die letters voor stonden, stondt voluit in grote letters geschreven boven het grote podium in de centrale zaal van de school :
'Hij moet heerschen' stond er. Mij deed het een beetje denken aan hoe tijdens de oorlog sommigen de heilgroet maakten...dus vroeg ik de leraar Frans doodgemoedereerd of dat nu echt nodig was dat we dat elke dag moesten schrijven.
Hij barstte in een driftbui uit : "Dan is er eens ene wiens schrift in orde is en dan dit".
Hij stuurde me kwaad de klas uit en ik moest naar de perfekt van de school.
Ik deed daar m'n verhaal en nam de gelegenheid te baat om het over de grote kollektie aan koncentratiekampboeken van de in de oorlog bijna gedeporteerde man te hebben.
Destijds waren er velen lid van het koningsgezinde verzet geweest. Een brede beweging met zowel een deel boeren als katholieke arbeiders die zich eigenlijk meestal onbewust richtte op het autoritaire anti-parlementaire van de houding van de oorlogskoning. Aan de touwtjes trokken lieden die in feite na de oorlog een autoritair conservatief regime aan de macht wilden brengen. De dupe van hun streven waren die gewone boeren en arbeiders en mensen uit andere lagen van de bevolking die de pers van hun
beweging moesten helpen verspreiden of de collaborateurs hier en daar spaken in de wielen moesten steken. Daar mochten ze dan ook niet te ver in gaan want de top van de koningsgezinde beweging wedde eigenlijk op twee paarden. Er was toen ook het onafhankelijkheidsfront waaronder de partizanen die heel aktief in 't verzet waren, soms te aktief...met nodeloos uitgelokte repressailles tot gevolg. Ze vergaderden bij m'n opa's buurman, maar hij en zijn buurman waren er geen lid van, ze wilden echt neutraal blijven en gewoon piloten en werkweigeraars verstoppen. Een boerderij waarvan vermoed werd dat men er via een kontakt hogerhand aan bepaalde opeissingen ontsnapt was werd daarom alleen al bijna overvallen. Ten onrechte dachten misschien een paar mensen dat m'n opa en z'n buur er voor iets tussen zaten. Vandaar misschien de later verspreidde absurde beschuldigingen over de na een verhoor ondertekende pagina's met namen van dorpsbewoners...dat later in een paar boeken over het verzet heel onterrecht overgenomen werd.

Ach,wat een ellende die oorlogen.
De recentste is altijd een gevolg van de vorige. Hadden de oorlogmoede arbeiders en soldaten in Duitsland op 't einde en na de eerste wereldoorlog hun revolutie in macht kunnen omzetten, dan hadden de paramilitairen nooit jaren later kunnen uitgroeien tot de stoottroepen waarvan het nazisme zich aanvankelijk bedienen kon. Als jongeman maakte m'n grootvader de eerste wereldoorlog mee, als vijftiger zat hij midden de tweede...en eigenlijk wou hij gewoon boeren en z'n produkten verhandelen, een goed mens tussen mensen zijn, iets wat de meeste onder ons toch willen. Die 'vrede' heeft hij dus serieus onderuitgehaald gezien.
In 't onderwijs dat ik genoot, werden oorlogen altijd alleen gezien als iets van 'goeien' en 'slechten', niet als het resultaat van sociale spanningen. Een Staat die een andere aanvalt, dat deugd natuurlijk niet...maar dat heeft toch meer te maken met het ongebreideld winstbejag van de top van de bezittende klasse in die Staat dan met de
5
zogezegde 'slechte' mensen die de aanvallende Staat bewonen zouden. Als de eigen pers en het onderwijs dan nog in het teken staan van de verheerlijking van 'het eigen volk' in plaats van van het humanisme...kan het in een land natuurlijk vlugger mislopen.
Generatie na generatie proberen ouderen hun ervaringen rond alles wat scheef loopt en beter kan, door te geven. Wat de niet-zakelijke relaties tussen mensen betreft, is dat al een hele dobber soms...het gaat makkelijker zodra je snapt dat we met z'n allen samen in een soort groeiproces naar onszelf leren uiten zitten. Vaak durven we ons niet uiten en moeten we de dominantie van enkele mensen rondom ons leren doorbreken, door die dominantie eerst en vooral in vraag te stellen. Zo is het ook met sociale en politieke relaties...ofwel zit je in een regime of een bedrijf waarvan je de hierarchie erkend omdat je er wel bij vaart, ofwel val je uit de boot en moet je daar iets aan doen...niet zoals zovelen door de rechterzijde van het politieke spektrum te versterken (hoe rechtser hoe meer pro- topklasse en ego-gerichter), maar door tot een aangepaste analyse van het linkse politieke veld te komen.
Probleem bij uitstuk is dat de wereld een eenheid is en alle toestanden mekaar op korte of lange termijn beïnvloeden. Zo komt het dat ook diegenen die niet uit de welvaartsboot vallen zich moeten interesseren voor hen die het niet voor de wind gaat.
Hoe kan je zoiets aktief en geörganiseerd doen ? Door wat je niet zint aan te klagen.
Je moet eerst wél weten of hetgeen je als 'onzinnig' aanklacht of dat voor de meesten wel 'onzinnig' is. Het kan in de jeugdbeweging, in boerenmiddens, in je straat of bedrijf of waar dan ook. Zo raken de meest gewone, ongevaarlijke ongemakken opgelost.
Gewoonlijk is het zo dat, omdat we niet over onze eigen voordelen heen kunnen kijken we niet voldoende solidariteit met anderen ontwikkellen kunnen. Als we de armoede wereldwijd kunnen uitschakelen door de leidende ekonomische en de politieke toplaag te dwingen van van hun ekonomisch en bijgevolg militair oorlogsdenken af te stappen...kunnen we alle toekomstige soorten oorlogen verhinderen.
In een op kennis en geluk gerichtte wereld waar niet naar ongebreidelde welvaart wordt gestreefd, maar waar we het met z'n allen goed hebben en niet als overstresste loonslaven door het leven moeten gaan, zal er meer tijd voor 'inzicht' in onszelf en de wereld, inzicht tussen mensen dus, komen. Geen enkele 'toplaag' kan het zich veroorloven een oorlog te beginnen als hun 'onderdanen' als protest daartegen het werk neerleggen. Het miljoenenprotest tegen de 21ste-eeuwse oorlog in Irak, internationaal werd er betoogd, hield de oorlog niet tegen. Van wandelingen hebben de toplagen geen schrik. Alleen algemene stakingen tot de oorlogsplannen van het aanvallend land zouden worden ingetrokken geweest zijn, hadden die oorlog kunnen stoppen.
In hoeverre kunnen partijen en bonden achter deze stellingnamen gebracht worden ? Door druk van hun leden zijn er openingen naar stellingnamen en aktie mogelijk.
Als de toplaag niet wil plooien, zullen we ze zelf moeten vervangen.
In de tijd dat ik noch bij de landelijke jeugdbeweging was, betoogden we tegen de nieuwe straaljagers van het leger, tegen de achteruitgang van de kleine boeren, tegen de aanleg van teveel snelwegen, tegen te grote gemeenten, tegen jeugwerkloosheid, tegen onderontwikkeling en tegen oorlog. Waar we dus vóór waren, was vrij duidelijk...toch konden we het nooit in één programma naar buitenuit toe promoten.
Er waren natuurlijk toen ook al die partijen en partijtjes waarvan de inhoudelijke kwaliteit van hun werk en programma niet rechtstreeks aan het aantal leden dat ze hadden of aan hun stemmenaantal, af te meten was. Ofwel verzekerden ze de grootste bezitters van de ekonomie een veel te overdreven deel van de koek, ofwel eisten ze voor de producenten aan de basis zelf een deel waardoor ze niet meer 'concurrentiëel' zouden zijn. Niemand eistte een wereldwijd produktiesysteem dat onder dezelfde loonsvoorwaarden produceren moest. Het iedereen tegen mekaar opzetten bleef en blijft zolang ik al leef de stelregel.
Uit schrik voor de verkiezingen bespaart men ook al heel die tijd vooral op de inkomsten
6
van zij die het al niet te breed hebben...toch weer een groeiende minderheid, zelfs in onze welvarende kontreien dezer dagen.
Zo'n vijfentwintig jaar geleden schreef ik een tekst om naar aanleiding van een mikrogebeurtenis, namelijk gemeenteraadsverkiezingen de mensen meer bewust te maken van hun makro-omgeving.
"De uitdrukking 'vandaag is de eerste dag waarmee de toekomst begint', geldt zeker voor dagen waarop verkiezingen, voornamelijk 'parlementaire' dan, gehouden worden. Teneinde deze bewering te staven, nodig ik U uit om met het geschreven woord als contactmiddel eens even na te denken over de maatschappij waarin we leven. Welke zijn de algemene grondbeginselen van een goed funktionerende samenleving ?
De fundamenten die we voor een voor iedereen goed funktionerend systeem nodig hebben, zijn rechtvaardigheid en menselijkheid. Daarom moeten we reeds op gemeentelijk vlak de juiste standpunten innemen, teneinde ze op een hoger nivo te kunnen doordrukken. We zouden moeten komen tot een maatschappij die de ontplooiingsmogelijkheden van de mens niet beknot. Zowel als iedereen (na een lange onvoltooide strijd) recht heeft op voeding,kleding, huisvesting,energie, communikatie, transport... zo zou ook iedereen moeten kunnen genieten van goed onderwijs, zinvol werk en creatieve ontspanning om onszelf te ontplooien. Er moet NU iets veranderen in onze betrokkenheid tot de vraagstukken die ons hede ten dage confronteren.
Anders zullen we het in het jaar 2000 nog altijd vanzelfsprekend vinden dat 1/5 van de Westerse wereld werkloos zal zijn of nepjobs zal hebben en dat 1/3 van de wereldbevolking ondervoed of werkloos zal zijn."
"Het politiek klimaat om hogervermelde gedachten te verwezenlijken mag :
-niet nationalistisch gericht zijn : dit omdat een overdreven Vlaamse, Waalse, Brusselse, Belgische...houding tot doelbewuste diskriminaties leidt. Indelingen volgens taal, ras, land, streek, geloof, (of ook nog oud, jong, man, vrouw...)zijn alleen maar bedoeld om de mensen opzettelijk verdeeld te houden ten gunste van abstrakte idealen of in het voordeel van de toplaag van de politieke en ekonomische wereld.
Telkens de sociaal-demokratie verrechtst, verrechtst ook zijn kiezerspubliek.
-Het politiek klimaat mag ook niet totalitair kollektivistisch zijn : omdat de individuele mens soepel de kans moet krijgen om via kleinschalige initiatieven ook zijn ekonomische inbreng te doen." .
Wat bijna drie decennia en een privatiseringsgolf later nog steeds niet uitsluit dat de grote ekonomische sektoren ten gunste van het algemeen belang zouden moeten worden beheerd...geen massaontslagen om het aandeel op één dag 10percent te zien stijgen,...de opbrengst van de grondstoffen zou ten gunste van het sociale gebruikt moeten worden, een systeem van faire belastingen zou moeten worden ingesteld...allemaal dingen waar de sociaal-demokratie zich van verwijdert terwijl ze zich aan de neo-liberale globalisatie aanpast en de linkerzijde een antwoord zoekt.
-"Het politiek klimaat mag dus ook niet-liberalistisch gericht zijn : omdat een ongekontroleerde wildgroeiconcurrentie op termijn altijd tot een ekonomische en sociale puinhoop leidt, wat de wereldekonomie maar blijft bewijzen.
-Het politieke denken mag ok niet eenzijdig konfessioneel gericht zijn, omdat godsdienst een individuele zaak is die maar al te vaak voor politieke doeleinden misbruikt wordt". 'Konfessionele middens worden ook vaak door het rechtse en natioalistische denken beïnvloed. Ook via de filosofie en de wetenschap is het bestaan van hogere waarden of het eeuwigheidsbeginsel aantoonbaar, zou ik er nu, 25 jaar later kunnen aantoevoegen...wat ik door menig essay al schriftelijk proberen aantonen heb
"Daarom zou men, indien men met zichzelf en met zijn gemeenschap eerlijk wil blijven, zich best niet bewegen in partijen die zich nationalistisch en neoliberaal oriënteren".
"De meeste mensen hebben geen interesse voor politiek. Eigenlijk wil iedereen
7
eenvoudige en gelijkvormige regelingen. We zitten gevangen in het steeds met minder mensen meer produceren- systeem dat uiteindelijk tot ekonomische oorlogsvoering leidt, tot steeds meer stress en naijver. Anderen worden dan weer verplicht zich te vervelen of kunnen geen gezin starten of onderhouden. De techniek zou ten dienste van de mensen moeten staan...dan is pas echte vrijheid en vooruitgang mogelijk".
"De werknemers,de kleine middenstander en de boeren en migranten zijn al jaren de dupe van ons falend grootkapitalistisch systeem...in of buiten ons land.
Indien men de regels van het systeem mondiaal aan het Europees sociale zekerheidssysteem zou aanpassen en overal dezelfde lonen voor hetzelfde werk zou betalen, zou een eerste belangrijke stap naar armoedebestrijding en het voorkomen van oorlogen genomen zijn. Indien men dan ook nog wereldwijd per soort van goederen alle aandelen in één groep zou integreren, zouden er veel onnodige spekulatie en absurde concurrentieoorlogen overbodig worden. Zo zou iedereen in een funktionele in plaats van een spekulatieve ekonomie tewerkgesteld kunnen worden...het spekulatieve aspekt van de wet van vraag en aanbod zou net als alle andere wildwassen van het liberalisme door een gepast internationaal overheidsingrijpen worden uitgeschakeld".

Zin
Ik wandel naar de Notenberg. Enorme rust.
De rust zet zich op me over. Geen onrust vanwege politieke situaties. Geen gedoe om emotionele negativiteit. Geen verstrikking in overreageren van anderen.
Geen lichamelijke noden. Geen praktisch te regelen dingen. Toch zullen ze terugkomen. Dan pas zal ik ze weer aanpakken...weer op een rechtstreekse manier tussen mensen. Dit is de onrechtstreekse dus. Alleen door je soms niet teveel zorgen te maken raak je aan de meeste problemen uit.
Als je iets wil weten is het soms beter het niet te weten want je moet altijd de ervaringen door die je het doen begrijpen...en dat kan aanvankelijk serieus tegenvallen.
Oorlogen blijven maar voortduren, niet alleen omwille van ekonomische tegenstellingen en machtsverhoudingen, maar ook omwille van filosofischachterhaalde tegenstellingen over het ontstaan en vergaan van alles. Het woord 'religie' leidt nog al te vaak tot een verrechtsing van het politieke denken. Daarom dat ik met een aantal tussenstappen via andere teksten uiteindelijk de volgende filosofische uitgangspunten ontwikkelde.

Er zijn geen foto's van.
Alleen beelden en herinneringen in onze hoofden.
Waarden waaraan we hechten.
Omdat alles een zin en een bedoeling had en heeft.
Omdat alles altijd is zoals het op een bepaald moment kan zijn.

Ongeveer 1943. Een slanke zwartharige jongeman rijdt per zware fiets met petrollamp doorheen veldwegen van zijn dorp naar het dorp van zijn blonde lief een fietsuur verder.
Zijn dorp zou een jaar later omsingeld worden door meestal collaborateurs en nazifascisten die een dorp van weduwen zouden achterlaten. Een verdwaald stukje van een soort bom zou haar raken.
Hij had met zijn broers ook bij Cockerill in Seraing geen werk gevonden, maar wilde naar Kongo emigreren met zijn, na de werkuren op het landbouwersbedrijf van zijn vader behaalde diploma in exotische landbouw. Zij had hem overal ter wereld willen volgen.
Toch kozen ze na een zestal jaar verkering voor het fruitkweken en het verhandelen van hun produkten en die van andere boeren. De uit Engeland overgewaaide
8
laagstamplantages vervingen de hoogstam, de veestapel van hun ouders maakte meer plaats voor handel. De kar met paard naar de markt in Leuven;( wie kan het zich nu nog inbeelden), werd op een dag vervangen door een automobiel waar nog een stuk hout in het chasis verwerkt was. Dan kochten ze samen met hun broer en schoonbroer een Magiruskamion waarmee ze een plaats op de binnenlandse markten van Mechelen veroverden. Begin jaren zestig was het dan tijd voor de handel met het land dat door de mensen van voor hun generatie nog 'Pruisen' genoemd werd.
Die' Pruisissche' mensen hun grote politiekers hadden een deel van hun volk al tweemaal op de rest van Europa afgestuurd, maar ons pa en ma en compagnie bewezen dat het beter is met fruit naar ergens te gaan dan met wapens.
We weten het nog goed. Ons ma vanaf juni alle dagen om vijf uur op om de meer dan honderd famillies boeren en mensen die na en voor hun werk iets wilden bijverdienen te ontvangen; hun aardbeienleveringen volgens categorieen in boekjes met carbon te noteren. Sommige leveringen met extra punten 'sterretjes', andere daarom niet minderwaardig. De oogst stopte niet voor oktober door was en het leveren ging de hele winter door toen zijzelf en andere fruitkwekers hun frigo's begonnen bouwen.
Eén kamion per dag bleek in de piekmaanden niet meer genoeg om alles naar binnen -en buitenland verscheept te krijgen. De aardbeien waren nog niet af of de rode bessen kwamen er al aan. Stekelbessen en kersen kondigden dan het hoogtepunt van de zomer aan. Dan staken de eerste vroege appelsoorten hun kop steeds duidelijker op, de James Grieve, Stark, de Tydeman en dan de pruimen en de Cox Orange ; de zure Jac le Bel , de Golden; de Boscop en de Winterbanan en de tien soorten peren en de annekdotes over de oude stencilmachine voor de etiketten, waarover ik het wel een andere keer zal hebben. Kortom, iedereen was altijd bezig, iets dat ook onze pa in zijn latere leven zo moeilijk afgeleerd kreeg; omdat , als hij niet op de baan of de veiling of thuis tussen de kisten of papieren zat; hij ook nog op allerlei mogelijke manieren tussen de bomen en zelfs tussen de ‘koei en de schapen’ van de oudjes in Stok te vinden was. We moesten wel keihard leren werken, anders had hij het misschien niet overleefd. Naarmate het bedrijf groeide nam hij een aantal mensen in dienst. Mensen waar ik ooit al eens iets over geschreven heb ; Frans en Tuur mijnwerkers die blij waren boven de grond te kunnen werken, Hagelandse plattelandsvrouwen als Clemence en Sieke en anderen, of de jongste van 'Louis van Sisses.' Jarenlang waren zij als famillie aan huis en de middagmaaltijden waren dan altijd een vrolijke bedoening. Eerst maakte ons grootmoe 'Lin' nog het eten, toen ze vier jaar ziek was deed ons ma dat er ook nog maar weer bij. Het was niet alleen een bedrijf waarvan de bedrijfleiders moesten zorgen driemaal per week op de binnenlandse groothandelsmarkt te staan met eigen en geleverd of op veilingen gekocht fruit; er moesten niet alleen een aantal eigen plantages worden onderhouden en in het hoogseizoen tot zesmaal per dag naar het buitenland gereden...ook de oudere generatie van de famillie werd de laatste jaren van hun leven waardig naar hun aardse einde begeleid. Ons ma heeft zoals wij wel ver alle stielen gedaan. Had ze zoals haar oudste kleindochter met de auto leren leren rijden, dan hadden we het haar misschien wel niet kwalijk genomen dat we ze nooit meer hadden weergezien. Maar ja, iedereen moet zijn eigen uitdagingen aannemen …en iedereen maakt voor zijn eigen op tijd de balans ervan op.
‘Waar is de tijd naartoe’ zegt men zo dikwijls, is hij niet gewoon samengebald in dit materiele en genetische heden ? De houten onderleggers voor de honderden aardbeienkistenstapels die dagelijks met steekkarren tot bij de kamions werden gebracht en dan met de hand geladen werden. Ik was nog jong en stak meer keren drie en vier dan twee kisten tegelijk omhoog. ‘’Ge gaat uw ‘was’ breken’’; zeiden Tuur en Frans van Schunnebroek me altijd. Later reden we met de karren de nu tot invalidenlift omgebouwde laadbrug omhoog tot op laadbakhoogte. In Mechelen trokken we tussen de
9
rook van de diesels om vier uur ’s morgens al karren met twintig kisten peren van twintig kilo naar de kamions van Lemaire uit Bastogne en Hostin uit Virton en ‘diehe anti-takscontroleurs’ gezinde roodblozende dikke Marcel uit Arlon of gewoon de Frans van Boortmeerbeek. In Keulen bij Birkenheimer, in Dusseldorf bij Wittenberg, in Duisburg bij frau Hoffman, in Koblenz tot in ergens een Daffabriek toen de kamion in pan viel, overal kwamen we dezelfde mensen als hier tegen…ze zeggen en doen het gewoon op een andere manier, maar het gaat om hetzelfde. Over het enige echte theater dat het werkelijke leven is.
Ondertussen en tegelijk werden er boomgaarden gesnoeid en gerooid; snoeihout bijeengekeerd en met een soort vorkmachine zonder naam uit de rijen gestoten en opgestookt.
Na de winters wanneer het nieuwe leven op de takken weer uitbrak; moest er weer gemaaid en gesproeid worden want de klant wilde ‘mooi’ fruit zonder ‘plekken’ en maakte een onderscheid tussen dik en klein fruit. Het was eerst in de tijd van onze jongste zus en haar man dat onze pa met Onze-Lieve-Heersbeestjes en zo begon te experimenteren; dik tegen de goesting van de chemieindustrie en onder toezicht van een juffrouw vh ministerie van tuinbouw geloof ik, maar daarvoor zal ik weer eens op ons ma haar langetermijngeheugen voor mensen en families moeten beroep doen.
Zijn broer en neef, ontlastte onze pa meer en meer als camioneur en de introduktie van clark en paletten maakte handlangers zoals ondermeer ik of mijn neven die meereisden om alles met de hand te laden en te lossen meer en meer overbodig. Merkwaardig was wel, dat alhoewel er in de frigo's niet meer zo met de hand moest gestapeld worden, het aantal werkuren wegens de voortdurende schaalvergroting niet daalde. Machines om zes kisten appellen driemaal op zes andere kisten te zetten werden vervangen door de clark; waar zelf al een apart hoofdstuk over te schrijven valt; kamions werden groter, traktoren verouderd of versleten…zoals onzen eerste die we nog moesten ingangpompen. We mogen echt dankbaar zijn, denk ik soms dat we in een tijd tussen het oude en nieuwe zijn opgebracht…omdat je alles verschillende facetten van het leven dan misschien beter naar waarde kunt schatten. Maar misschien is deze tijd dan ook weer een overgang .
Al van in de tijd dat m'n oudste zus nog naar school ging en de mensen zondagsvoormiddag's aanschoven om het geld voor hun fruit af te halen; sprong zij in de boekhouding bij...tot en met het behalen van een avondschooldiplom A1.
Ook haar man sprong haar zo nodig bij.
Waren wij allemaal kontent dat wij met al die paperassen niet moesten bezig zijn.
Naarmate de groothandelsdistributie meer en meer door de grootwarenhuizen zelf opgeslorpt werd en de ketens zelf hun fruit op de veilingen kochten en men in Duitsland meer eigen fruit ging telen verschoven ook de verhoudingen op de markten.
Kinderen trouwden en bouwden toen door allerlei ekonomische en subjektieve omstandigheden meer dan nu en gingen hun eigen weg, met of zonder mekaar doorheen het zich wijzigende landschap van de wereld met z'n oude en nieuwe opvattingen . Het is nu weer aan de zes kleinkinderen om uit de ervaringen van de vorige generaties de te leren en hun eigen weg te gaan.
Ondermeer de samenhorigheid van de jarige bejaarden mag hier model voor staan.
Laat ons met al onze moderniteit het hoofdstuk dat aan de kleinkinderen voorafging nooit vergeten…dat kan zelfs niet denk ik, want we zullen er de rest van onze levens nog op tal van manieren aan terugdenken. Geen wet, geen afscheid, geen afstand, geen dood kan ons scheiden. Laat de machine de mens maar voor een stuk vervangen, hem als mens vervangen kan 'het', de 'machine', toch niet. Laat ons het werk dat we doen, niet alleen doen voor het geld, maar omdat we het graag doen...zoals alle personen waarover ik sprak , en anderen...het graag deden.
Laat ons de mensen die we graag hebben in al hun onvolmaaktheid waarderen...want
10
alleen in het dagelijkse leven als geheel; tesamen zijn we volmaakt. Of je nu bomasoep maakt of als oude wijze man, ondanks je lichamelijke beperkingen het zachte in jezelf nog kunt uitstralen. Of je fruit kweekt of de jongeren laat sporten of alle soorten jobs aankan of auto’s herstelt of programma’s schrijft. Of je mensen gezond wil leren eten of het half land van koelte of warmte voorziet en in je vrije tijd bouwt . Of je telefoonnummers van waar dan ook opzoekt of denkt te moeten schrijven. Of je nu studeert en je ouders en mensen in een kliniek of een school helpt... . Laat ons niet oordelen over anderen, maar ons verwonderen over anderen en de wegen die zij bewandelen. De ene heeft zijn vrouw of man of werk nodig, de andere kan niet zonder filosoferen over werkelijk alles.
Zijn we niet allen moedige nakomelingen, schepselen van de eeuwige kracht van het goede...die we op allerlei verschillende manieren proberen doorgeven tegen al het negatieve in. Zoals de jubilarissen van vandaag dat nog altijd doen.
Gesteund, zoals ze dat verdienen door ondermeer diegenen waar we vandaaag weer te gast zijn. Octo. Naast z’n vorig en huidige beroep ook filosoof, advocaat vd werkende mens, kunstenaar, maar ook zoon, broer, schoonbroer,ex, vader, vriend enz... .
Niet iedereen legt het leven in veel woorden uit. Gelukkig maar.
Het gaat om de daden,gevoelens en gedachten ,de levens die zijn en worden geleefd.
Wij zijn een puzzel van iedereen die doorheen generaties heen tijdloos door werd gegeven. Zelfs wijzelf weten niet altijd waarom.

De Lijkstoet
Vanachter de ruiten van de kleuterklas , zag de knaap een door een paard getrokken lijkwagen voor het schooltjesspeelplein richting kerkhof voorbijtrekken.
Een groep donkergeklede volgers bengelde d’erachteraan.
Als je op de tippen van je teentjes stond ,kon je zien dat de kist open gelaten was.
Die opgestreken gordijnachtige witte zoom van de zwarte kist…het leek alsof de onzichtbare dode in een rijdend bed zou liggen.
Zou men de kist dichtschroeven, zodat de vijzen zich in stilte in het hout zouden eten of zou men de nagels voor de dekplaat van de kist gewoon met luidruchtig hamergeweld door het hout rammen ?
Hij probeerde zich zo'n tafereel voor te stellen.
Voorstellingsvermogen en fantasie had hij genoeg. Hij groeide immers op temidden van alle mogelijke dingen en wezens die boeren, fruitkwekers en handelaars toen nodig hadden om uit de voeten te kunnen.
Hij had zelf immers al geprobeerd van zijn eerste nagel in hout te doen verzinken. Hij had zelf al dode dieren in dozen begraven. Hij vond zijn al dan niet gevederde vrienden toch liefst nadat de wormen al hun werk al helemaal hadden gedaan…en half werk deden die in de rotstinkende wereld vretende minihyena’s niet. Naarwaar die griezelige wriemelaars achteraf verdwenen was hem een raadsel. Als ze uit eieren van vliegen tevoorschijn kwamen, zouden ze stukken van afgestorven levende materie door de lucht laten zoemen misschien.
Hij nam tijdens mijn éénmansuitvaarten dan kort eerbiedwaardig afscheid van iets van hen dat er toch al niet meer in was, maar alleen nog maar even in hem leek voort te bestaan om vijf minuten later ; op enkele uitzonderingen na tot op de dag van dit schrijven ; ergens in z’n hersencelarchieven te blijven rusten.
Als kind kijk je nog vanop een grote afstand naar wat er in de grote mensenwereld gebeurt, je kent nog niet het detail van de belangen en rivaliteiten die zich achter alles en iedereen verschuilen.
Men probeert je zo vroeg mogelijk te leren werken en voed je op met allerhande gangbare spijzen voor de buik en het hoofd.

11
De ronde karamel
Beginjaren zesde decenium, einde tweede millenium, winter.
De achtjarige knaap rijdt met z'n zelfgeverfde oude kinderfiets richting kerk. In z'n mond een ronde bol, (of was 't een karamel ?), die hij van zijn grootmoeder kreeg. Een warmmollige vrolijke vrouw die hem al eens spek met eieren maakte omdat hij altijd zo vroeg voor die mis opmoest.
Op hoogte gekomen van het stuk weiland waar hij een vijftiental jaren later een huis zou zetten; zakte de bol zomaar in z'n keelgat, maar het verkeerde misschien. Dapper bleef hij doormalen, het weiland waar hij vele jaren later nog in andere soorten van ademnood zou komen, liet hij achter zich, de kerk kwam in 't zicht.
Vijf minuten later zat ie de mis te dienen. Ergens bleef die bol hangen en iets begon meer en meer te klemmen. Hij kreeg het warmer en warmer en moest juist rinkelen met zo'n kerkelijk ringedingdinges voor d'een of d'ander mystiek gebeuren...toen hij overal sterretjes zag. Het volgend ogenblik was men hem water aan 't laten drinken in de aankleedruimte van de kerk. Zo'n aankleedruimte had een aparte naam en klonk als 'sakrestijn'...een soort in onbruik geraakt woord. De knaap wist het nog niet; maar zou zijn leven wijden aan alles wat niet in een soort vergeetput verdwijnen mag. Bepaald geen makkelijke taak als je geboren bent in het midden van de eeuw waarin nog nooit op zo'n korte tijd zoveel veranderde. Dat houten sorteerbakken voor patatten of koeistallen voor vier beesten verdwenen, bleek niet tegen te houden, maar niet onoverkomelijk, want wie de grootschalige landbouw maar niks vond, kon het nog altijd kleiner proberen als hij of zij tenminste veel van al dat moderne ontberen kon. Goeie gewoonten planten zichzelf toch voort, zelfs als daar eerst dertig jaar antibiotikakuren en hormonengespuit op dieren moet tussenliggen.
Wat was er dan uit dat verleden dat de knaap wilde redden voor de toekomst en waarmee hij het heden wilde begrijpen ?
De knaap was niet alleen geinteresseerd in wat men nu eigenlijk met 'god' bedoelde of waarom er in z'n geboortedorp zoveel oorlogsweduwen waren, maar ook in simpele uitspraken van grote mensen, woorden en situaties die hij niet begreep. Bijvoorbeeld dat verhaal over die bepaalde voor hem onbekende familie waar de man z'n vrouw verbood van met blote armen rond te lopen. Hij was nog maar een knaap, maar toch zou hij dat alles eens op een dag grondig uitgespit hebben; want als je als kind echt iets diep van binnen wenst, heb je meer kans dat zo'n wensen scheuten krijgen, dan wanneer je jezelf door omstandigheden daar te oud voor voelt. Dat hij om pijn en dergelijke te begrijpen zelf de pijn in moest wist hij toen (spijtig genoeg?) nog niet. In hoeverre waren dingen die gebeuren onontbeerlijk en afwendbaar ?

De wijsheid in pacht, zonder erover hebben nagedacht
Even terug naar de kleutertijd. Sommige mensen kunnen liegen en bedriegen alsof ze gewoon een bijrolletje in een gangsterfilm spelen. Onze knaap, niet. Hij vatte het leven heel ernstig op. Het leven was immers een geschenk. Iets dat je van God en je ouders en zo verder gekregen had.
Iets vol geheimen en dingen die je diende te eerbiedigen. Iets dat niet zomaar vanzelf kwam, maar waarvoor men zich op alle mogelijke manieren inzetten moest. Ook iets dat bij gebrek aan goede wil, via een straf, naargelang het vergrijp...'bijgestuurd' werd.
Al van toen hij de eerste keer de borst kreeg, was het voor iedereen, behalve hemzelf, duidelijk welke levensfilosofie hij aannemen zou : 'het leven was er, het werd je aangeboden...alles wat je nog hoefde te doen...was je goede wil te laten zien...én te zuigen. Zoals ook de vrouw het zaad van de man opzuigt om vrucht te kunnen dragen.
Zijn karakter ontwikkelde zich in de richting van teveel goede wil en te grote stoute schoenen. Hij ontdekte dat er naast melk nog andere dingen in het leven waren.
12
Al van in z'n kleutertijd werd hij door het katholieke kerkapparaat opgemerkt en uitgepikt om een belangrijke rol in allerlei rituelen te gaan spelen. Het was een hele struisgebouwde non met sandalen; maat 45 (?), die hem 'ontdekte'. De dag na de nacht dat Sinterklaas was langsgeweest wou hij maar wat graag Indiaan zijn. Dat trok hem aan. Hij tooide zich met de verenkroon die de man met de witte baard waarschijnlijk via een inzamelingsaktie van d'een of d'andere soort paters buitgemaakt, of minder avontuurlijk gezegd, 'opgehaald' had; en begon in het kleuterklasje rond te hollen. Kreten jubelend op z'n Indiaans; à la cowboyfilms van op de TV bij de overburen, de famillie Oversteens, die als eersten in het dorp een beeldhuis hadden. Niet dat tabaksgigant Belgatabak veel betaalde, maar André had na zijn uren ook nog 'poten aan zijn lijf' en een thuiswerkende vrouw in die specifiek kleinschalige tuinbouw van vooral toen.
Op het platteland kan dat tellen (en telen). Maar terug naar de knaap dus.
Door toedoen van de overgrote dosis energie die hem toen al kenmerkte, kwakte dus de mooiste vaas aan van de kleuterklas aan diggelen.
Hij zou geweten hebben dat het zijn fout wel weer eens was. De non, met de mannelijk aandoende naam, die anders zo lief lachen kon, trapte verwoed in de richting van zijn kleuterkont. Hij rende voor z'n leven.
Kon hij het helpen dat dat in 't zwart ingekapselde mens de kleuterstoeltjes zo dicht bij de kasten met breekbare dingen erop zette ?
Ja : "vooruit gij 'zen duvel', kom hier kleine rappe pallieter...wanneer ga je nu eens leren stilzitten...onbeschofte zoon van ne marchanderende fruitboer". Had hij toen twintig jaar ouder geweest, dan had hij misschien het volgende geantwoord : "Hoe is het mogelijk dat de opvoeding van kinderen toevertrouwd wordt aan vrouwen die er geen willen krijgen". Of nee, dat zou hij dan alleen maar gedacht hebben, want zo'n uitspraak zou het meer verdienstelijke werk van veel van die vrouwen onrecht hebben aangedaan.
Al van toen af, lag zijn lot al vast. Deze rebel moest misdienaar worden. De zuster met de aartsengelachtige naam gaaf de beslissende tip aan haar platonische liefde, eerwaarde heer Norbert; pas 'ingehaald' priester van de nieuwe lichting in zwarte maatpakken geklede zieleoversten, die de oude lichting zwartrokken kwam vervangen. Hun filosofie was er geen van 'geniet maar van het leven'...alhoewel dat henzelf toch wel duidelijk lag. Geen gezinszorgen, een vast inkomen. Aftrekbare posten zoals wijn en werksters misschien ? Hun ingesteldheid was er eentje die duidelijk verried dat zij dachten dat zij alles beter wisten. Velen geloofden dat. De knaap aanvankelijk ook. Bezorgde de Roomse kerk onder de vleugels van de jonge dynamische managers Aartsengelnon en Norbert hem niet zijn eerste inkomen : een deeltje van het kleingeld dat bij de enkele trouwpartijen in het kerkelijke mandje viel.
De enige manier om als kinderen van plattelandsmensen die met de boerenstiel te maken hebben, aan het gedeelte 'teveel' van werken te ontsnappen, was ofwel te zeggen dat je teveel huiswerk had, ofwel zeggen dat je iets van de pastoor moest ronddragen of zo. Niet dat hij en kornuiten niet graag werkten...maar de kinderen van die arbeiders die de boerenaktiviteiten financieel niet meer nodig hadden, konden de hele week sjotten, ravotten... (of zich vervelen ?) .

Het houten-bakken paradijs
Wij, de klein mannen van de boerderijtjes,, hadden weer eens een huis van houten bakken gebouwd. Kompleet met vensters en al. Als je bij ons binnenkeek zag je de keukentafel, ook al van bakken, en het gras en de paardenbloemen die de groenten moesten voorstellen. De TV, die nog maar pas opgang maakte, was dan weer een houten kist zonder bodem die op een bakkenverhoog op haar kant stond. Wij maakten onze nieuwsberichten zelf. Als één van de jongens of meisjes dan achter de bodemloze bak kroop, kon je het wereldnieuws overlopen. Ofwel pleegden we een stuk plagiaat op wat
13
we op de radio hoorden : "Vandaag om 17 uur is president Kennedy aan z'n verwondingen overleden", ofwel brachten we het plaatselijke nieuws dat we in de krant hadden gelezen : "Onze door de voorbije oorlog geteisterde gemeente heeft vanaf de recente verkiezingen de jongste burgemeester van heel Belgie". Op ons best waren we echter als we zelf improviseerden : "Het kalf van boer Pieeh z'n rosse koei, trekt geweldig op het 'bakkes' van Jeppe van de Witte...".
Deze eerste en laatste dialect TV-uitzendingen, hadden qua klank soms veel meer weg van het Zweeds, dan van de Algemeen beschaafde, Nederlandse taal, en zullen waarschijnlijk altijd uniek blijven, daar de regionale TV-zenders van nu (eigenlijk maar best), ook in 't ABN uitzenden. Dialekten hebben wel een klankkleur en oerbinding en betekenis die je zomaar niet vervangt.
Maar goed dat wij dat jaar nog veel kunnen spelen hebben, want het jaar daarop konden sommigen onder ons al lichte volle bakken fruit dragen en werden we in allerlei landelijke processen ingeschakeld...wat ons veel bijbracht en tof kon zijn als het allemaal niet teveel werd, want er moest steeds meer en meer worden geproduceerd 'om te kunnen overleven' 'zogezeid'. Ach ja, ...en bovendien was het wel ergens onze eigen schuld...daar we allemaal wel wat wilden bewijzen tegenover ouderen en tegenover mekaar.
Wat wisten wij eigenlijk toen van 't leven ? De verre voorvader van grootvader was waarschijnlijk een 'grotvader' daar hij in spelonken leefde.
Eens om de zoveel jaren was er wel ergens een oorlog en dat zou naar 't schijnt altijd blijven duren, want het was altijd zo geweest.
De pa van onze pa, die af en toe eens in ons bakkenhuis kwam kijken, beloofde ons dat hij zijn boomgaard met hoogstammen tot een paradijs met vijver en zo zou maken, maar voor ons was dat al. Grootva heeft ook de tijd niet kunnen stilzetten...en ook de andere grootva's uit de buurt niet.
De grotschaligheid rukte op en beroofde de dieren van de vrijheid om gezond te leven. Hoogstammen werden gegeerd openhaardvoedsel, terwijl de kachelverkoop terugliep en de mijnen 'gereorganiseerd' werden.
Het hardfruit zou voortaan makkelijker op laagstam gewonnen worden en in steeds grotere en grotere vries-en luchtledige ruimten worden bewaard.
Hetgeen onze-lieve-heersbeestjes en andere geleedpotigen al jaren deden : het neerslaan van w itte en rode spinnenepidemies, schurft, ...zou voortaan worden overgenomen door een alsmaar gigantisch wordende verdelgingsindustrie die zowel rijke verdelers als waarschijlijk hier en daar zieke boeren voortbracht. Eigenlijk een stuk de schuld van de consument, die fruit met rare plekjes niet moest hebben...wat was de mens toch kieskeurig geworden. Ziektes werden meer en meer door antibiotica genezen...maar ook die te bestrijden beestjes zouden jaren later versterkt uit de strijd komen. Wat zal er van het huidig gepruts met genen te verwachten zijn ? Waarschijnlijk alleen dat waar het hele opzet om te doen is : hogere winstcijfers.
Paarden en kasseien zouden worden vervangen door beton en asfalt en immer zwaarder wordend vervoer. De simpele beestenhokken werden vleesfabrieken. De romantische boerenschuren hangaars. De bij mekaar gespaarde centen om het boerderijtje uit te breiden werden dure bankleningen waar de meeste boeren zich krom voor werkten. Ook in de fabrieken werd het werkritme alsmaar opgedreven...en dit probleem zou de volgende veertig jaar niet in het programma van onze meest gemediatiseerde politieke partijen aangekaart worden. Hongersnood en vernietiging van voedsel pasten perfekt samen in de wereld die wij erfden.
De grootspekulanten en hun vazallen trekken overal aan de touwtjes.
Wij wisten echter niet beter dan dat president Kennedy een vriendelijke man was; een 'eerlijke', die doodgeschoten werd...de film over de moord (J.F.), zou dertig jaar later
14
duidelijk maken dat het systeem desnoods zijn eigen slippendragers vermoord. Wij wisten niet beter dan dat de jongste burgemeester van Belgie; onze sympathieke buur met z'n onafhankelijke
lijst, na de fusies ook door de grotere lijsten zou worden opgegeten...om uiteindelijk misschien uit afkeer van de grotebelangenpolitiek terug met z'n lijst 'gemeentebelangen' op te komen. Het zou niet in ons hoofd hebben opgekomen dat de mensen eerst beter voor een algemeen programma vanopenbaar nut zouden kunnen kiezen en daarna voor bekwane mensen op lijsten per projekt in plaats van per partij. De term 'openbaar nut' zou veertig jaar later tot bijna helemaal synoniem met de 'belangen van het grootkapitaal'worden.

De inplanting van melancholische illusies
Eerst de grote God de vader, dan de zoon en vervolgens de heilige geest. "Laat ons zeggen grootvader, zoon en kleinzoon", dacht de knaap in de godsdienstles. Bompa als diegene die in het slechtste geval het gevoel heeft van z'n strijd verloren te hebben. De zoon die maar nauwelijks de frustraties van z'n vader ontworstelt is. De kleinzoon als de nieuwe hoop die eindelijk heel zijn voorgeschiedenis op een rijtje krijgt; conclusies trekt, en een ander, gelouterd vader en grootvader zijn kan.
De objectieve levensdraden. De strijd om 't bestaan. Grootvader, eind vorige eeuw geboren, teenager bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog. De grote machthebbers slaagden erin van het werkvolk van voornamelijk Europese landen mekaar te doen afslachten en haten.
Wiens 'strijd' om het bestaan was dat eigenlijk ? Het was de strijd van diegenen wiens geld niet meer genoeg opbracht op de beurzen.
Hun vertegenwoordigers in eigenlijk hun Staat wilden van hun Staat de leidende ekonomische macht maken. Diegenen die melancholisch dachten dat ze hun leven voor hun vaderland gaven; stierven in feite voor de geldwaanzin van de Grootgeldheren.
Grootvaders vader werkte nog voor een grootgrondbezitter voordat hij op z'n eigen lapjes grond kon beginnen. Het was de tijd van de 5, de 10 en de 14 kinderen per gezin. De tijd ook dat de uitbuiting en de 'ontwikkeling' van de verre, meestal overzeese gebieden tot in de kleinste parochie 'gesteund' werd; zonder dat het merendeel van de boerkes wist welke industriele groepen ze eigenlijk steunden en in welke mate ze bezig waren met het leven van die andere, overzeese boerkes te ontwrichten.
Hoe zouden ze het ook geweten hebben, werken en voortdurend uitbreiden of verdwijnen en honger lijden , was hun deel. Om de geschiedenis te leren interpreteren was er geen tijd : de pastoors, de baronnen, de fabrieksbazen en al hun politiek personeel hadden toch het eerste en het laatste woord; en niet alleen omdat zij het waren die betaalden en betaald werden; maar ook omdat zij het nog altijd voor het zeggen hadden; zelfs na de invoering van het algemeen stemrecht :...de ultieme burgerlijk demokratische illusie van medezeggenschap over wie het uitbuitingsproces leiden mocht.
Vader kwam eraan...juist toen de jaren twintig al een beetje op gang gekomen waren. De Russische revolutie werd door 14 buitenlandse machten zwaar belegerd en de Duitse revolutie, mede als reaktie op de slachtpartij van de eerste wereldoorlog en allerlei onbering; was nog maar net bloedig neergeslagen of de burgerij tilde het fascisme langzaamaan in een positie vanwaaruit het de rol van de in krisisjaren opgebruikte burgerlijke demokratie kon gaan verdringen. De ene illusie als oplossing voor de andere gebruiken, bleek de remedie om te voorkomen dat de werkers de macht zouden grijpen. De verpaupering deed weer haar werk, de arbeidersklasse, fysiek en organisatorisch verslagen , liet zich weer vangen en trok weer tegen de buurlanden ten strijde in plaats van de macht in eigen land te grijpen en de oude draken naar de 'vuilnisbak van de geschiedenis' te verwijzen. Deze keer wren het niet de opstandige arbeiders-soldaten die
15
met hun revolutionaire dreiging het einde van de oorlog hadden ingeluid. Nee, het ene imperialistische beest had gewoon het andere verslagen; de oorlogsindustrie had haar centen binnen en er was alweer een plan klaar om geld te verdienen met de wederopbouw. De voornaamste hoofdoorlogsmisdadigers van 't ene beest werden bestraft of ingelijfd in de spionagediensten van het andere beest; en de plannen van sommige politieke strategen om als twee beesten tesamen door te stoten naar het oosten...VOORLOPIG OPGEBORGEN. De vader vond geen werk in het Waalse industriebekken en, nog maar net ontsnapt aan het lot van een kleine honderd door concentratiekampen gedode dorpsgenoten, diende hij zich dooe keihard werken een plaats in de fruitteelt en de handel te veroveren. Zijn plannen om in de Kongo te gaan werken had hij na de koloniale school in Brussel, definitief opgeborgen.
De kleinzoon kwam...midden jaren vijftig. Zijn moeder had na een granaatinslag een eigrote krater in haar bovendijvlees overgehouden...een paar centimeter naar links...en onze knaap was nooit geboren.
Een jong, zwaarbloedend meisje, nipt van een Vietnam - of Irakachtige of... oorlogsdood gered. The 'golden sixties' kwamen eraan. De bruto nationale produkten begonnen weer te stijgen, in 't Westen meer dan in een deel van het Oosten en in schril contrast met het zuiden. Niets zou de vooruitgang nog kunnen tegenhouden : overproduktie ? onverkoopbare stocks ? ...nooit van gehoord. Met zo min mogelijk mensen produceren werd de nieuwe geloofsbelijdenis. De overbuiting in de zogezegde exkolonies werd geperfektioneerd via colaborerende elites, en methoden die men in het Westen niet meer durft te gebruiken.
De kleinzoon had aanvankelijk nog niet door dat dit alles niet met wat gewoon 'broederlijk delen' op te lossen was. Politiek...wat was dat, niemand die een echte uitleg had; soms leek het op het verschil tussen een aantal kranten; soms bij de dorpsverkiezingen op het verschil tussen een aantal min of meer sympathieke figuren.
Ook de kleinzoon zou een gezin stichten en moest z'n boterham gaan verdienen. Hij had wel graag op 't land blijven werken, maar die kapitalen daarvoor nodig en die commerce daarrond waren er teveel aan.
Zwaar werk als sjouwer van fruitkisten lag hem, maar hij wou meer tijd om het leven te bestuderen...en niet alleen op de manier die de school hem had bijgebracht. Het leven zou hem alles leren wat hij nodig had...bijvoorbeeld het ...reizen per trein.

Het observeerspel
Op 't perron van d'aloude provinciestad stonden, kamen en vertrokken honderden ochtendlijke kostwinners. Ritmisch, door tamelijk nauwkeurige tijdsintervallen gescheiden; stapten de stuk voor stuk, naamoze, boeiende, zwijgzame gezichten in en uit. Zij die stonden en naar overal rondkeken, speelden het observeerspel...of keken hun korte of lange persorganen in. Het observeerspel had slechts één gulden regel. 't Leek verboden een bepaald iemand die vooraan in 't gezichtsveld van een ander kwam, daar langer dan twee sekonden in te houden. Tijdens dit mikromoment diende je precies best zo snel mogelijk het hoofd af te wenden. Indien iemand iemand anders langer dan die lilliputlimiet bekeek, kon je duidelijk zien dat één van de betrokken gezichtsvelden niet door de andere waargenomen kon worden. De individuen die het waagden van de spelcode buitensporig te overtreden werden veelal met afkeurende blikken op hun baraars, openlijk voyeurisme gewezen. Net ofdat je hun vrouw of man of henzelf als man of vrouw, te lang in de ogen zat te kijken.
Eenmaal in de trein, bereikte het anonieme sfeertje zijn hoogtepunt.
De recht tegenover mekaar geplooide wezens sliepen, of staken hun hoofden en blikken tussen de nog door beelden en blikken te vertalen symbolen van de aan hun smaak en kunnen aangepaste opiniemakers.
16
Die uitgelezen afstandsdoders bevestigden waarschijnlijk wat ze over de wereld dachten of waar ze meenden zeker over te zijn. Iedereen was zijn eigen voer zo gewoon, dat er niet één met verwondering, verbazing of verontwaardiging op de stijl of de inhoud van een bepaald artikel reageerde. De lezers en slapers waren hopeloos verzoend met diegenen die warmtehoudende draden aan mekaar probeerden te breien door een gigantisch netwerk van knoopjes te linken. Zo slaagde men er zo onopvallend mogelijk in om het observeerspel zo ontwijkend mogelijk te spelen. Een tweede, zilveren gedragsregel hing als een onhoorbare klemtoon in de wagons : de ietwat te lange anonieme blikken mochten bijna nooit door uitgesproken taal bezegeld worden. Zij die mekaar treinshalve kenden en bijna dagelijks ontmoeten, waren veelal gauw uitgepraat. Vooral bij grote wagonstiltes viel het hen kennelijk zwaar om met twee of drie een wagonkabaret weg te geven. Tussen mekaar bekende personen met totaal verschillende interessesferen, zag je al gauw dat één van de partijen zijn toevlucht gedeeltelijk in een kreativiteit van zijn keuze zocht. Uit het venster staren, proberen te lezen, pogen te slapen of liefst ongemerkt observeren wie er dan vandaag wel zat.
Alleen de kaarters en de mensen die echt van een, om 't even welk, boeiend onderwerp knabbelden kwamen bovenop een soort algemene, spontane aandacht te zitten. Deze laatste groep én de toeristische treingebruikers scoorden qua enthoesiasme 't hoogst. Diegenen die niet behendig op mekaars golf zaten, of niet wilden of konden zitten; hadden
dan toch nog één zichtbaar ding gemeen met de anderen. In één wagon op twee zat het treinvolk met al zijn verwachingen, achtergronden en zorgen...in een door verbranding van verdorde plantaardigen verspreidde mist. In het andere gedeelte van de treinboxen, kon je de lucht dan weer niet snijden. De lieden van de met duurder meubilair uitgerustte treingedeelten, hadden wel meer ruimte dan diegenen die met vijftien of dertig in de zitloze tussenafdelinkjes opgestapeld stonden...toch straalden ze ergens een moeilijk te omschrijven beperktheid uit. Een ingebouwde rem verhinderde sommigen onder hen waarschijnlijk om vanuit het met de tweedeklassers gemeenschappelijke, kollektieve verleden; aan een waardebepaling van het heden gaan te doen. Verschillende kleine graadjes bezit, gezag en gedrag (of de ambities daarvoor) , scheidden de twee treiningezetenen en iedere groep op zich, onderling, vertoonde waarschijnlijk dezelfde symptonen. Men zou zich kunnen afvragen waar de treinkonducteur 't liefst zijn ronde deed. Welwetend dat je het niet te veralgemenen antwoord, nietzozeer in een politiek-ideologische, dan wel in een zielsuithoek van de betrokkene zou moeten gaan zoeken.
Misschien gelukkig dat de psychologische wetten al die dingen haast automatisch voor ons koordineren en korrigeren zodat onze intuitie en verbeelding soms kunnen genieten van al die soorten van observeren.
Om kort te gaan, op het initiatief tot beginnen spreken rustte precies een hypotheek. Een hypotheek die bij het demonstreren van contactnood, wel eens verhoogd zou kunnen worden. Omdat je nooit wist in welke mate spreken wel eens genant zou kunnen zijn, hoefde het natuurlijk niet zo nodig. De anonieme geluidloze schuttingen slopen, wekte wel de blikken en de geesten, maar vermocht zelden dat er eventueel een aantal kommunikatiespeelkaarten geschud...en uitgedeeld werden. Daar zaten ze dan zo dus. Gijdend samen. ZE, het duizendtal, dat, op 't eerste zicht, niets aan mekaar had, en wilde hebben. Op één trein uit de duizend, lagen ze, veilig van mekaar afgeschermd, al dan niet wakker, ...te dommelen.
Er waren er onder hen, die van de landelijke gebieden kwamen.
Er waren er die in kleine en grote steden woonden. Er waren er die zelden zochten wat ze vonden en vonden wat ze zochten. Er waren er die niet meer zochten. Er waren er die niet wisten wat ze zochten. Er waren er voor wie niet zoeken heel gemakkelijk was. Er waren er die alle dagen in dezelfde details verloren liepen. Er waren de ontgoochelden
17
die, teveel ineens of te onhandig gezocht hadden. Er waren er die, gelukkig genoeg, niet zo zeer meer hoefden te zoeken, maar vooral innerlijk genoten.
Er waren er die gelukkig nooit zouden zoeken. Er waren er die teveel en te weinig of niet het juiste tot zich namen, vast, vloeibaar of zielsmatig.
Hun groei altijd corresponderend met alle omstandigheden in acht genomen. Hun eigen groei en afgang versnellend of vertragend zoals het komen en gaan van ziekten. Op weg naar werk of drank of vrouwen enz...
Voor de meesten was zoeken ergens als te moeilijk en nergens naartoeleidend ingebakken : hun motto : 'leve het konkrete, praktische leven...en weg met abstrakties, analyses en de taal als heiligdom'.
Van hun geestdrift af te lezen, zaten velen precies levenslang aan een, hetzij zinloze of overbodige, hetzij een te veeleisende funktie vast. Of een nuttige funktie, maar binnen een slecht georganiseerde struktuur. Overbetaald of onderbetaald, zinloos of niet...iedereen was een funktioneel lid van de naar de 21ste eeuw opschuivende 20ste eeuw.
Alles draaide rond het funktioneel zijn. Zich teveel afvragen waarom, voor wie en wat men eigenlijk funktioneel zat te zijn, was veel te gewaagd om met andere, misschien minder sociaal bewustzijnslozen, over te spreken. Enfin, dan maar gezwegen.

De nieuwe baronnen
De grootvader van onze inmiddels volgroeide knaap had de oude baronnen nog gekend. Ze waren met de klerus en de kleruspartij of de zogezegde 'liberalen' vergroeid en verwachten in die tijd nog een soort eerbetoon van hun 'minderen'. Een overgrootvader van de knaap had nog op een kleine hoeve gewerkt die aan 't kasteel toebehoorde. Op de laatste dag dat hij voor de baron werkte; zei deze hem dat de mest niet dik genoeg op de akkers gegoten was. Hij had de baron daarop met z'n klikken en klakken in de zeik gegooid en hem gevraagd of "de mest er nu dik genoeg oplag, mijnheer de baron". De baron had zijn knecht en diens kruiwagen zelfs niet kunnen zien vertrekken van de stront in z'n ogen.
Een paar generaties later, zijn de nieuwe baronnen de machtige partijpotentaten. Voor het bekomen van tijdelijke of vaste jobs of om uit het sociale doolhof wegwijs te geraken, is een steeds groter deel van de maatschappij van hen afhankelijk. De belangrijkste politieke daad die de grootste groep van nieuwe lijfeigenen stellen, is het kleurloos blijven.
Dit zolang mogelijk volhouden, heeft het voordeel dat je, naargelang de politieke omstandigheden, op om het even welk politiek paard kan wedden. Nog anderen, de schatplichtigen, proberen het door zich in één van de klassieke partijen verdienstelijk te maken...al hebben die aktiviteiten inhoudelijk weinig met politiek in de geschiedkundige betekenis van het woord te maken (pensenkermissen; naai-en snit...). Deze inzet is veelal meer een weloverwogen spekulatieve carrièrezet dan idealisme : veelal meer een soort ongeschreven code dat je dankbaar mag zijn dat je via één van de politieke zuilen en hun mutualiteiten, scholen of staatsjobs werk hebt. Zelfs in de privésector heb je dikwijls 'voorspraak' nodig om aan werk te geraken. Wie komt er over al die grenzen heen tegen zijn eigen broodheren in, eisen dat werk een recht zou moeten zijn ?
Velen aanvaarden de haast instinktmatig aangevoelde nepnoodzaak om het gesofistikeerde verdeel-en heersspel gaande te houden.
Je aanpassen aan de heersende machtsverhoudingen lijkt heel natuurlijk te zijn...maar de natuur zelf zit veel subtieler en menselijker in mekaar dan we denken. Net zoals men veelal vroeger de macht van een geestelijke niet in vraag mocht stellen, zo dierf men ook nauwelijks te tornen aan de macht van vaak louter op arrivisme berekende intelektuelen.
De politiekers die we hebben en het politiek systeem dat we hebben zijn diegenen
18
en is datgene die en dat we met z'n allen tesamen genomen, verdienen, omdat deze een produkt van ons gezamenlijk bewustzijn zijn.
Het werd de hoogste tijd dat onze knaap zijn politiek militantisme in redevoeringen om ging zetten. Elke rede vertegenwoordigde een bepaalde periode in zijn eigen ontwikkelingsproces dat onlosmakelijk aan de totalteit van de wereld rondom hem verbonden leek.
Hij schreef uit noodzaak om de romdom hem heersende afvlakking en berusting en het gebrek aan enthoesiasme tegen te gaan.
Uit noodzaak omdat er nog altijd te weinig symptomen van een daadwerkelijke lotsverbondenheid tussen de verschillende groepen van werkvolk bestond; omdat hij zich geen bijenkorf kon voorstellen met bijen met en zonder toelating om te werken;en met bijen die niet moesten werken en met honingpotten beloond werden...die niet tevreden waren met de kleine hoeveelheden stuifmeel achter hun poten. Hij schreef omdat men zonder een gepaste, overkoepelend ingestelde mentaliteit, niet tot een rechtvaardige en sociale organisatie kan komen...ook niet als je toegeeft op de theorieen die je uit de praktijk hebt geput...en gezeefd en nog eens gezeefd. Hij schreef omdat als in een maatschappij de groepen op het geheel primeren, dat je dan een soort kanker krijgt, net zoals in bepaalde cellen van organen kanker begint als het deel geen rekening meer houdt met het geheel. Hoe noemt men trouwens een beperkt gedeelte dat een groot geheel al herhaaldelijk heeft uitgeroeid : kanker of oorlogsimperialisme ? Hij schreef omdat je door tegenstellingen aan de oppervlakte te krijgen men nog iets bijleren kan. Hij schreef om door het kollektieve verleden versplinterde groepen een werkzaam gemeenschappelijk alternatief kunnen aan te bieden. Verleden, heden, toekomst...een toekomst die, onopvallend een onderdeel van het verleden en het heden leek te zijn. Word de geschiedenis immers niet bepaald door de omstandigheden waarin mensen leven en de stimulansen van hen die daarover nadenken ?

Aan iedereen
Die het leven hongerig liefhebben blijft. Die weet dat er niets zonder gekende of nog onbekende vormen van energie kan bestaan.
Die weet dat leegte niet bestaat, maar dat je ze in je leven wel oproepen en scheppen of overkomen kan. Die zich niet door de heersende ideologie laten overwoekeren heeft. Die in het bestaan allerhande soorten bewustmakende en levensnoodzakelijke evoluties naar meer zin ontdekt.
Die weet dat het nieuwe en het oerlijke, alhoewel verschillend van uiterlijk en inhoud nog altijd één willen zijn. Die denkt dat de dood slechts gedeeltelijke onbereikbaarheid is. Die vanuit diverse tastbare werkelijkheden zoals allerhande soorten wetenschappelijke kennis en diepgaand geanalyseerde gevoelens, reeds de kunst van het intuitieve innerlijke observeren beheerst. Die vanuit de kracht van deze innerkommunikatie probeert te kommunikeren. Die de waan en de echtheid, het kaf en het koren, al onderscheiden kan. Die weet dat ook de eenvoudigen van geest je kunnen vooruitstuwen en dat eenvoud de sleutel tot het begrijpen van het complexe is. Die de 'aanraking' en het 'betoverende' in het lezen en uitspreken en vergelijken van woorden ervaart. Die de samenhang van de gebeurtenissen in z'n leven als wisselwerking met de totale eenheid van alles kan zien...en daardoor zijn individueel en kollektief bewustzijn verhoogt. Die weet dat het denken over z'n eigen leefwereld onlosmakelijk verbonden is met het denken over de wereld en het heelal in z'n totaliteit. Die, misschien onderbroken, maar immer konstant aan de kwaliteit van de communicatie rondom zich werkt.
Die begrijpt dat al het vorige in een nieuwe manier van met mekaar en zichzelf omgaan zal resulteren. Die beseft dat het beheersen van de dynamiek achter het persoonlijke samenleven van mensen; van de kleinste kernen tot de algehele wereldmaatschappij; dat
19
dit alles al op zich een nieuwe vorm van kunst is... een kunst die van een gezonde innercommuniatie vertrekt. Die weet dat het individuele en kollektieve kennen tot een hogere mate van bewustzijn leidt...en dat dit bewustzijn de wegen naar het kwantitatief en kwalitatief betere opent. Die weet dat bepaalde juridische en morele wetten naargelang de omstandigheden zowel veiligheid als bedreiging kunnen zijn. Die weet dat alles zich uiteindelijk toch ontwikkeld in de richting van wat het optimaal zijn kan.
Die weet dat gedachten en strukturen die het nefaste deel va het oude willen in leven houden op kleine en grote schaal schade aanrichten .
Die beseft dat sommigen die dit alles nog niet goed verwoorden kunnen, soms meer bereiken en soms meer uitstralen dan zij die dit alles snappen en uitleggen kunnen. Die met dit alles begaan wil zijn...omdat je er uiteindelijk niet meer los van geraken wil. Die de ware inhoud van het woord vrijheid snapt. Die vanuit zichzelf en anderen tot volle rijping komen wil. Die op positieve en negatieve manier tot het opbouwen van mijn begrijpen heeft bijgedragen, van de holbewoner tot en met mijn huidige buur. Die weet dat geld alleen niet gelukkig maakt.
Die weet dat we met het woord 'God' eigenlijk de bovendierlijke eigenschappen in onszelf bedoelen. Die weet dat alles wat bestaat zowel natuur en cultuur tegelijk is...en dat er niets anders kan bestaan.
Kortom : Graag leven, net als samenleven is de grootste kunst...innerkommunikatie is de nieuwste kunst.

GEACHTE MEDEMAATSCHAPPIJER
_______________________________


Het stuk ‘Kiezen voor Mensela’ (Mensela = gemeenschappelijke verblijfplaats, aarde) is een ietwat filosofisch sociaal bewogen werk met zeer ruime inhoud.
Opgebouwd rond een theatermonoloog die gaat over de onmacht van het individu tengenover oorlog , honger, armoede, vervuiling, krisis en andere soorten van onderontwikkeling…zoals stress, werkeloosheid, commerciekultuur, platte journalistiek…mondt de monoloog uit in een zoektocht naar de mens en zijn innerlijke en intermenselijke relaties. Kan ons subjektieve zijn onze objektieve bestaansvoorwaarden beinvloeden ?
Het gaat hier om kunst uit het echte leven gegrepen : Real Art.


Inzicht verkrijgen in dat grote toneelstuk waar we tenslotte toch allemaal tegelijk in spelen, zo’n inzicht betekent intens gaan beginnen nadenken over hoe we ons, misschien tot het praktische, alledaagse beperkte bewustzijn uit kunnen bouwen. Als je op zoek gaat naar de werkelijkheid, tracht dan binnen de werkeljkheid te blijven, zonder erdoor ontmoedigd te geraken.
‘Inzicht verkrijgen in’…is de belangrijkste voorwaarde om vanuit jezelf aan een samenleving op ontwikkelder niveau kunnen mee te werken. Een samenleving die zich organisatorisch aan de noden van de gehele wereldbevolking aanpast.
Dat betekent dat je je eigen tegen allerhande vooroordelen begint te wapenen. Met als drijfveer van te willen bewijzen dat het willen weten en de in objektieve journalistiek vertaalde waarheid het uiteindelijk op de ongebreidelde bezitsdrang der machtswellustelingen zullen halen.Geeft de taal en ons denkvermogen ons niet de mogelijkheid om met behulp van een aantal wetenschappen de geschiedenis van alles en nog wat als één onafscheidelijk deel te analyseren ? We gebruiken onze ogen volledig om tewaarom zouden wij onze taal maar half gebruiken ?
20
‘Hoop’ is ook een levensnoodzakelijk iets, maar het kan niet zonder geloof…geloof in datgene wat je gaan hopen bent.
Je moet goed weten op welke bedoelingen en machtsverhoudingen jouw geloof en hoop gebouwd zijn…dat wisten onder andere de nazistemmers niet…en ook nu nog neemt men de mensen bij de neus.
Of het nu om hoop in een mens, hoop op een systeem of hoop in een idee gaat (hoop op rechtvaardigheid, solidariteit of in welk een kracht dan ook)…hoop is belangrijk. Hoop is ‘uitzicht’ hebben op…omdat je erin gelooft. Zonder geloof kan je niet hopen, leerde men ons ; da’s wel juist , maar het blijft gevaarlijk om je op halve waarheden of op dingen die buiten de werkelijkheid staan te orienteren
Al diegenen die ons voorafgingen zochten naar antwoorden nog voor de kultuur hen die gaf en misschien kon het oudste deel onder hen op een benijdenswaardige manier tevreden zijn met wat de natuur hen bood. Eén ding is zeker : wat zij ons ooit eens ononderbroken doorgaven, dat is wat wij nu biologisch zijn.
Als onze geest louter materieel te verklaren is, dan is ook hun geest in een welbepaalde, stoffelijke, genetische betekenis
…niet dood…en proberen zij ons nog altijd die eenvoud van het
natuurlijke en lichamelijke aan te leren.
De spiritualiteit lijkt een energievorm te zijn die aan de materie gebonden is, lijkt soms alleen in het NU mogelijk en soms lijkt het erop dat wij na dit leven verhuizen naar de krachtvelden van al die abstrakte deugden die wij in ‘t leven soms ter versterking aanroepen, zonder ons aan woorden zoals ‘God’ of ‘tijd’ te laten vangen. Het biologische en spirituele…zijn één met ‘t verleden ;reizend doorheen de tijd .
De rest van ons, onze leefwereld, onze gewoonten , onze kultuur, hetgeen ik hier nu zeg, hebben we natuurlijk ook voor een stuk van hen ,…maar vooral dat kunnen wij van karakter doen veranderen. Door lezen, studeren, bespreken, organiseren, alternatieven voorop te zetten, te weigeren, te strijden…enzm.
Echter… is het nadenken over ‘oorsprong&worden’ misschien zo zwaar dat we gelukkiglijk achter andere bezigheden, idealen of gewoontes wegvluchten kunnen ?
De materie verwekte het leven, wij verwekten ‘god’ en wij weten als eersten dat ‘leven’ kan ontstaan door het te wensen.
Deze magie kent misschien geen grenzen, maar laat ons realistisch blijven. Godgelovigen zeggen dat de schepping , het wensen dus, voor de feiten kwam. Aan de andere kant van de gedachtenlijn staan de materialisten, niet in de dagdagelijkse, maar in de filosofische betekenis. Materialisten, niet in de zin van ‘alleen eten en drinken en vogelen’, niet in de zin van ‘het kan niet op’ of ‘om ter meest en nooit genoeg’ of ‘alles voor mij en niks voor een ander’ niet in de zin van ‘nooit kontent’.
Dat zijn verwrongen betekenissen die ,in het andere, van het wensidee vertrekkende kamp, als geestelijke verweerwapens bedoeld waren…en zijn. Materialisten zien meetbare krachten als oorsprong van hun zijn. Bij hen is de volgorde gewoon omgekeerd : één materie, twee idee (de hersenen als produkt van evolutie, de hersenen als hoogst ontwikkelde materie, …of toch niet ? Wordt soms onze geest geboren als onze ziel ‘heengaat’…
Daar zullen we het later nog wel over hebben. Letterlijk en figuurlijk dan. We kunnen alleen eigenlijk vaststellen dat ‘zijn’ ‘zijn’ is, aan bijna altijd meetbare krachten gebonden, maar…
Hoe meet je gevoelens…en vanwaar komen je symbolische dromen ? Laat toch maar wat mysterie over zal je zeggen.
Fysische en chemische wetten hadden hun eigen scenarioschrijver : de drang tot overleven, de aantrekking en afstoting.
21
Laat al die filosofische dingen ons niet scheiden.
Interessanter dan het zich innerlijk en onderling over die tegenstellingen het hoofd breken is…ontdekken dat de geschiedenis niet in de eerste plaats bepaald wordt door de stimulansen van zij die erover nadenken, dan wel door de omstandigheden waarin men leeft.
Vrienden, kameraden, broeders en zusters, desnoods landgenoten ; de mens ; hoe belangrijk en allesbepalend hij zich ook vindt, denkt nog veel te weinig als groep of groter geheel.
Als je de dingen objektief en sociaal bekijkt, zonder overal je persoonlijke vooroordelen op bepaalde personen, instellingen en hun daden direkt in een ‘goed’ of ‘slecht’-kwotering om te gieten ;
Als je achter alles een ‘juiste’ of ‘in die of die omstandigheden tot mislukking gedoemde ‘ontwikkeling naar…’ leert herkennen ; dan ben je op weg om te kunnen beginnen begrijpen dat de groei van het individuele aan de uitbreiding en verfijning van het kollektieve vastzit…en omgekeerd.
Hoe hoger de ontwikkelingsgraad en de kwaliteit van het kollektieve, des te groter de individuele koek en de individuele mogelijkheden. Wanneer bijvoorbeeld meer mensen het belang van een goed draaiende werkersbeweging en de kracht van solidariteit zouden begrijpen, dan zou heel veel mogelijk worden.
Heel veel van wat nu onmogelijk lijkt.
Te weinigen vragen zich af hoe het komt dat ze zonder werk zitten of waarom er zijn die kreveren en anderen die hun boterbergen of wijnplassen moeten vernietigen…of waarom dat d’enen de wapens maken om er d’anderen weer mee kapot te kunnen laten maken…enz.
Ze vragen het hun te weinig af, het wordt hen wel eens gezegd, maar het blijft niet bij omdat het allemaal misschien te geleerd klinkt, en vooral omdat het nergens in een groter geheel lijkt te passen. Aan de basis weet men goed genoeg, ieder in z’n eigen dat men een ander geen werk of geen brood ontgunt.
En de meesten onder ons zijn milieubewust.
Maar dat dingen zoals werkeloosheid, honger, oorlog en milieuverloedering niet alleen met goeie wil, maar met onaangepaste, voorbijgestreefde strukturen en winsthonger te maken hebben…ne keer da je da weet…wat begin je er dan tegen ? Er is schijnbaar geen tegenmacht aanwezig om die dingen positief te beinvloeden. En daarom praten we weer eens over ‘t weer…wat natuurlijk ook belangrijk is ; want de zon, het licht…zijn zo belangrijk voor de mens als de manier waarop en door wie de samenlevingen georganiseerd worden voor ons gezamenlijk welzijn van belang is. Niet ?
Waar hield men ons totnogtoe mee bezig ? Wat zouden wij ons moeten bekommeren om het eten met gouden rijstlepels, als je weet dat er hier bij ons voedsel tekort is en produktiekapacitiet vernietigd wordt. Moeten wij onze kinderen er op wijzen dat hen een eeuwige straf te wachten staat als ze de paus van Rome niet volgen…of moeten we hen er niet eerder op wijzen dat ze het leven voor hun nageslacht leefbaar moeten houden ? Wat heeft er nu voorrang : de toenadering , het vertrouwen en de organisatie tussen hen die werken of werkeloos zijn bevorderen en weer iets gezamenlijks in de stadsstraten doen ontstaan…of tegen mekaar blijven propageren dat je er toch niets kunt aan doen ?
Dat is je blindstaren op de problemen zonder naar de mogelijkheden te zien. Ik vraag het nog eens : wat heeft voorrang :met welk water men mag dopen of water brengen daar waar er geen is ? Ne pastoor heeft iets gemeen met nen arbeider de dag van vandaag : het merendeel van de arbeiders heeft ook ‘anonieme’ bazen. Daarom misschien even deze kleine Kritische ode aan het bijbelboek :
22
Jullie allen, atheisten, theisten of weet ik veel :
Alle tisten stopt het twisten, wordt liever artiesten ;
Want wie heeft er nu gelijk over en baat bij het uur of het wie of wat van ontstaan en vergaan …en bij het zeker weten dat het
Vergaan ook hoort bij ‘t bestaan en verder gaan …met de oude bagage die verslijt , maar indien je gedijt zal je worden verblijdt
Aan god gehechten en zij die zonder zo’n idee of gevoel op hun manier ook gelovig kunnen zijn : zoek naar een bruikbare rede ; want het eeuwige is er voorlopig toch al ; het sluimert in ons allen
Godsgelovenden denken uitverkoren te zijn.
Hoeveel onder hen en hoeveel anderen weten dat alles in één beweging samenvloeit, doorvloeit, niet hoeft dood te bloeden ?
Hoeveel weten er dat het hersenlijke en het geestelijke vaak intenser dan voelen smaakt ?
Er was, er is, er zou genoeg kunnen zijn.
Ekonomisch sterken wilden, willen, zullen alltijd meer willen.
Er was, er is er zal altijd het tot zichzelf beperkte bewustzijn van eigen vergankelijkheid blijven. Moeten wij daarom blijven werken als mieren, zonder ons ook daarin te verdiepen ?
Wie leidt de strijdt om ‘t bezit van geld, van grootgrond, van werk, van voeding en oorlogstuigen ?
De sterken, de bezittenden dringen zich ‘t makkelijkst op. D’ afhankelijken organiseren is moeilijker.
Zij moeten blijven kiezen voor mekaar. Want zelfs de minst beklagenswaardige onder hen die ‘t uiterlijk goed maken, is slachtoffer van de strijd om de sterkste winstsystemen.
Hebzucht en doodsbesef baarden doodslag binnen d’eigen soort…daarom mochten zij van die boom niet eten…omdat kennis zich makkelijk door lepe ‘ik-zucht’ manipuleren laat.
Ondertussen werken d’afhankelijken aan het kollektieve bewuste…van vredesmensen over antirascisten en antifascisten,ecologisten, verdeelde linksen tot en met de mensen van het artsen zonder grenzen oplapwerk en vele anderen allemaal in hun vakjes zonder gezamenlijk programma.
Misschien is er achter het kollektieve bewuste wel niks meer…of denk je dat het idee en het gevoel los van de stof bestaan ?
De waanzin van angsten, moorden, de tegenstelling tussen eindig door gulzig opslorpen en oneindig doorgeven .
Het afstotelijke van het hebben van teveel ten koste van een ander…los je niet alleen op door te geven, maar door te sleutelen aan de grote bezitsstrukturen.
De aangeleerde schaamte voor naaktheid van lijf en echte feiten. De drang om je misschien van kleinsafaan te vaak met de vinger gewezen initiatief dan maar voor altijd op te bergen.
Het lichtzinnige van het geloof in een gemakkelijkere antimaterie…daar waar sommigen hun beurt niet voor afwachten ...om er te geraken…terwijl ze er in feite al zijn.
Weten ze dan niet dat het allemaal zeker ‘hier’ te doen is ?
Wie zal hen altijd andere dingen blijven voorhouden ?
De mens, die naar de wortels van de boom der kennis groef, werd als Mozes of één van de honderden andere schrijvende zoekers. Darwin’s Adam’s en Eva’s, voorwaardelijk onsterfelijk…
…leven nog altijd…smullen hun beperkte oneindigheid te verstrooid op…staan
23
niet stil, denken weinig samen ; …nemen niet in acht…de macht van het samen handelen
…om op termijn alleen het waardevolle over te houden
…mekaar waarden doorgeven helpt het kollektieve vooruit
Het dreigen met hen uit wat hun paradijs zou kunnen zijn, te jagen, helpt nu niet meer…het dreigen met totale vernietiging is de werkelijkheid. Herhaaldelijk bedriegelijke beterschap beloven, herhaaldelijk slaan, doen beven, doen ondergaan, de zogezegde minsten domhouden…dat kan nooit ten bate van het totale gaan…altijd die commerciele ontspanning, OK, maar niet als nieuwe opium voor het volk. Al beloofde Hij, door dreigers uitgevonden de aarde nooit meer te verwoesten, de kans zit er in ‘t punt nu…eerst voor ‘t eerst dik in.
Men bouwde een stad, een toren, uiterlijke tekenen om zich gemeenschappelijk te voelen, je kan d’er haast niet buiten. Het onzichtbare hoofdpersonage der oude bijbelse drijversdreigers, brachten in het oude boek de spraak in verwarring. Dreigers willen verwarring onder hun onderdanen. Jammer dat soms, dat bijna altijd, alleen af en toe dreigen helpt.
D’uitstraling van de zich orienterende onderdrukten en hun naar onbaatzuchtigheid strevende helpers’ voorbeeldige kracht, werkend aan een nieuwe aanpak, aan een wereldtaal ; maar wat ben je met een taal in steden en dorpen samen…maar toch gescheiden van elkaar ? Hoe minder misverstanden, hoe minder systemen, hoe minder tegenstrijdige schijnbelangen.

Talen hoeven niet te verdwijnen als je met één taal tussen alle mensen werken kan : de taal van samen plannen en bespreken, de taal van eerlijk verdelen.
Uit het werk van miljoenen slaven die gehoorzaamden aan honderdduizenden dienaren, die aan duizenden bazenknechten en honderden bazen en tientallen heersers klitten ; groeide het positieve inzicht der eenvoudigsten. Eerst als er teveel druppels overgelopen zijn en de vonk ontvlamt zal de bezitsvraag vanuit de al of niet rijpe of georganiseerde basis worden gesteld.
Als de interakties tussen een stresserende ekonomie en sociale inspiratie botsen en als hier en daar , ook ginder en altijd wel ergens persoonlijke vrijheid en durf in kollektieve akties worden omgezet…is geen bezit op termijn zo groot dat het uitbuit.
Als bevolkingsexplosie niet als een rascistisch argument, maar als iets kontroleerbaars blijkt.
Als uitroeiing om het verschil in bezit en stand en oorlogen om dat allemaal te laten voortduren, overbodig zullen zijn.
Als werk een recht zal zijn.
Als bezit alleeen op klank , kleur , geur , je huis en toebehoren en kleine ondernemingen toepasselijk wordt.
Pas dan zal alle tot dan toe gebruikte sociale inspiratie zijn bekroning hebben gevonden.
Kinderen bevoordelen ten opzichte van anderen, komt het dreigen en scheuren tegoed…heeft de arme jeugd geen recht op eten en weten ? In de oudste, ‘goedbedoelde’ dreigersroman is rijk zijn een in huwelijksaanzoeken gebruikte zegen.
In de nieuwe, nog beter bedoelde testamenten, die al wat minder drakonisch dreigen…is rijk zijn eerder een handikap.
De goedgepraatte bezitsdrang der OudTestamentische dwazen, zou zelfs menig twintigsteeeuwse ZuidVietnamees verbazen. Palestijnen en Joden, destijds kinderen van hetzelfde moederlijf, de enen minder machtig, de oudste die de jongste dient, stop met mekaar te willen verscheuren in naam van de eigen elite of de eigen
24
godsdienst of de eigen nationaliteit…mensen hebben geen nationaliteit en zijn zelf hun tempel wel. Autonomie begint tussen de werkers aller landen, tussen de buitenmensen of zij die graag tussen dichte bouwsels verblijven, tussen hen die een menselijke rechtvaardigheid willen.
Schrijvers met een kollektief verantwoordelijkheidsaanvoelen beschreven het voortdurend lessen trekken. De armere wereld verloor zijn rechten aan de nog altijd door dreigers bij hun en hier geleide wereld.
De dag dat die wereld tot macht komt, schudt die wereld het hen door hun en onze superklasse bezorgde wereldjuk van z’n nek…aktieve solidariteit zal het dan ook hier van uitbuiting en gemakzucht moeten winnen. Het is wel een mooi leven, maar daarom nog geen mooie wereld…en daar zullen we waat aan doen. We zijn er in feite al eeuwenlang mee bezig.
Het kan nog een hele poos duren, maar afgeraken zal het werk dat zich nu al zolang zonder veel volkstoezicht voltrekt.
Steeds vertrekkend vanuit een nieuw stadium, steeds tegen het valse vragen in : je bent welkom in alle ploegen die die tijd aan ‘t voorbereiden zijn.
De door de eeuwen heen doorgegeven vormen van waan allerhande, nestelen zich nog altijd op de achtergrond van onze dagelijkse ervaringen met anderen. Een waanidee, een ‘’t is zo en ‘t zal nooit veranderen’gedrag, is zo sterk dat eenmaal het zich in gewoonten ingenesteld heeft, het nog moeilijk aflegbaar is.
‘Het geslacht op aarde behouden…een grootschalige kollektieve bedoening in het oude deel der verzamelde verhalen, aanvankelijk een nationalistisch iets…de individuele tips en de internationale aanzetten zaten tussen de belevenissen en de woorden van vier evangelisten die veel van ene Jezus wisten.
Zij die met het godsidee blijven vechten, en zich een onlichamelijke geest willen toemeten, zijn verstrooid en verdeeld geraakt, ook al heersen ze nog over deze wereld.
Zij die met de rationaliteit vochten en vechten ook.
In allerhande kleuren hun onderverdelingen hebben zij alleen interesse voor het gelijk van de groepen geaardheden die hen steunen. Rationaliteit is er om soepel te beheersen, niet om te tiraniseren of te verdelen. Verdelen ?
Aan de ene kant in blauwe uitbuiters van het individualisme, en in roze en rode en rodere of groene methoden om de individualiteit in het gezamenlijke te integreren.
Verdeeld raken tussen tafels , stoelen , pennen , theorie zonder naar de mensen uit de praktijk te luisteren.
Eender waar systemen en mensen die belangrijke sleutels tot geluk belemmeren, moeten er ook mensen opstaan die die blokkages aanklagen en die mensen met woorden in een greep durven nemen…daar waar die mensen als pionnen de vrijheid van anderen verwateren doen.
Wat is men met een overvloed van intellekt, als het gebruikt wordt om nieuwe elites te vormen ?
Wat is de zin van handelen in onleefbare steden en gebombardeerde dorpen ?
Weg met lompheid, bruut verbaal en ander geweld, met lauwe flauwe kul, weg met op leugens gebaseerde fopspenen.
Wanneer het tij zal keren en het sterkste volk het zwakste niet meer onderdrukken zal, wanneer de slaven zelf drijvende kracht worden, tegen hun drijvers in : onderdrukten, in hun nieuwe kiemen zelf geen onderdrukkers meer, zullen hun les bij elke nieuwe ervaring beter begrijpen, hun ongevoeligheid voor de door een bepaalde welvaart verzachte geschiedeniszweep naast zich leggen…
25
iedereen zal pas echt in een nieuwe verscheidenheid delen kunnen…als de pansterbestuurders en de jachtpiloten niet meer meedoen willen…dan… .
Nochtans…als dagen met arbeid zijn gevuld, luistert men niet meer naar reders of geschreven rede…maar trapt men in de subtiele vallen van de moderne slavernij.
Om waarheid te kunnen verharden, werden en worden miljoenen ervaringen uitgezift. Om de rede op het sadisme te laten primeren…planning op verkwisting, overleggen op hakken…om het nuttig gebruik van overschotten in de plaats van het weggooien ervan te stellen…doe je zo niet…dan doodt je de hongerigen…ook al zie je ze niet.
De rede raakt achterop door valse praat en bebberige instinkten , door boulevardpersverslaving.
Een kollektiviteit in beweging rekent best niet teveel op onbezonnen agressiviteit, vooral op vastberaden leiders, naar eendracht strevende grote bewegingen, solidariteit en kollektiever wordende doelstellingen.
Een kollektiviteit in beweging…dat begint met individuen…dat valt niet uit de lucht en wacht niet eerst op iemand anders. Goed uitgewerkte en vanuit verantwoordelijkheid opgevolgde afspraken, blijken telkens een garantie voor steeds opnieuw te halen doelen.
Weinig gewoon zijn en dan ineens te veel krijgen, gevolgd door schrokken, uit vrees om niets meer te hebben, brengt op termijn de eerlijkheid tot zwijgen. Dan lokt de roep van ‘t laten omkopen, de kortste weg naar een bedwelmend teveel, breekt de moed en voedt het onderbewuste in zijn sluipende aanvallen op de kollektieve rede.
Er is geen uitverkoren volk. Alleen telkens de oppervlakkige verschillen van stam tot stam. Er is geen uitverkoren mens, alleen telkens die andere uit te bouwen ‘gaven’,andere levensopdrachten.
Eén internationaal ruimdenkend, strikt sociaal- ISME,
Aan geen ras, grens, taal, volk of grootkapitaal gebonden…waar iedereen rustig zijn eigen verscheidenheid aan manna vindt…waar aan het woord ‘kollaboranten van de macht’ geen smet meer kleeft, omdat die macht niet meer terug naar donkere periodes kan en mag.
Als volksaard niet over enge grenzen heenkijken kan en zich onwetenschappelijk achter stoerdoen , zogezegde godsdienst en dwaze zuiverheidsidealen verschuilt, komt met de krisis de kwel van verdrukking weer opzetten.
Men vergeet zo graag echt nobele waarden. Men leent geld aan de gemeenschap en durft mateloos rente vragen. Men helpt alleen diegenen die de eigen groep baat kunnen bijbrengen.
Bewust voor stemmenverlies sluit men zich in kwade zaken bij de navelstaarders aan. Ze verdraaien waarheden en lanceren sensationele, minder sensationele of gewoon valse geruchten.
Ze bouwen een klassejustitie voor de zwarte ridders va, rond de Nijvelse nevelen…of voor de bescherming van de grote geldgabbers. Ei zo na kneden ze met hun geld onze mening.
Wij hebben erediensten en vedettenkultus, bijna geen politieke vergaderingen ; buiten diegene waar het essentiele meestal onbesproken blijft, noit gestemd wordt.
Samengekomen op onze erediensten en vergaderingen, onmondig, geisoleerd, hopend op het aards of hemels gouden kalf…zien we de ezel in onszelf niet. Op onze samenkomsten, met uit werkmiddens ontsproten doelen, laat men sommigen toe van ons in blok voor jaknikkertjes van de MISleidende bovenste
26
klasse laten door te gaan. Men ziet niet het belang dat het openbare voor het persoonlijke leven betekenen kan. Men lijkt altijd voor een opstand beducht, men volgt de voorschriften van degelijk vergaderen niet.
Teveel bezitsdrang allerhande, te weinig kansen op geborgenheid voor kinderen. Teveel narcistische reflexen die ons in ons gezinnetje opsluiten. Te wantrouwen hebberige mensen. Teveel ruzie en sleur. Te weinig doen aan te weinig voldoening. Teveel verwaandheid, bezit en ontevredenheid, vertrekt van ‘nooit genoeg’ en ‘altijd minder dan een ander’. Teveel onervarendheid om met het onderste deel van de liefde om te gaan als het allemaal zo moeilijk lijkt.
Noem mij hier terstond driehonderd redenen om in de medemens ontgoocheld te raken. Als je ze vanuit objektieve, op het positieve gerichtte invalshoeken bekijkt, blijf je niet mopperen en zagen over ‘hij doet dit en zij doen dat en…’
Maar toch. Waar er veel in naam van iets objektief goeds bijeen zijn, komen er desondanks veel, toch meer en meer bereidwilligen in hun midden. De goochelaars in valse bekwaamheid, zij die anderen minderwaardigheid voorschuiven, snoeren mondigheid en kunnen zonder replieken met hun gepast gehanteerde ondeskundigheid, blijven bewijzen dat ze nog niet aan vervanging toe zijn. Nooit zwijgen wanneer je vindt dat je iets afkeuren moet, de momenten waarop je dat kunt zijn immers nog veel te schaars. Vanaf nu zijn volwassenen meer dan ooit kollektief verantwoordelijk voor oorlogen, epidemieen en werkeloosheid die hun kinderen op wereldschaal overkomen.
En toch…ondanks sommige duidelijke, nooit door de machtigen uitgelegde tekenen, gelooft een stuk van ‘t volk niet met inzicht in de macht van rede en verantwoordelijkheid.
Ze kunnen er niet in geloven, ze krijgen er de kansen niet toe ; zo bouwt men zich een harnas van gedachtenloze gemakzucht, …want anders sleurt de paniek, de stroom van de pijn van het nietvolledig zijn, sommigen onder ons mee.
Het kollektieve asociale kan voorkomen worden door leiders doelmatig te kontroleren en ter verantwoording te roepen…door jezelf ook voor medeverantwoordelijk te houden.
Het asociale werkt nefast, de twijfel straft zichzelf totdat je alles hebt uitgezift en het voornaamste overhoudt.
Indien niet gegrond, is klagen giftig. Klagen kan alleen met de bedoeling aandacht voor positieve veranderingen te vragen.
Verandering, niet om met schijnbaar sleur geworden goede gewoontes te breken, niet om enge belangen zo vlug mogelijk in vervulling zien te gaan.
Laat de superde-luxeverlangens van de klasse-aan-de-top niet toe dat ze de klasse-aan-de-dop meesleurt in haar gevechten om hun konkurrenten zelfs militair weer mee te helpen verscheuren. Op momenten, tijdens jaren dat de meesten het alweer vergeten zijn…steekt, ‘uit het oog verloren’ het stinkend oorlogsbeest weer de kop op vanachter zijn bedriegelijke maskers. Hoeveel doden moeten er nog vallen vooraleer de Zuid-Amerikaanse en ander nazis zijn uitgeraast en hun rechtse gelden opgedroogd ?
Wie maakt er vandaag echt gebruik van feiten en bronnen en studies over het nog in recente vorm aanwezige verleden ?
Hoe vaak ervaren wij ons leven als een persoonlijk en gezamenlijk innemen van standpunten in sociale organisaties.
Zijn wij er ons van bewust dat het politieke, sociale en ekonomische bepaalde voor de maatschappij als geheel bepaalde negatieve wetten volgt ? Voor wie zijn wij zwijgzaam en spaarzaam met onze mening ? Zien wij nog de waarheden achter armoe en glitter ? Vanwaar komt die maatschappij bij ons en in andere gebieden ?
27
Naar welke maatschappij willen wij samen evolueren ? Want niets staat stil. We moeten de geschiedenis leren zien als ontwikkellingen die in het sociale hun bekroning zoeken en vinden. Welke mechanismen veroorzaken nog steeds oorlog, milieuvervuiling, onderontwikkeling, bewapening, honger, uitbuiting, verpaupering, analfabetisme…en commerciele kulturele overheersing ?
Wat zouden christelijke en socialistische en nog andere werkers al 100 jaar lang niet kunnen bereiken hebben indien ze niet gescheiden gehouden waren ? Indien ze meer internationale toenadering hadden gezocht. Indien ze de superklasse die hen hun werk ontnam of onderbetaalde schaakmat hadden gezet i.p.v.voor hen gaan te vechten ? Hebben wij niet teveel vertrouwen in een soort hemelse goeie gang van zaken ? In de uiterlijke kunstmatige glans van alles en iedereen die ons mee in het zog van het grootGapitaal zuigen ? Ons verfijnen kunnen we alleen als we de menselijke domheid blijven bestuderen. Leven we niet in een samenleving waarin we mekaar meer op de hielen moeten zitten dan dat we mekaar kunnen helpen Hoe kan dat veranderen Alleszins niet zonder een gepaste, op het overkoepelende ingestelde mentaliteit en organisatie. Alleszins niet door ons op onze vele verschilletjes in bezit , graad en gezag vast te pinnen. Alleszins niet zolang er op het initiatief tot beginnen spreken precies een hypotheek rust.
Eeen groep mensen over een belangrijk iets uit hun schelp krijgen is veel moeilijker dan alles in z’n gemoedelijke koffiezetplooien te laten liggen. Moeilijker dan alles een opgedrongen gang te laten gaan. Hoe komt het dat onze vrije tijd niet voor een stuk een lees-denk en vormingstijd is ?
Naar welke soort maatschappij wil de leidende klasse toe ?
Naar een gouden-kalfsyndroom voor een elite, gedragen door miljoenen die zulks ieder voor zich willen bereiken ?
Iemand met super-de-luxe dromen gelooft niet dat het kapitalisme eigenlijk een veel middellen verkwistende lintworm is.
En over wat er met het socialisme aan de hand is, en in welkstadium dat zich momenteel bevindt…daar hoor je in welk stadium dat zich momenteel bevindt…daar hoor je natuurlijk niet teveel positiefs over. Bovendien plagen wij onszelf teveel met een aantal vooroordelen die onze eigen sociale en psychologische onvrede moeten wegcijferen. Vooroordelen en zich laten domineren door alles en iedereen komen soms ook beter uit voor persoonlijk willen hebben dan om gezamenlijk te willen zijn.
Vooroordelen zijn niet alleen een gevolg van passiviteit en berusting omdat alles toch zo complex in mekaar zit, maar ook een gevolg van alle negativiteit en emoties die we door moeten. Waarom zouden we onze kollega’s als konkurrenten beschouwen ? Vooroordelen zijn een gevolg van een gebrek aan kennis en bewustzijnsgraad, nodig om het geheel der toestanden en gebeurtenissen te kunnen blijven overschouwen. Vooroordelen zijn er om de enge voordelen te kunnen behouden.
Slechts door een linkse ontleding van situaties, een op de belangen van de werkers (arbeiders, bedienden, boeren , zelfstandigen, KMO’s)gerichtte uitgangspositie, krijgen vooroordelen geen kans meer. Pas dan wordt kennis strijdbaarder dan vooroordeel.
Kinderen, jullie nieuwe dragers van het leven, jullie zijn niet gebaat met een vervalste geschiedenis. Hoe kunnen jullie je echt goed in ‘t heden voelen , als dat heden jullie niet wordt uitgelegd als een stap naar een te richten toekomst toe ?
Gaan jullie je ook laten verdelen ? Of zullen jullie de oneindige voordelen van zich achter objektieve bronnen aaneen te sluiten inzien ? Wijsheid, hoe zwaar ook aan moeilijke omstandigheden gebonden, blijkt achteraf eerst een vooruitgang te zijn. Wijsheid kan eerst beginnen , daar waar men door ervaring hernieuwd
28
doorzicht hebben blijft. Waarom moet lijden altijd eerst voor de wijsheid, de mankheid van strukturen aantonen ? Rechtvaardigheid, geboren uit de kracht om het onbeholpene de wereld uit te helpen…moet stillaan vlugger vooruitgang boeken…mag niet meer achteruitgaan.
Temidden van al het ongelukkige , nieuwe levenskansen scheppen, tweemaal beter af zijn, eenmaal materieel, eenmaal psychologisch. Beseffend dat deze inzichten in de eerste plaats kollektieve erfenissen zijn ; erfenissen die ik tracht onder woorden te brengen , dank ik jullie voor jullie aandacht…en wens ik jullie veel kracht om op deze inzichten blijven verder te bouwen.

de redenen waarom de mensheid zijn lot met de waarde vh geld verbindt
Deze redenen zijn niet alleen van objektieve aard; waar ik mee bedoel; verbonden aan de objektieve bestudering van de geschiedenis als wetenschap; met name het verband tussen de verschuiving van sociale verhoudingen van mensen en maatschappijen temidden hun evolutie van landbouwgemeenschap naar industriele samenleving.
Ook velerlei subjektieve redenen liggen aan de basis van het feit dat geldverhoudingen zoals loonarbeid en handel (warenproduktie) , de dag van vandaag anno 2002 nog immer bestaan. De kapitalistische zweep dreef de materiële vooruitgang verder en verder maar de prijs die ervoor betaald wordt vertaald zich nog immer in oorlog en armoede en voor een stuk ook in intellektuele en kulturele leegte.
Met subjektieve redenen bedoel ik in feite alle negatieve emoties en alle soorten materiele levensomstandigheden die de mens gevangen houden in zijn isolement als individu en loonslaaf, al die honderden oorzaken die hem beletten van op basis van klassesolidariteit tot een eenheid van handelen en denken te komen.
Ook de valse verdeling tussen allerlei godsdiensten en andere levensbeschouwingen komt de mens in ’t algemeen filosofisch maar niet te boven en dompelt hem in een soort nihilistische leegte. Zaken zoals de man-vrouw-relatie en de zin van het leven of het mysterie van eventueel leven na de dood brengen hem in eindeloze verwarring. Verwarring die vaak alleen met het materiele en simplistisch populistische en niet met het intelektuele opgevuld wordt.
Een konkrete beschrijving van m’n leefwereld kan dit misschien illustreren.

Een telekommunikatiefirma te lande
Waar zal ik mijn verhaal laten vertrekken ? Met een oud-directeur die zowel in de eerste als tweede wereldoorlog verzetstrijder was en in januari 1944 doodgeschoten werd ? Of vertrekkend van mijn eerste buro-ervaringen ? Hoe ik daar geraakte ?
Hopelijk komt er ooit een samenleving die iedereen werk en inkomen kan verschaffen...zonder dat je konstant moet bezig zijn met de zoektocht naar werk...als naar een schaars voedsel. Een samenleving waar de vrije tijd ten andere belangrijker dan stresserend produceren zal zijn. Trouwens, de verhandeling waarmee ik in 1979 in Gent als 32ste op 9000 deelnemers eindigde, ging over het thema 'vrije tijd'.
Stel je voor, al die duizenden afgestudeerden of mensen die wilden promoveren, die over een paar zittingen gespreid voor enkele schaarse honderden jobs konkureerden.
Het was niet voldoende dat je op school een diploma had gehaald, nee overal, zowel in de private sector als in de publieke kwamen er nog een soort afvalllingswedstrijden aan te pas. Allen wilden 'correspondent' (het equivalent van 'opsteller'bij de ministeries) worden. De jobs waren zeer begeerd vanwege hun vaste statuut. Zo'n statuut was een overblijfsel van de sociale strijd en de toegevingen die de Staten uit schrik voor de sociale bewegingen deed. Zo konden de konservatieve burgerlijke partijen aan een soort politieke 'klantenbinding' doen.
29
Ik had al wel gemerkt dat het examen voor een job bij een naburig gemeentebestuur waar ik aan meedeed alleen schriftelijk een sukses voor me was. Er volgde geen mondeling examen. Van zodra er echter iemand aangeduid moest worden, had je schijnbaar politieke steun nodig. Dat ik bereid was om te verhuizen hielp zelfs niet. Iemand die achter mij gerangschikt stond kreeg de job. Ik bevond me in dezelfde situatie als miljarden anderen met mij. Je bent pas getrouwd en wil een huis huren of bouwen en een gezin stichten en zoekt een inkomen. Daar wij aan 't bouwen waren en het familiebedrijf door makroekonomische omstandigheden niet alle broers en zusters en neven en nichten aan een inkomen helpen kon, vond ik het raadzaam het spel van de wereld van de machtigen te ondergaan en zei ja toen een simpele militant, gemeenteraadslid van een andere gemeente me zijn 'steun' en die van het 'sociaal-democratisch’apparaat aanbood. Zo zat ik dus een tijdje erna op mijn eerste 'mondeling' examen.
Als eindwerk voor mijn humaniora had ik het thema 'Japan' genomen omdat ik er een boek over had gelezen. Dus voor dat onderdeel van het examen wist ik meer dan de jury die uit een directeur-generaal en nog een drietal mensen bestond. Later vernam ik dat die directeur veel rond de oorlogsmiserie van het dorp vanwaar ik kwam wist.
Had hij misschien ook Waltere Dewee nog gekend ? Toenertijd had ik nog geen ervaring met het feit dat directeurs een bepaalde kleur als politieke achtergrond hadden. Diegenen die nu, anno 2002 beweren dat dit nu niet of veel minder het geval is, denken best eens dubbel na. De managers die zich de dag van vandaag niet tot een politieke kleur bekennen, hangen in veel gevalen allemaal de supervrijemarktideologie aan...uiterlijk altans, ze hebben weinig keuze, en wat maakt hen dat...'neutralen' zeker ? Sommige vakbondsbonzen en de kleine kringen rond hen profiteerden ook van de overgang van het oude Staatsbedrijf naar het reeds halfgeprivatiseerde Belgacom. Zo werd een roze topman grote baas op de Human Resources (de oude personeelsdienst). Toen hij later bij een andere maatschappij nog meer wilde verdienen door daar mee aan het banensnoeien te werken, snoeide men hem uiteindelijk zelf. Zo'n mechanisme van 'doe niet aan een ander wat je zelf niet graag hebt', in een wereld van 'wie kent wie' zorgt soms toch al eens voor een klein beetje symbolische rechtvaardigheid.
Terug naar toen. Ik kon dus aan beginnen, op het hoofdbestuur, departement Public Relations. Doch, wat bleek ? Eerst een scholing van drie maanden en dan een schriftelijk en een mondeling examen. Ik slaagde voor het schriftelijke examen en in afwachting van het mondelinge werkte ik na mijn dagtaak druk voort aan de bouw van ons huis. Ik begreep eerst echt niet waarom ik voor het mondelinge examen zakte.
In de wandelgangen van de Paleizenstraat waren er al wel mensen die al eens een taboe dierven doorbreken en me vroegen of ik al bij een vakbond aangesloten was. Bleek dat dat voor een mondeling examen wel belangrijk kon zijn.
Ah zo. Ik sloot me na het schriftelijke herkansingsexamen, waar ik weer door was,bij een vakbond aan. Achteraf werd me duidelijk dat van iedere, toen represantieve vakbond er één belangrijke figuur in de jury zat. Beide grijzende heren, zowel de kameraad als de 'broeder' behandelden me een beetje vanuit de hoogte; zo'n beetje sadistisch, we gaan die hier eens een beetje pesten die jonge gast. "Hoezoe...je interesses zijn de Public Relations en de Informatica...wat weet gij daar nu over jong...zever niet." Bon...na die symbolische slagen slaagde ik er toch in te 'slagen'. Later werd me een bepaalde uitspraak van een blauwe sektiechef tijdens onze scholing duidelijk. "Je moet niet voor die examens studeren, men zal er jullie wel doorlaten", zie die kerel. Later begreep ik waarom. Zijn kleur zat niet in de toenmalige regering en de klas waar hij voor onderwees zat vol oranje en roze partijbeschermelingen. Dus feitelijk kon het hem niks bommen dat we er zouden doorraken en amuseerde hij zich subtiel met zand in de machine van de konkurrenten te strooien. Van zodra zijn vakbond represantief werd zou hij zich, af te meten aan zijn latere promoties, ook met het zich specialiseren in koehandeltjes tussen
30
partijen en bonden bezig houden. Met als toppunt van sarcasme dat de toppen van de bonden zeer bedreven leken te zijn om ons gewone leden of afgevaardigden en anderen via bepaalde, ‘gebruikte’ delegees tegen mekaar op te zetten. Als er al eens van boven georchestreerd gestaakt werd en er werd iets gewonnen dan was dat altijd niet dankzij de andere vakbonden...want die en die hadden bij het overleg maar dat of dat voorgesteld. Als er al eens een algemene staking kwam was dat bijna altijd omdat de ene of de andere kleur weer in de regering wou. Namen van individuen en partijen en gebeurtenissen...je kan ze zelf natrekken in annekdoten en geschiedenisboeken. Hoe meer ik merkte dat iemands persoonlijke leven door een hoop stomme mechanismen bepaald werd, hoe meer ik me voor de geschiedenis intereseren ging. Hadden wij, zelfstandigen en werkers de leidende klassen die wij door ons gebrek aan politiek bewustzijn verdienden...of waren die leidende klassen gewoon de lakeien van die bezittende klasse die niet voor een inkomen hoefde te werken ? Wanneer ging die bezittende klasse ons en het deel van de wereld dat er pas erg aan toe was eens op een normale manier in welzijn en welvaart laten delen zonder aan het eigen groepsbelang en subgroepsbelang te denken ? Was zo'n uitgangspunt eigenlijk wel haalbaar zonder gans het systeem in vraag te stellen ? …en je eigen baan te verliezen en te ‘marginaliseren’ ?
Het was in die tijd in Brussel dat de oude wijken aan het noordstation nog maar
enkele jaren na vergeefs verzet platgelegd werden om een stuk van Brussel in een meer New York-achtig landschap om te toveren. Jaren hebben er bouwgronden die als speelterreinen konden dienen, braak bijgelegen. De kleine rechtse kringen rond een saucissenkoning die later premier werd en wiens entourage later in veel schandalen vernoemd werd en tot op vandaag gerechtelijk beschermd wordt, besliste over hoe, wat, waar, wanneer, met wie en hoeveel. Het was die periode in ons aller geschiedenis waar de eerste zaden voor roze balletten en Nijvelse bendes of zelfs wraakroepende kinderhandel… wortel schoten.
Mijn eerste bureauervaringen. Als je het werk in een familliebedrijf gewoon bent, weet je waar je aan toe bent. Of je nu fruitkisten in vrachtwagens stapelde of de fruitplantage onderhield of opruimde of de boekhouding deed of naar de groothandelsmarkten en veilingen reed of de dieren verzorgde...je had altijd werk en wist dat je als een team vanzelfsprekend op mekaar rekenen kon. Je had genoeg aan de buitenlucht en het werk dat rechtstreeks, zonder te veel omwegen, nuttig was. Je hoefde je niet te vervelen en de stress was nog te doen.
Zoniet in een steeds kleiner deel van de oude staatsstrukturen en in de overgestresseerde privésektor.
Wijze leidingevenden in een bedrijf zijn stipt en objektief en zorgen voor discipline en geen te grote werkdruk.
De staatsstrukturen en privémanagers gunnen hun echter weinig kans daartoe. Privémanagers bij de Staat gunnen zichzelf wel riante ontslagpremies…waar zelfs de politiekers en de supervoetballers jaloers zouden kunnen van worden. Wij moeten dat allemaal maar aanzien en geen afkeer van de politiek krijgen. Amaai .
Maar terug naar den buro. Aan de verscheidenheid van de karakters en hun positieve en negatieve eigenschappen , lag het niet dat het geheel van onze taken op een te burokratische manier aan mekaar geweven werd. Die te logge struktuur van teveel leidinggevende tussenposten heeft het vroegere staatsbedrijf gedeeltelijk aan het technologisch vernieuwde, maar sociaal verarmde Belgacom doorgegeven. Op de manier waarop het management nu met de voortdurende herstruktureringen bezig is, kost hun job nog wel een dag hun kop. De klant werd een goedkopere telecommunikatie voorgeschoteld, maar betaalt nu veel meer dan weleer. Bedankt oh zaligmakende konkurrenten...die zich toch allemaal zo gretig bij het grootste monopolie inkopen willen.
Wat een absurde wereld...we hadden een monopolie en werken nu terug in de richting van
31
een monopolie, maar dan één waar de winsten naar de beleggers versluisd worden. Toppunt van absurditeit : de leiding van de bonden die al vijftien jaren om de haverklap in hun pamfletten de verdediging van de openbare diensten promoten en zich nu in woelige vergaderingen; nu alles toch bijna zo ver is; als voorstanders van de 'onafwendbare' liberalisering bekennen. Zij, in onze sektor haast voor het leven benoemd, hun weddes door het bedrijf betaald. Hun bestaansreden was en is het zich nestelen in hun door de staat en privéeigenaren toegelaten cocon van zo weinig mogelijk doen...ten koste van al de mensen die het eigenlijke werk moeten doen. Hebben wij ons dermate aan de levensstijl van de upperclass gespiegeld, dat wij door onze politieke inaktiviteit echt zo'n leiders voortbrengen ?
Blijven wij echt stresserende werkomstandigheden en absurde toestanden en de wereldwijde onrechten aanvaarden om een geweldige materiele levensstandaard kunnen aan te houden ? Hoe lang kan ons enig sociaal streven nog zijn van een zo goed mogelijke ontslagregeling af te dwingen voor de enen en mekaar om werk te bekonkureren voor de anderen. Diegenen die het ritme volhouden, de ‘ sterke schakels ‘van vandaag zijn meer en meer de depressies en familiale moeilijkheden van morgen. Een geheimzinnige kracht, de kracht van de gulzigheid ten bate van de geldmagnaten stuwt dit proces naar overproduktie naar ongekende tegenstellingen Wachten we met z'n allen op het overkookpunt waarvan we de nieuwe oorlogen en armoedebubbels vanuit onze welvaart al wel zien opborellen ? Volgen we weer meer en meer het nu ‘beschaafd’ gebrachte rechtse gedachtengoed (al of niet links verpakt) of leren we van de lessen van de echt linkse mensen en groepen ? Maar vooral : wanneer gaan we beseffen dat we ook zonder de door het kapitalisme en de staten opgelegde discipline zelf eerlijk produceren en verdelen kunnen ? Wanneer gaan we de juiste taktieken vinden om ons eigen 'gewonemensenprogramma' internationaal ter stemming voor te leggen en daarna internationaal verkiezingen voor de dirigenten van onze verschillende projekten te houden. Voorlopig is dit een utopie, maar de toestanden en gebeurtenissen die deze woelige wereld nog voor de boeg heeft, zullen diegenen die alleen nog de klassieke partijverkiezingen en vakbondswegen willen bewandelen en diegenen die de pers van de machthebbers en hun methoden napraten en navolgen ;ofwel tot een machtsgreep in hun oude strukturen of een breken met de oude strukturen dwingen.
Decennialang bestookt de moderne media ons met allerlei verschrikkelijke toestanden zonder een logische verklaring ervoor te geven. Ze willen echt de machtigen der aarde niet choqueren of ze liggen misschien zelf buiten. Buitengezet door hun minister of privémanager.
Al hebben enigszins progressieve kranten soms de verdienste om bepaalde wanpraktijken aan te tonen, veel ruimte voor een politiek alternatief buiten dit systeem wordt nog niet ingenomen door de linksere berichtgeving van de ideologisch verdeelde uiterste linkerzijde van het apparaat.
Die linkerzijde borduurt dan nog voort op al het oude dat door de rechterzijde in stand gehouden wordt. In concreto betekent dit in ons dagelijkse leven een aantal simpele dingen.
Als je ziek bent moet je een door een papierenberg om alles in orde te krijgen.
Recht op werk is er alleen voor wie flexibel en stressbestendig is.
Op uitkeringen wordt bijna altijd bespaard.
Huurprijzen zijn alles behalve sociaal.
Staatsbedrijven en openbaar bezit worden uitverkocht…het heeft zelfs geen zin er nog op te richten of in stand te houden…in een internationale context zouden ze toch niet kunnen konkureren. Daarom moet alle grootschalige produktie en dienstverlening eerst per projekt in één organisatorische groep; internationaal worden ondergebracht.
De inning van belastingen is veel te complex. Zowel op gemeentelijk als op
32
nationaal of internationaal vlak. Voor elke openbare dienstverlening kan er gewoon een bepaald percentage van het loon aan de bron afgehouden worden…voor iedereen gelijk. Zo zou eventueel iedereen in feite ‘gratis’ kunnen reizen, telefoneren, onderwijs genieten, … Je kan dit systeem uitbreiden met nog veel meer. De staat zou dan via de lonen die door de banken betaald worden rechtstreeks aan inning en uitbetaling kunnen doen.
Het onderwijs besteed te weinig aandacht aan filosofie en psychologie en geschiedenis…en kan daarom ook geen duidelijke motivatie aan de jeugd doorgeven.
De spekulatie laat enorme bedragen in rook verdwijnen en schept torenhoge inkomens voor hen die het niet meer nodig hebben.
Wereldwijd zijn investeringen in landbouw, onderwijs wonigbouw, infrastruktuur en ekonomie in arme gebieden nodig en toch slagen de kapitalistische investeerders er niet in om NODEN EEN OPLOSSING TE BIEDEN. Waarom zouden ze ? Hun geld brengt toch genoeg op via verzekeringen en andere beleggingen. En als niets meer opbrengt kreeren ze via de klassieke politiek maar meer markt voor de wapenekonomie, drugs enz…
Zij die het voorbijgestreefde van het systeem doorhebben en hier en daar plaatselijk, nationaal en toch ook al internationaal initiatieven nemen; zij die dus tegenwerk bieden, worden teveel door het gebrek aan het bewustzijn en durf van anderen gedwongen van zich bij de macht van de geldmaatschappij neer te leggen. Ze organiseren een fuif en betalen taks om muziek te mogen spelen. Ze hebben een hekel aan reklame en toch zijn er geen radio of TV-zenders met alleen maar reklame voor die die er niet genoeg van kunnen krijgen. Ze zijn levenslang op zoek naar een job en inkomen, en worden van de ware zingeving die het leven te bieden heeft afgehouden. Vandaar de vlucht in pepmiddellen van velen.
Wij hebben genoeg van overbodig werk en fake jobs.
Net zoals diegenen wier emotionele problemen door het leven in dit grotegeldsysteem nog versterkt worden dreigen ook zij fatalistisch te worden.
Hoogtijd voor filosofische en politieke herbronning dus.

We nodigen jullie allen uit om hieraan deel te nemen. Een sein volstaat fa092640@skynet.be
We zijn het aan onszelf en iedereen verplicht van een halt toe te roepen aan oorlogen en armoede; aan stresstoestanden en sluitingen à la Sabena, Renault, Fiat, Ford…
Laat ons onszelf verenigen en alle absurde toestanden afbouwen.
Iedereen die werkloos of werkend, studerend of gepensioneerd, meer wil bezig zijn dan met zijn eigen totaalsituatie alleen; kan ons hiervoor kontakteren.
Via studie en dialoog willen we een nieuwe werkmenskultuur laten geboren worden.
Heb je een goede pen of kan je componeren of schilderen....of heb je een pak ervaringen waar je geen weg mee weet…kom maar af…dan kunnen we het samen over jouw ervaringen en deze en andere teksten en de onderwerpen in de bijlagen bovenaan hebben. Zoals de volgende mail die ik aan Italiaanse call-center-mensen stuurde :
“From 13 CCENTERS 3 CLOSE. The operators move to other cc; farther away from home . Only the once closing striked for 3 days. I myself on a national meeting of the red social democrat union was told that if I did continue to defend the not-closure of any callcenter he (the national president) would phone security to have me thrown out of the unionbuilding in Brussels place Fontainas. Six months earlier the building we worked in who was property of the State was sold...so we had to get out. The union never reacts and plays the same game as managment. The only thing they did was obtaining 7O percent from their wage when people starting from 49 YEARS OLD accepted to stay at home. Ten years ago the Belgacom telecomcomp from belgium counted 26000 workforce First 6000 WENT Now another 4000 I'm 46 AND as a supervisor I will have to look for another job in my own company...but I think there aren't any? So I will have to travel from one place in
33
Belgium to another to fill the gaps like in an interimburo. Positive news is that recently the callcentermanagers hired 14 interims for two weeks, thinking of giving them another contract for some months more afterwards. These peolpe,with universitydiploma's all refused after two weeks...they had never seen such workingconditions before./8!!!!!
The whole world should refuse to work as a wage slafe...it will be the only sulotion in the end. But the world is based on the fear of the individual to lose his job. It is this fear that I want to find a way of overcoming it on a large scale
Give our regards to the italian workers.
We understand each others misery. At Belgacom only official leaflets are alowed
WHile striking they interviewed me for the radio. Next morning at the picked line the local
secretary of the red union said in public to me that if I did not watched what I said the firm would throw me out and that the union would not defend me. The strikers could not believe this was really happening to me and I got their support. But the next day the national unions had signed the deal
octo

'inlichtingen'- annekdotes
Nog een jaar en ook in Belgie komt de stemkomputer er aan. Het heeft geen zin hem stuk te slagen zoals de textielwerkers destijds met de weefgetouwen probeerden.
Hopelijk mondt de menselijke geschiedenis uit in een sociale organisatie waar zinvol en menselijk werken gepaard gaan met alles wat de cultuur ons aan intelektuele en psychologische zelfverrijking te bieden heeft.
Weer verdwijnt een stuk menselijk kontakt met het werk; waar het vroeger bij de weefgetouwen om het contact met de grondstoffen ging; ligt het verlies vandaag in het geval van de inlichtingen in andere dingen : het plezier dat je kunt doen om iemand aan een nummer te helpen en de woordspelingen en annekdotes die het werk soms meebrengt. Over eventuele sociale implikaties gaan we het even niet hebben.
Al zou de computer 70 percent van de inlichtingen kunnen vinden; wat we betwijfelen omdat hij bijvoorbeeld geen ziel heeft om dialekten te verstaan en zich in finesses in te leven; toch zal hij volgens ons een pak foute nummers gaan afgeven.
Als wij al eens een verkeerd nummer op een dag zouden geven of iets niet vinden, kan je dat aan een stresserend moment wijten of aan de database; de toekomstige fouten van de stemkomputer zal je kunnen wijten aan het gebrek aan echte dialoog : U praat toch ook niet met uw rekenmachientje over die bakker die waarschijnlijk Rudi noemt en ofwel in die of in die straat moet wonen ? We gaan niet het teveel aan werk; maar vooral de annekdotes missen. Het onder de mensen zijn.

Hier volgt een overzicht van het laatste half jaar aan opmerkelijke klantkontakten :

-"Kan je me het nummer geven van...onzen hond heeft een stuk van den telefoonboek opgenknabbeld", spijtig dat je dat niet kan antwoorden met 'geeft dat beest eten', maar de binnenpretjes maken dat goed.
-"geef me eens het nummer van dokter Kiekens, want ik ben hier aan 't kotsen"
-"ik heb hier een nummer in Antwerpen dat met 031 begint, welk is het nieuwe nummer ?" Al heb ik nog een boekje van voor 1975, ik heb het er zonder gevonden.
-"ik ben een oud menske van 94 jaar en ik zou graag het nummer van Radio Donna willen"
-"heeft U mij het nummer van zaadhandel Pieterpikzonen in Holland " ?
- een Oostvlaming : "het nummer van de Gentse GGGeftrucks aub
-"ik moe dat veldrijden opnemen van menne vent en den televise es kapot menierre"
-na een tijdje zoeken "exkuses, het es ni de ezelstroate, moa de mezenstroat"
-wat niet stukkan :klant die én dronken is én in een lawaaierig café staat én met z'n gsm belt 34
-"ik zoek Frank Tytgat en heb geen tijd gehad om in de telefoonboek te zoeken"
-'heeft U mij het nummer van het kantoor 'Pycke en Leenen' 'Is dat een bank Mr ?'
-'het nummer van motorclub De Ronkers' aub'
-"Smeerebbe , ligt da bij Vuylsteke mijnheer"
-op de achtergrond achteraf 'da was es ne vrindelijke meinsch'
-opmerkelijke famillienamen : Grietje Schoonooghe en Naaktgeboren
-minder aangenaam : "menne zoon heeft kanker en ik zou es willen babbellen"
-"Ik versta U niet, wacht, ik zal menne stofzuiger afzetten voor ik er over val"
-kinderstem : "hoe moet ik een condoom aantrekken?"
-"Ik loop op krukken en kom altijd te laat aan de telefoon""Met een twist op zak; bent U nooit meer alleen mevrouw"; had ik willen zeggen, maar formuleerde het toch maar even anders
-"spel eens even aub" "..met de E van Isidoor"
-"waar is dat mijnheer?" "waar ? ge gaat hier nie beginnen zeveren eh"
-"weet gij soms de nummer van de barbecue vd wielerbond"
-reaktie op een niet gevonden nummer "Metteko!"
-1204-oproep; eerste en laatste woord wat klant zegt "Klootzak", 'bijgedachte operator 'dat kost U dan 2euro om me te beledigen idemdito'
PS 95percent vd klanten zijn fijne mensen
-"Ik zoek de Drie Biggetjes in de Zeugsteeg" Bestond nog wel
-"Het nummer van El Warda""Waar da""ehwel El Warda","maar waar dat"
"eh wel ik zeg het toch El Warda"enz enz werd vervolgd
-Gewoonlijk belt men vanin een lawaaierig kafe voor een ander, ditmaal 'het Hemelshuis', niet gevonden, dacht 'alleszins niet waar dat gij zit'
-iemand vroeg 'de nieuwe beer'maar wist niet of het een varkenshouder of cafe..
-"het nummer van mijne vriend Gerard de Vogelaer in de Denayerstraat
-"autokerkhof autoterminus"
-"ne nummer om mijne poedel te scheren zou ik willen hebben"
-"textielwinkel Dat is tof"
"het is in de Gregoire Hartenstraat of de Gregroire Ruitenstraat, ik zou het begot niet weten"
-bruiloft: "ik had vandaag moeten trouwen maar mijn madame is weggelopen, as ge ze kunt vinden moogt ge ze hebben"
-"Zijn ze aan 't rondgaan voor den elektric mijnheer ?"
-"Ik heb 22 jaar geleden bij mijn trouw 'kastrollen' gehad en daar is nu iets aan"
-"Dokter Aers" "bijgedachte : moet ge dringend en kunt ge niet meer"?
-"ik zoek Nazzi Sylvain met dubbel Z" "bijgedachte, goed dat het dubbel Z is."
-"ik zoek nen drinkbak voor vissen" blijkt te bestaan, da's 't strafste
-"de nummer van het kerkhof van..."µ
-"50 jaar geleden woonden ze daar" ...In Engeland én gevonden
-terwijl hij dobbelde a volonté moest ik meeluisteren naar het weerbericht
-"hedde gij gin vettige lijn" op zijn Antwerps "Wat moet U hebben; een frituur?"
-15 JUNI 2003 25 graden, iedereen puf , oproep van een gejaagd iemand :
"het nummer van zonnebankcenter..."
-"jullie op de inlichtingen vinden alles, heb je soms de lottocijfers niet"
"4 9 17 28 32 40 42 ...en wij vragen maar 15 percent van de winst"
-"café de 'kleine beurs'",...uiteindelijk "ik heb geen 'kleine beurs'...gevonden Mr"
-"de nummer van Schietgat Rita aub" kalm blijven operatorXYXX, kalm blijven
-"het nummer van de famillie 'CLOPTEROP' bestaat
-nog nooit tegengekomen in carriere ;een echtpaar ,hij dokter, zij apotheker
, zou het kunnen dat dat bij wet verboden is of durft niemand dergelijke zaak beginnen
35
-"ik zoek een prostitutiehuis; mijn moeder werkt daar "welk adres"; "wacht ik zal het eens aan onze pa gaan vragen" "welke naam" "Romantika"
-een klant die zich aanmelde met 'Piet Uytebroeck' en aan een soort astma leek te lijden, waardoor hij...en dat was het grappige-niet opzettelijk-hijgde terwijl hij zijn gegevens opgaf (met mijn exkuses voor deze mens)
-vrouw tegen haar kinderen, terwijl ze niet weet dat ik me al aangekondigd heb "zit eens effekes stil" "Ik zit stil mevrouw" klant voor 't zelfde geld aan't lachen gemaakt
-"de nummer van nen 'baar'; de 'Philip den Tweide'; minne vent zit doar; 'k weit het, het es 'spittig'...
-OVARIO in de Eikelstr bestaat
-vrouw over haar toeren wil 'zenuwdokter Gielen' "Rustig, mevrouw"
-en dan de onvergetelijke knaller van het jaar ; een oudje zoekt een rusthuis in een straat in Malle die NOOITRUST noemt...ik had niet mogen lachen want ze begon aan haar keuze te twijfelen
BELANGRIJK: van al deze annekdoten is er geen één uitgevonden.
Is er ergens één programmeur die een programma over het gebruik van humor in kommunikatie voor een stemkomputer schrijven kan ? Dat willen we nog es zien.

BIJ al deze ,
Als je er nog weet fa092640@skynet.be
samenlevingstoestanden
DE MENS EN ZIJN BESTEMMING
...kan je als een filosofisch en sociaal epos onder de loep nemen,
het is een indrukwekkend en boeiend individueel en kollektief verhaal
...ieder van ons speelt er haar of zijn rol in
...het is een verhaal van lotgenoten en gelijke belangen gekruid met opponenten en tegenstellingen
...het boeiende en mooie van deze story is dat plus min nodig heeft en omgekeerd,
net zoals in de liefde en de electriciteit
...het is het verhaal van de subjektieve zingeving die door het cocon van het objectieve bestaan aan
het breken is...al eeuwig lang...wij kunnen dit proces niet stoppen, wij zijn een schakel in het dagelijkse
real-art drama-blijspel dat mensen ondanks alles dwingt van binnen een aantal omstandigheden samen te werken
...als de geregeerden morren is dat soms gedeeltelijk omdat ze emotioneel nog niet rijp zijn voor hun alternatief,
gedeeltelijk omdat ze er organisatorisch van afgehouden worden
...zolang niet ieder van ons vanuit z'n geweten of sociale instelling bereid is om onbaatzuchtig zijn deel
van het werk te doen...zolang zullen geld en regeerders nodig blijven...regeerders alleszins altijd
...ooit komt er misschien een eeuw waarin bekwame regeerders niet meer zullen gehinderd worden door de
regeerders van de spekulatiezweep die de hele show voorlopig 'on the road houdt'
Om met een passende gedachte af te sluiten nog dit : of je nu gelooft in een godsdienstig geestenrijk na dit leven of in reinkarnatie of in het geestelijk onvernietigbare van de materie zelf of in de genetica of what so ever...
als we een forse vierkantswortel op ons positief denken zetten kunnen we ons in een verre toekomst misschien
36
voorstellen dat dezelfde personages van nu begrijpend zullen glimlachen met de dagelijkse spanningen van nu
Ik wens allen zonder onderscheid van funktie dat ze dagelijks mogen ervaren welk een filosofische rijkdom er achter mensen en aktiviteiten schuilt. Konkreet gezien betekent dit gewoon ook kapabel blijven om in het detail en geheel van wat we dagelijks doen, te blijven beseffen dat je een mens een dienst bewijzen kunt...het hoogste goed op aarde.
Ieder is een deel van de puzzel, of je nu in Brazilië in een carnavaloptocht loopt of met de vuilkar meerijdt of... .

HAGELANDLAND
De mist hangt over 't Hageland, een geostreek van de regio Vlaanderen, die samen met nog twee andere regio's de staat Belgie vormt. Een viertal steden en een negentiental grote landelijke gemeente vallen onder de Hagelandse noemer.
Vanuit het oosten doorbeukt autobaanbeton de aarde en de welvende borsten van het landschapslichaam. Een enorm metaalmonster van lawaai, verkracht er iedere ochtend het gloren in de richting van Brussel, hoofdstad de werzuchtige Belgen. Welke hunner werken zijn echt nuttig ? Werken ze om de armoede en eenzaamheid te vermijden of om met hun auto's te kunnen rijden ?
Het landschapslichaam koestert een helerlei reeks inplantingen van gegroepeerde huizen in allerlei stijlen. Bouwsels, gemaakt door wekershanden, gezellig tegen mekaar leunend of kreunend in sommige stadsdelen. Boerderijen en met groen omgeven woningen in het open landschap. Gehuurd of op twintig jaar en meer afbetaald aan een dikverdienende bank, hij woont er vanuit de lucht bekeken, veelal naar wens, de Hagelandmens. Vanuit de lucht bekeken hoor je wel zijn woorden niet en zie je niet wat het licht achter zijn ogen betekent.
Hagelanders spreken in ieder dorp een eigen variatie op één van hun vier grote dialekten, al namen vooral de jongere generaties de uniforme nederlandse taal op een paar decennia over. De Vlamingen voegden er een zuidelijke warmte aan toe.
Sinds bijna altijd al was deze streek het slagveld waar de grote naties van Europa hun bezettingsdriften hadden gekoeld. Misschien was Brussel nu als hoofdstad van de Eurolanders wel een soort morele troostprijs daarvoor. De Eurolanders vochten militair niet meer tegen mekaar, hun politieke leiders hadden de naoorlogse , potentieel revolutionaire gevaren wel begrepen. Daarom hadden ze hun werkvolkeren met allerlei sociale zekerheden hun eigen maatschappijomvorming doen vergeten.
De leiders van het bovenste deel van het noordelijke Amerikakontinent, de 'USers' daarentegen, ontpopten zich in de twee eerste jaren van het derde milenium, nag altijd als de grootste militaire strategen. Hoe weinig belang ze aan inhoudelijke verkiezingen hechten bleek nog lakoniek toen bleek dat ze bij de presidentsverkiezingen nog altijd met ponskaarten werkten. Alhoewel de leidende klassen der Eurolanders hun eigen imperialistische agenda hadden; hield het oude kontinent zijn nazaten in de 'USerswereld' nog even tegen om weer direkt bloederig de Irakezen gaan te bestoken. Het begin van het derde milenium werd zichtbaar niet waar de gewone mens op gehoopt had.
De Latino's van het zuidelijke Amerikakontinent bleven met grootkapitaalsteun vervolgd en vermoord of onderdrukt. De Afroos van het kontinent waar de mensheid zijn wortels heeft, worden geteisterd door de lakeien van hun voornamelijk Westerse en Arabische leermeesters, die mekaar en de inwoners veel militaire en andere rottigeid aandoen. Al een halve eeuw en langer beloofde het rijkere deel van de wereld hulp...die alleen kwam als die uitbuiting en afhankelijkheid verzekerd bleef.
De leidende klassen van de Arabieren probeerden via het demagogisch gebruik van de religie ook zijn armen om de tuin te leiden, net zoals dat in de oude Westerse werel eeuwenlang het geval was geweest. De Chinezen deden het met water in hun would-be
37
rode wijn te doen materieel beter dan de Indiers wier leiders nog aan een aantal oude kwalen leden : kastevorming en nationale en religieuse tegenstellingen.
De enige echte 'pseudonatie' , de 'Verenigde Naties', is daarom nog teveel een speelbal van al die gewichtige Staten en blokken die met alle middellen om de verovering van zoveel mogelijk vrije markt vochten.
Totnutoe werd het wereldbeeld van de mens beheerst door zijn methode om ekonomisch te overleven. De mens, ook de Hagelandmens, diende zich te onderwerpen aan het slaaf zijn of later als lijfeigene of boer aan het gezag van de adel en hun staat. De onafhankelijke boeren vervoegden meer en meer het leger loonslaven van banken, fabrieken en handelsmastodonten. Zelfs een deel van de hele grote zelfstandige boeren zijn in feite echt loonslaven geworden.
De filosofie moest wachten op de ontwikkelling van de wetenschappen alvorens zij de religie een gepast antwoord op een deel van de levensvragen bieden kon. Ondanks de door vrijzinnigen en religieusen algemeen aanvaarde morele spelregel dat men zijn naaste niet mag schaden; bleef een belangrijk deel van de zin van het leven, namelijk datgene met betrekking tot de dood en het eeuwig leven, voor politieke verdeeldheid onder de werkende bevolking zorgen.
Afgezien van wat psychologische spekulaties en onbewijsbare hypothesen blijft het ervaren van de uiteindelijke zin van het 'eeuwigheidsvraagstuk' gelukkig een persoonlijke levensbeschouwelijke opdracht, een soms pijnlijke zoektocht waarvan men de betekenis ervan slechts soms op heldere, vaak niet beschrijfbare manier 'innerlijk' ervaren kan. Iemand die ook daar zijn hele leven lang via het dagelijkse leven en het woord en de pen mee bezig was, schreef er vanuit het Belgische Hageland over.

HOEVEEL IS 385miljard euro ?
Dit cijfer uit een artikel in 'Le Monde' leert ons welk bedrag de VSA in 2002 aan defensie gaan besteden. Meer dan 40 MILJARD oude Belgische Frank per dag dus. Hoe komt het dat de bewoners van ook dat land dit laten begaan; terwijl een serieus stuk van de wereld kreveert?
Ook die mensen hebben toch een geweten en een groot deel van hen noemt zich toch 'christelijk' of 'godsgezind'...maar ja dat doen veel protestanten en katholieken in Noord-Ierland ook. Wie zijn deze haast BinLadenachtige fanatiekelingen die mekaar in het verlengde van de klassieke burgerlijke politiek te lijf gaan ? Misbruikte joblozen of managers die hun agressie kwijt moeten … geheimagenten of politiek of religieus verdwaasden ? Wie is de sponsor van deze rechtse groepen ?
Ondertussen rukt het nachtwerk en de flexibiliteit verder op. Wat vroeger verboden was wordt weer wet. Door mensen op één of andere uitgekookte manier werkloos te maken vergroot men stiekem de kloof tussen arm en rijk.
Als jongeren niet direkt bereid zijn zich ook voor rekening van het kapitaal af te jakkeren, worden ze na enkele dagen al telefonisch door de interimbureaus opgebeld dat ze niet meer hoeven te komen. Zo haalt het management in de bedrijven zich geen gewetensproblemen op de hals.
De Staten die zich nu opwerpen als de grote verdedigers van allerlei vrijheden betalen al jaren Zuid-Amerikaanse paramilitairen en andere officiele legers om de gewone opstandige linkse mens uit de weg te ruimen. In Indonesie zette de machtige drieletterstaat in de jaren vijftig door middel van een complot de moord op duizenden kommunisten op die eilandengroep in…en nu, een halve eeuw later maar jammeren dat er zoveel moslimfundamentalisten zijn. Het maakt het Imperialisme niet uit welk regime ze steunen…als hun belangen maar niet geschaad worden.
OOK IN DE POLITIEK IS HET ZO DAT HET POSITIEVE HET NEGATIEVE NIET MAG VOEDEN. DAAROM PROLETEN ZET U OPNIEUW AF TEGEN ONRECHT EN GA
38
IN DE AANVAL ALS JE ’t VERLEDEN SNAPT EN WEET WAAR NAARTOE
De wereld draait door. Letterlijk en figuurlijk. Zowel mensen met als zonder een geweten worden uit de weg geruimd telkens anderen; nog machtiger en gewetenlozer zich bedreigd voelen…zelfs wetten worden voor hen aangepast.
De klassieke demokratie brengt geen oplossing voor grootsteden waar men ondanks veel goeie wil van sommigen steeds door een maffia van negativiteit in een hoek gedrumd wordt. Palestina en Israel hebben alleen een vredevolle toekomst als hun leidingen kunnen vervangen worden door mensen die beide bevolkingsgroepen een degelijk inkomen kunnen bieden én als als ze hun godsdiensten meer op een wetenschappelijke en filosofische manier gaan leren interpreteren (zie ‘een energetisch wereldbeeld) en hun fantiekers negeren.
In Yougoslavia heeft de NATO enkele jaren terug een autoconcurrent gebombardeerd.
12000 mensen verloren hun job; 3000 zijn er nu nog aan ’t werk voor 50euro per maand.
Terwijl de koningshuizen dank zij hun staten en hun geld kunnen voortbestaan en de reaktie ertegen van voornamelijk evenzeer van rechtse als presidentiele signatuur is, wordt in Afrikaanse staten ook al het wit-zwart verschil geexploiteerd om aan de macht te blijven en dat deel van de oppositie dat de media haalt, wordt gebruikt om een alternatief in dienst van het grotegeld te promoten. Niet de efficientie om voedsel te verbouwen lijkt belangrijk; maar vooral het politieke spel van hoeveel vrienden men aan de top van de rijkdom kan zetten.
LIVETV in reality-style kan ook geweldig stom zijn en toch tegelijk veel over de menselijke natuur en het culturele en politike kwalitieitsgehalte van de mensheid anno nu leren.
Zo is er bijvoorbeeld die reeks die dag waarop motoragenten een vrachtwagen uit Roemenie tegenhouden. De twee chauffeurs zouden te lang hebben gereden…en dat in een kamion uit de jaren vanvoor zestig. Zolang ze hun boete niet betaalden moesten ze bljven staan op de parking…en ze hadden niet genoeg geld bij. Waarop de agent zei “ge kunt daar in het wegrestaurant iets gaan eten…maar ik ga het niet betalen. “ Stel dat deze mensen net als mijn ouders eind jaren zestig met hun spaarcenten een oud kamionnetje konden kopen om zich van een inkomen te voorzien . Zij worden gecoeioneerd; ze losten mekaar bij ’t rijden toch gewoon af ? Nee; wij gaan ons hier eens voor het oog van de TV vermaken met hun miserie. Jawadde. Hopelijk hebben een pak andere mensen hetzelfde gevoelen als wat ik in deze anlinea dus beschreef. Of blijven we liever wachten tot we moeten ervaren dat ook onze luxe op recessiedrijfzand blijkt te drijven ?

geen zelfportret zonder de andere
16/03/02 Zag vandaag mijn eerste pimpel van ’t jaar. Bijna miste ik ‘hemhaar’. Ik zit dit in een kamerhoek te schrijven; links en rechts een ruit.
De gele vlinder ‘geelde’ net toen ik op de draaistoel ‘linkste’ als een flits m’n gezichtsveld uit Ik wist eerst dat het een getransformeerde rupsachtige was, toen
’ zijhij’ ’zichhaar’ aan de rechtervenster volledig bewonderen liet…me weer verliet.
De eend die dagelijks wat oud brood van me bedelt, zat op m’n bijna afgedankte kachel buiten…ze coiffeerde haar pluimen en wist waarschijnlijk dat ik vandaag spagetti maken zou…dat ze vandaag op niks groens jagen wou.
‘OK, je zal je deel van ’t eten krijgen; maar kom niet zagen als ik je straks om je gescheit weer ’t water in zal jagen.
Vandaag kwam ik de fakteur op vier kilometer van m’n deur bij de broodaoutomaat al tegen. Ik heb van hem dan op afstand vandaag m’n krant gekregen. Voedsel voor de geest en voedsel voor het lichaam tesaam.
De foto op de frontpagina was heel knap : in Barcelona op de Ramblas was meer
39
hoop dan in Ramallah. Een jonge vrouw met een bordje ‘morgen is van ons kameraden’ is te verkiezen boven al die gewapende fanaten en hun natte droom : meer en meer door henzelf gedomineerde ‘staten’. Als wij kameraden wereldwijd mekaar niet als één natie gaan zien…’zullen we zijn gezien’.
Verder zit de Rudi Rotthier in Marokko met nog meer gediplomeerde mensen zonder job te praten. Heel de wereld laat zich door ’t wildste liberalisme ompraten…maar wat valt er in de armste streken van de wereld nog te hopen; nu men er ook steeds minder voor z’n geld kan kopen ?
In 2010; zo hebben ik weet niet welk een visionaire profesoren voorspeld; zullen er veel meer dementen onder ons worden geteld. Ze zijn zelfs al aan ’t berekenen wat dat gaat kosten en verwachten een ontploffing van begrotingskosten. Doch, ze misrekenen zich pertinent…want meer dan één percent van de bevolking is dement. Uiteindelijk vandaag toch een kontente vent in die Alzheimerhistorie…
hij kreeg een prijs voor z”n pillekes tegen ’t verlies van het memorie.
Of je alleen met pillen kunt werken aan een verouderd verstand is voor de geest in zijn totaliteit helemaal niet meer plezant. Verder blijkt ook zonder verder verband uit de krant dat mensen zich teveel alleen oppervlakkig willen amuseren….en ze zelden wordt geleerd de dingen des levens op een solidaire en fijne manier te interpreteren.
Oorlog en armoede los je niet op door op je eentje te staken; grotere verbonden zullen we moeten maken. Want de geldgroten der aarde zitten met hun geld in dezelfde wapenfabrieken terwijl de knechten via hun generaals de landkaarten als hun eigen privékollekties doen herschikken.
Wat ik ook nog las, was dat van in Charleroi waar de flikken steeds meer pikkedieven oppikken maar waar het gebruik van die roede de armoede erachter al doet vermoeden. Dan spreek ik nog niet van al diegenen met een gefrustreerd luxeverlangen dat hen vroeg of laat zal doen hangen.
Eindigen doe ik m’n persoverzicht met een optimistische noot : Philip Polk is nog niet dood. Wie hij is doe ik hier niet uit de doeken, wat hij te vertellen heeft, moet je zelf maar eens opzoeken. Ideologisch rijmt alleen op kosmologisch.
Scheidingen bij de vleet; kunnen we het niet oplossen zonder naar die advokaten moeten te krossen ?
Zo17/03/02 Een ex IRA-bommenleger beweerde voor zijn vaderland te hebben gevochten…tijd voor een plaats voor hem in het museum der gedrochten.
Een andere verdwaasde idealist meende enkele granaten in een kerk in ’t Oosten te moeten smijten…hij had zich beter zelf in de woestijn opgeblazen in plaats van zich door de verkeerde ideologen en onprofeten te laten verdwazen.
Hij wist niet dat meer olie op het vuur nu juist is wat de machthebbers aller landen willen voor het stillen van hun grillen. Een zeventig jaar terug hier bij ons in Europa waren er hier ook zo’n bende vandalen die een hakenkruissymbool met een andere betekenis uit het oosten gingen halen. Ze gaven er een kwade betekenis aan en richtten voor rekening van het oorlogsindustriekapitaal een nooit gezien bloedpad aan. Nu men heel die historie nog meer op een verfijnder; beschaafder manier wil gaan uitproberen via heren in dezelfde burgernette kleren, kan alleen ons verzet ter plaatse het tij doen keren. In de armste streken der wereld is het vaak zo’n goei terrasweer; maar ons het grotewinstsysteem blokkeert hun vooruitgang daar alweer. Als al het geld vergooit aan wapens hun ekonomieen tengoede was gekomen konden we samen onder hun zon en bomen van een betere toekomst dromen. Maar nu; door het struktureel geweld, wonen zij vaak rond een vuilnisbelt en wij worden door de klassieke politiek in slaap verteld. We verstaan niet wat er aan de hand is…en daarom kunnen we al dat verdriet in de wereld niet aan…dringend moet hier iets worden aan gedaan…of tevelen blijven zich drogeren in plaats van zich tot solidariteit te laten bekeren. Zo werd vandaag in Zuid-Amerika nog een aartsbisschop
40
geveld die de drugtraffic-achtergrond van een politieke kandidaat had rondverteld.
En dan m’n dagelijks leven; inlichtingen geven…als is de techniek veranderd van fichebakken over computers enzoverder…één ding is onveranderd gebleven : de bereidwilligheid om iemand van dienst te kunnen zijn…al doet het werkritme teveel pijn…en kan dat dus niet de bedoeling zijn.
NOVEMBER 2003
EEN VROUW VAN ARTSEN ZONDER GRENZEN DEELT VOEDSELBONNEN UIT
GIJ MOOGT LEVEN EN GIJ NIET
EEN GEWEZEN AMERIKAANS PRESIDENT KOMT NAAR ANTWERPEN SPREKEN
...VOOR 250 000 EURO, maar DE 25 000 EURO OPBRENGST DAT DE GENODIGDEN VAN DE RAAD VOOR DIAMANT BETALEN OM HEM TE HOREN SPREKEN GAAT NAAR 'liefdadige' doelen. OOKDEZEWEEKWEER 84.ooo dollar naar bezetting Irak
vervolg medianonsense, maatschappijtoestanden zin van geschiedenis dagelijks in uw kranten enz... . Maar pas op, kies keurig en leer interpreteren.
Al de problemen in het Midden Oosten en daarrond, zijn nog altijd een uitvloeisel van het mislukken van de Duitse Arbeidersrevolutie na de eerste wereldoorlog, met het aan de machtkomen vd fascisten enz...zoals alles wat de US-toppolitiekers nu gestart hebben misschien nog jaren uit de hand kan lopen.
De 'streepjeskode wordt vervangen door de zandkorrelchip'...op naar nog minder personeel en wasmachines die protesteren als een witte met een rode sok gewassen wordt. Een geweldige stap vooruit in het oplossen van het hongerprobleem in de wereld !
'Ervaringsfondsmoet 55-plussers aan slag houden. Laat mensen die willen ophouden ophouden en ziet dat de rest aan't werk is...kan via een technokratis model...de oude politieke wereld kan ons wel op de maan zetten, maar geld op een niet-spekulatieve manier gebruiken...oh maar.


aan de verdeelde kinderen der natuur
Niet -handelen is onmogelijk. Alles wat bestaat heeft een vorm, waarvan de energie voortdurend veranderd. De evolutie van onze ziel; binnen het kader van de overige materie waarmee ze verbonden is; is een geestelijkavontuur met voor enorm velen; diepe geheimen.
Het leven is een instandhouden en doorgeven van genen; zowel als van onschuld; eerlijkheid, goedheid...en al hun tegenpolen die nog in het stadium van negatieve emoties gevangen zitten.
Hoe handelen ? Teveel of te weinig en wanneer...dat is de vraag.
Vermits ons leven uit een aantal mekaar rakende deeldomeinen bestaat; is de keuze van het handelen zoiets als een muziekstuk schrijven.
Voor iedereen is zo'n muziekstuk uniek; gelijkaardig en verschillend tegelijk...en toch wordt het altijd op het moment NU gelijktijdig opgevoerd. Het is Real Art, hyperrealistische kunst.
De instrumenten zijn al de verschillende decors in ons leven : werk, famillie, vrienden, organisaties, gebouwen... .
Niemand kan én tegelijk komponist, dirigent en instrumentbespeler zijn.
Soms zijn we alleen instrumentbespeler; soms komponist; soms dirigent; soms beide laatsten. Allen samen zijn we in beperkte of meerdere mate komponist; maar altijd instrumentbespeler...alleen de kracht die ons dirigeert kunnen we maar heel moeilijk vatten. Heel de geschiedenis van de mensheid, vanaf het moment dat de stof overwegend stof was; maar desalnietemin ook al, hetzij primitief bezield (=met energie beladen); is een poging om vanuit de kakafonie van klanken te komen tot die symfonie die het leven worden kan. De symfonie is al eeuwig in uitvoering; maar haar klanken en haar
41
licht zijn vaak alleen vanuit de stilte verstaanbaar.
De noten zijn als de wetten van de materie; de materie die de symfonieen schreef die ons vanuit haar deed ontstaan. Er was veel kakafonie voor nodig om atomen en molekulen zo te doen passen dat ze uiteindelijk tot het ontstaan van ons biologische leven konden leiden...toch werden 'ons' en zijn wij 'hen'. Via planten en dieren liet de natuur, dezelfde kracht als van dewelke ons 'wij' gemaakt is, al zien dat ze een groot kunstenaares is. Om de aap tot mens te kunnen laten worden; een proces dat op een bepaalde manier eigenlijk nog niet voltooid is, was er heel veel lawaai en verwarring nodig; net zoals de wijsheid in onze levens ook niet altijd vanzelf komt.
Wij moeten nu die symfonie schrijven die de wereld zo veranderen kan, dat meer mensen de kans op een echt menselijk bestaan krijgen...niet alleen in materiele zin. Onder zo'n omstandigheden is het makkelijker om aan de eigenlijke ontwikkeling van ons bewustzijn te beginnen. Ieder zal zijn eigen partituur heel goed moeten leren beheersen... maar zich vooral eerst de notenleer moeten eigen maken : hoe meer mensen kennis en inzicht krijgen in de notenleer van emoties, wetenschappen, geschiedenis...des te mooier zal de uiteindelijke symfonie zijn. Toen men vroeger de boten nog met galleislaven bemande, gebruikte men de zweep om die mensen doen te roeien. Nu wordt onze kadans bepaald door de dreiging met ontslag. We hebben ons zo neergelegd bij hoe alles in funktie van de geldzweep gehanteerd wordt, dat we slaven van het geld geworden zijn en sommigen onder ons zich zelfs spiegelen aan de superdeluxeverlangens van onze meesters.
De tijd dat onze voorouders dieren of mensen offerden om naar de gunst der 'goden' te dingen; lijkt achter ons te liggen; niets is echter meer waar. Ons altaar van rijkdom wordt nog altijd gevoed met de 'slachtoffers' van oorlog en uitbuiting en honger; die in de verpuperde maatschappijen leven. Niet alleen uit het 'onderontwikkeld' gehouden deel van de wereld halen wij onze 'offers'. Ook hier bij ons voelen steeds meer mensen zich minder 'goed in hun vel' in deze door het geld geregeerde samenleving. Het nihilisme groeit, want de burgerij en de godsdiensten en het politieke systeem hebben geen overkoepelende antwoorden op de echte levensvragen. Leraars kunnen daarom ook op steeds minder respekt van hun leerlingen rekenen. Het aantal zelfmoorden stijgt en de pillenmarchands doen gouden zaken.
Op gedurfde inzichten in verband met ons zieleleven en op dingen die echt lichamelijk gezond kunnen maken, rust een taboe tussen mensen in relaties die zich vaak elk in hun eigen loopgraaf ingegraven hebben...en niets van de vijand menen te kunnen leren. Onze autowegen zijn overbezet en onze steden verstikken onder die dagelijkse aan)en afvoer.
Het openbaar vervoer blijft duur en onvoldoende uitgebouwd en de stedelingen blijven de auto verkiezen. Wat niet op onze stoepen en in onze bedrijven gebeurd raakt ons te weinig.
Enorm veel van het werk dat we doen is overbodig indien de zaken even anders zouden geregeld zijn. Beeld je eens even in hoe een wereld die in plaats van op de geldzweep ; op onderwijs en kultuur zou gebasseerd zijn; er zou kunnen uitzien. Voorwaarde is wel dat we emotioneel klaar zouden zijn om die 'geselzweep' niet meer nodig te hebben en dat we ons verstandelijk en organisatorisch op zo'n overgang zouden voorbereiden. Vermoedelijk is een overgangssysteem waarin geld op een administratieve manier gebruikt wordt; eerst nog nodig.
De telekommuniatie de dag van vandaag; biedt mogelijkheden genoeg om dit allemaal te organiseren...en nu het systeem onder wiens dwang dit allemaal ontwikkeld werd weer eens in een recessie omt; wordt het tijd dat wij ons rechtmatig deel van de erfenis opeisen...en ons eigen alternatief vooropstellen.

42
in verband met je vraag naar deelname aan gemeentelijke verkiezingen
Iedereen die de binnenlandse en buitenlandse politiek volgt stelt aan de ene kant vast dat er een aantal dingen in een stroomversnelling aan het komen zijn. Naast het generatiepakt en de loonaanvallen en de verdere marginalisering van iedereen die uit de boot valt (lage dop, nepstatuten...), en de kwalijke gevolgen van de globalisering...wordt het menselijke bestaan op deze planeet gevangengehouden door een klein percent grote aandeelhouders wiens winsthonger onverzadigbaar is en tot een steeds verder uitdeinende militaire eskalatie dreigt te leiden. Op alle mogelijke manieren probeert men de werkende klasse te verdelen...etnische afkomst,geloof,ras,klasse enz. Boeren, kleine zelfstandigen en werkers hebben nog te weinig het besef dat een alternatief samenlevingsbeheer zonder die één percent van de supperrijken die de wereld via de burgerlijke partijen regeren, ook mogelijk ...en al meer dan honderd jaar noodzakelijk is. De superspekulanten maken de wereld tot een hel...nog altijd. Kan er onder hun bewind een einde komen aan alle oorlog en armoede ? Ze bewijzen dagelijks van niet. Al zijn wij opgevoed in het geloof dat het Marshall-plan na wereldoorlog II eeuwigdurende vrijheid en welvaart zou brengen...in Zuid-Amerika en in zeker in Irak gelooft men dat al veel minder...terwijl men dan in Congo weer op hoop leeft dat de burgerlijke demokratie dan toch eindelijk eens gaat floreren...(moet men ze ginder al die hoop ontnemen ? is deelnemen aan burgerlijke verkiezingen afhankelijk van de situatie in elk land ...of altijd misleidend ?) Na de ervaring met de Sovjetunie moeten er voor mij in China GEEN burgerlijke verkiezingen met meerdere partijen geëist worden. Maar wat als hun groei volgens kapitalistische wetmatigheden instort en de partijleiding verrechtst ? Waarom bestaat er binnen de revolutionaire beweging geen alternatief voor een niet-burgerlijke vorm van verkiezingen...vraag ik mij af. Kan die er eerst na massale strijd komen ? Waarschijnlijk zijn wij als voorhoede nog niet assertief genoeg omdat het overgrote deel van onze omgeving politiek gezien zo 'braaf' is. Als dat veranderd kunnen wij ook een eind opschuiven in onze voorstellen naar hen toe. Of moeten we dat niet nu al doen ? Om niet totaal ontmoedigd te raken moet je een beetje durven dromen van een wereld waar men in een eerste ronde over een aantal programmapunten stemt : iedereen een leefbaar inkomen in een niet door militairen en grootkapitaal geleide wereld, gelijke lonen voor hetzelfde werk wereldwijd. Met de huidige telematika zal dit ooit wereldwijd op één dag tijd kunnen georganiseerd worden. In een tweede ronde zou je rechtstreeks de dirigenten per projekt ipv per partij kunnen laten verkiezen : huisvesting, gezondheid, (de mensen zouden de keuze hebben tussen kandidaten van 'geneeskunde vh volk' en de kandidaat van het 'orde van geneesheren'-bestuur bijvoorbeeld) Zelfs als de conservatieve kandidaat verkozen is, zal hij nooit aan z'n bestuursopdracht MOGEN beginnen als er in het programma staat de de gezondhiedsdienst voor iedereen aan dezelfde sociale voorwaarden toegankelijk moet zijn bijvoorbeeld. Als ikzelf de nodige energie en middellen en het organizatietalent daartoe nog bezat, zou ik dat bij wijze van bewustzijnsmakende stunt wel eens in mijn gemeente kunnen organiseren...de mensen uitnodigen om op een andere manier verkiezingen te houden. Een ander systeem van verkiezingen dringt zich ook meer en meer op omdat anders allerlei toestanden dreigen te polariseren : neem nu de stemmen voor het vlaams blok, de angst voor buitenlanders die hier wel eens ook een dag op fundamentalistische partijen zouden kunnen gaan stemmen vanwege hun sociale achterstand en hun geloof...de internationale situatie enz... . De burgerlijke demokratie gaat terug tot aan bij de Romeinen van tweeduizend jaar geleden...ons alfabet kunnen we niet weggooien...maar politieke systemen zullen we toch moeten aanpassen...of zijn we daar dan toch zo vergroeid mee als met ons alfabet...progressieve mensen niet. Ze dragen eigenlijk het DNA van de komende situaties van de ene generatie op de andere over. Toch zijn we nog ver verwijderd van een wereld die zonder de kapitalische 'loonarbeid' en 'warenhandel' kan georganiseerd worden...en geld een uitsluitend
43
administratieve rol speelt...in die zin heeft het socialisme nog nooit ergens bestaan en waren alle vorige linkse sociale revoluties uitsluitend van reformistische aard. Maar nu terug naar de riemen waar we nu nog mee roeien.
Zelfs de politieke verdeling tussen extreem rechts en zogezegd extreem links, berust op een valse tegenstelling. Je zou beter kunnen spreken van extreem egoïstisch (extreem rechts) en extreem solidair.
Probleem voor de extreem solidairen is dat wij als proleten zo'n verscheidenheid aan hele hoge en lage inkomens vertegenwoordigen, dat vooral de hoogste inkomens weinig zien in kollektivistische alternatieven. Zonder het nog te beseffen marcheren we voor een groot stuk mee met al die partijen die een systeem willen in stand houden dat alleen maar in stand kan blijven als het maximumwinsten voor de aandeelhouders blijft produceren. Al hebben we geen miljoenen auto's nodig om in leven te blijven(toen ik in stad woonde had ik zelfs geen auto...op de buiten kan je er moeilijker zonder)...als er maar de helft zou geproduceerd worden valt heel dat systeem in duigen. Als de energie blijft duurder worden ook. Het is dan ook niet verwonderlijk dat klassiek reformistisch links gestemd wordt...een groot stuk van de werkers in de meer welvarende landen identifiëert zichzelf met de klassiek burgerlijke manier van leven : op welke manier dan ook omhoog op de maatschappellijke ladder geraken. De vakbondsleidingen helpen dit denkbeeld instandhouden...ze beweren zelfs internationaal gericht te zijn...maar de eis voor een westers loon voor hetzelfde werk wereldwijd...komt nergens in hun betogen voor...ze houden de werkmensen gevangen binnen de regels van het burgerlijk spel. Ook kiezers beseffen voor een stuk dat een revolutionaire verandering binnen een burgerlijk kader niet mogelijk is...en omdat ze meestal door burgerlijke kranten aan het simplisticietisch-virus leiden zijn een deel van hen al gezakt tot het nivo van het Pallieterke en het Laatste Nieuws (vroeger een liberale,nu een nog sterker verrechtse krant). Ook de Morgen z'n onafhankelijkheid blijkt als er te lande een staking door de bedrijven waart. Zo schuift alles op naar rechts...en blijft de kleinere, inhoudelijk sterkere echt linkse formaties niets over dan zich tegenover dit alles defensief op te stellen. Neen aan dit...neen aan dat ...maar wat willen we dan zelf ?
Men stelt reformistische eisen...meer loon, meer sociale zekerheid, verplichte aanwervingen, nationalisering of hernationalisering...maar vermits dat Jan met de pet daar schrik van heeft, want de 'concurrentiepositie' weet je wel...blijft hij of zij wat als 'gematigd' bekent staat stemmen of raakt hij in de modder van extreem-rechts vast...vanuit een angstreflex, in mijn jonge jaren 'de schrik voor het communisme'die ons ingeprent werd,... nu meer en meer de schrik voor het terrorisme en de overzeese massa's die dagelijks als barbaren voorgesteld worden, terwijl een kleine minderheid onder hen maar even barbaars is als het ekonomisch systeem dat wij instandhouden. Het grootkapitaal schept alle problemen : reeds decenia ijveren groene jongens ervoor dat kippen zouden mogen loslopen...tegen de maximumwinsten-theorie in : het kippenvirus is dankzij die toestanden kunnen ontstaan...en oh ironie...wat lijkt de oplossing weer op de oorzaak : ophokken. Miljoenen willen in de rijkere landen komen werken om de armoede die het burgerlijke systeem bij hen in stand houdt en verergert te ontvluchten en wat hulp naar overzee te kunnen sturen...terwijl wij hier te weinig tijd aan politiek besteden en de problemen ontkennen en passief blijven...komen die problemen wel tot hier...veroorzaken verrechtsing...en zo worden wij er toch toe gedwongen er over na te denken.
De werkersklasse is wel altijd de gevangene van het systeem en bijgevolg z'n eigen defensieve houding...of het nu hier in 't Westen of in Iran is. Ook daar is een sociale strijd aan de gang die de machthebbers ginder onderdrukken en de media hier doodzwijgen...je moet al tot ginder gaan of op 't internet zoeken...om te weten hoe onze klassegenoten hun levensstandaard willen verdedigen. Hier zegt men tegen ons 'zwijgen...want onze concurrentiepositie...nu even niet...later misschien als 't wat beter
44
gaat'...terwijl krisissen toch eigen zijn aan de spekulatie vh grootkapitaal.
In bijvoorbeeld Iran ben je al gauw een collaborateur van de US-agressie als je je mond opendoet en als je een gevaarlijke voortrekker van de sociale zaak bent vlieg je de bak in. Wat kunnen wij hier doen opdat de werkers ginder de macht zouden grijpen en hun conservatieve kliek met een eigen imperialistische agenda zouden wippen en zich tegen elke imperialistisch ingrijpen van buitenaf zouden keren ? Wat kunnen zij doen ? Wat werd er in het verleden gedaan (zie bijvoorbeeld de Russiche revolutie van 1917 waar de werkenden in Raden beslisten van én de Tsaar te wippen én de oorlog te stoppen). Centrale vraag die moet worden beantwoord is die van de toestand van het kapitalisme de dag van vandaag en zijn ekonomische perspektieven...komt het tijdstip van de meeste ideale toestand om het bestaande systeem hier op een buitenparlementaire of buitenburgelijke manier in vraag te stellen snel korterbij of gaat dat nog decennia lang duren en zijn we wel verplicht van het politieke spel op de burgelijke manier te blijven spelen ? Als je vanuit je geweten en de kennis van het sociaal-politieke weet hoe de wereld alleenlijk rond de spekulatie draait...stem je linkser dan de sociaaldemokraten en groen voor de moment. Of ze daar aan die echt-linkse kant mekaar al eens uitschelden of dan toch één lijst maken of zoals recent de lsp die iemand van de pvda uitnodigt op een studiedag over de ontwikkelingen in China...eendracht in verscheidenheid blijft te verkiezen.
Sommigen proberen binnen de reformistische partijen zelfs een linksere vleugel uit te bouwen...andere progressieven zien helemaal niks in burgerlijke verkiezingen...omdat de geschiedenis al dikwijls heeft bewezen dat coalities met burgerlijke partijen de ondergang van een mogelijke revolutie betekent. Mijn standpunt hierin, en ik heb al veel wegen uitgeprobeerd is het volgende : elke poging om de kwalijke politiek van rechts te bestrijden is de uitdrukking van een bepaald bewustzijn dat in de werkersklasse leeft...en moet voortdurend op haar hoede zijn dat ze niet door de rechtse politiek gerecupureerd wordt. In de huidige conjunktuur in 't Westen gebeurd dit nog op een 'beschaafde' manier...eens het sprookje veel minder sprookje riskeert te worden (niemand is alwetend en heeft een kristallen bol) zal rechts er niet voor terugdeinzen haar fascistoïde kant helemaal te laten zien en zelfs indien ze niet aan de macht kunnen komen zullen ze zeker een burgeroorlog willen uitlokken. Ook daar moet links voor oppassen.
Het is niet omdat de meerderheid in meerderheid burgerlijk kiest, dat ze gelijk hebben of dat ze niet anders kunnen gaan stemmen...in onze buurlanden heeft men er minder problemen mee linkser te stemmen. Altijd goed om een land voor de ene of ander invasie te behoeden...zeker als je weet wat een groot stuk van Labour met het Brits verzet tegen de oorlog in Irak deed. Sociaal gezien een beetje minder besparingen...globaal gezien druppels op een steeds meer door de kapitalistische tegenstellingen verhitte plaat ?
Wat te antwoorden aan zij die ons misschien meer en meer vragen gaan stellen ? Kunnen we als links ingestelde mensen de leiding van de vakbonden heroveren als een pak proleten de vrije markt nog zo slecht niet vinden en zelfs de Chinezen er onder meer ekonomische 'vrijheid' op vooruitgegaan zijn ...hoelang dit sprookje ook moge duren en hoe weinig ze daar ook verdienen. Moeten we binnen de reformistische partijen werken en daar een linkser programma helpen tot stand brengen...terwijl een groot deel van ons het 'Laatste Nieuws 'leest omdat de Morgen' al te moeilijk is (of ze te gebrainwasht, kritiekloos of te lui zijn)? Moeten we de mensen naar de mond praten en ook reformistische eisen stellen...of resoluut een andere samenlevingsvorm propageren ?
Iedere groep, partij,elk individu doet zijn inbreng maar...in zoverre zij het fascisme onder al zijn vormen verwerpen en gewoon het verlangen van de gewone mens naar vrede en welzijn en persoonlijke ontwikkeling vertegenwoordigen kunnen ze rekenen op mijn steun. Laat ons hopen dat al onze verschillende wegen daarnaartoe leiden en vooral dat de wereldsituatie al niet dermate verrot is dat niks nog zin heeft...nihilistische mentaliteit waar
45
we met z'n allen tegenin moeten gaan. Dus om te besluiten : indien je in je stad genoeg enthoesiasme vindt om bij de gemeenteverkiezingen op te komen met een meer dan strikt gemeentelijk programma, in de wetenschap dat er wellicht in heel Belgie maar in zeven gemeenten verkozenen zullen zijn...doen dan maar. Anders kan iemand best als vertegenwoordiger van de echt progressieve mensen op de meest progressieve lijst in de gemeente gaan staan...of die lijst ook al niet in handen is van een bepaalde sociaal beter gepositioneerde laag binnen het geheel van de klasse of niet.
Roeien met de riemen die je hebt... fa092640@skynet.be

In 1982 stelde ik me voor het eerst kandidaat bij verkiezingen. Gemeenteverkiezingen , later parlementaire verkiezingen. Ik doorzwom alle linkse varianten van sociaal-demokratisch tot en met de binnen de kaders van burgerlijke demokratie en sindikalisme militerende ‘revolutionaire’ linkerzijde. Ondertussen bleef ik krantenarikels en boeken,allerhande linkse strekkingen analyseren en er schriftelijk of mondeling op reageren.
Ik werkte een eigen alternatieve vorm van samenlevingsbeheer en was intensief bezig met het proberen overstijgen van alle meningsverschillen die de mens op filosofisch en materieel en bijgevolg ook op ideologisch en psychologisch of religieus gebied verdeelden.
De oorlogen en de armoede in de wereld gingen sinds 1985 gewoon door om na de val van de USSR en het Oostblok nog in aantal en in uitzichtloosheid toe te nemen. Uitbuiting door handel in grondstoffen en uitbuiting door arbeid namen verder toe. Burgelijke demokratie en kapitalisme worden als het zaligmakend eindmodel voorgeschoteld. De oude Griekse denkers gingen er in hun model van ‘demokratie’ van uit dat men zich levenslang zou scholen in het opdoen van filosofische en politieke kennis…dan eerst kan men zijn inbreng in dit proces kwalitatief verhogen. Veel van de huidige linkse mensen blijven verdeeld omdat ze blijven steken in de verschillen die er bij de interpretatie van het verleden van de linkse beweging opduiken. Ze onderschatten ook de subjektieve mogelijkheden en moeilijkheden van de mens als individu en als groep.
In afwachting van krisissituaties of crashes militeren ze binnen en buiten de binnen de aan het grotegeldsysteem aangepaste partij-en vakbondsstrukturen. Ooit komt er een dag waarop arbeiden voor een loon en handel drijven niet meer nodig zullen zijn…en de wereld één natie. Ondertussen …dat iedere groep ‘gelijkdenkenden’ maar doet wat ze meent te moeten doen…de werkelijkheid zal ons allen wel een dag dwingen van efficiëntere wegen te bewandelen.
De werkelijkheid begint bij het bewustzijn van de individuele verantwoordelijkheid tegenover het geheel.

TEGEN WERKLOOSHEI D OORLOG UITBUITING
&
LESSEN UIT DE GESCHIEDENIS LESSONS FROM HISTORY
---------------------------------------------------------------------------------------------
Why don't we put forward our own program first ?
Why don't we defend our own alternative in the enterprises we work ?
Why don't we invite the jobless to join our reunions ?
Why don't we develop our new strategy to put our demands in power ?

46
praktische filosofie
Terwijl er wereldwijd bommen ontploffen en links denkende mensen op vele plaatsen fysiek uit de weg geruimd worden en er nog steeds miljarden dollars verkwist worden aan oorlog, terwijl armoede een groeiende kanker is; bevind ik me in Europa ergens in een landje waar zoals overal het merendeel van de bevolking kontent is dat ze van dat alles geen last hebben. Men werkt hier en wordt hiervoor beloond volgens een onoverzichtelijk sociaal labyrint aan statuten. Uit de pas lopen is onmogelijk want dan ben je al gauw je job kwijt. Het levensdoel van de partijen aan de macht en anderen, is heel dit doolhof van wetten in stand houden en uitbreiden. De vakbondsleidingen nemen aan dit hele burokratische spel ook deel, van welke ideologische of religieuse strekking ze ook beweren van te zijn. In de hele wereld werden ondertusen de wetten van de markt heilig verklaard om de heilige grote aandeelhouder ter wille te zijn.
Wij, uit de meer welvarende landen, en dus ook onze regeringen hebben geen alternatief politiek plan om op wereldgebied de armoede uit de wereld te helpen. Niet de noden van de mensheid, maar de winstperspektieven alleen tellen. Geen goede woningen, ongezond water, tekort aan onderwijs en eten, telecommunicatie, vervoer, energie enzoverder. U heeft geen geld ? Verrek dan maar. Dat is het uitgangspunt, instandgehouden door speculatie en andere verouderde ekonomische wetmatigheden. Niet de noden van mensen, maar het systeem instandhouden telt. Omdat wijzelf en de grote beursgenoteerde ondernemingen het onderste uit te kan willen voor het eigen ik of de eigen onderneming, blijft het meer en meer decadent circus maar draaien en wij erbij. Om zoveel mogelijk inkomsten te hebben willen de Staten zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan 't werk. Probleem is echter dat de ondernemingen met zo min mogelijk personeel willen werken.
In de tamelijk welvarende landen komen mensen nauwelijks samen om hierover van gedachten te wissellen en een tegenmacht te vormen. "Daar is toch niks aan te doen", zeggen zij die er niet op één of andere manier mee bezig zijn. De wereldwijde betogingen tegen de oorlog in Irak bevestigen deze mensen nog maar eens in hun schijngelijk. Deze betogingen zijn nog geen wereldwijde akties of stakingen tegen het systeem geworden. De heersende grotegeldelites en hun collaboranten hebben nog altijd niet moeten inbinden. De Staat die het meeste geld in militaire avonturen steekt wordt geregeerd door een bende multimiljonairs en dat zal na de volgende verkiezing in 2004 nog zo blijven.
Werkloosheid, waarom zou zoiets moeten blijven bestaan ? Waarom geen op Westerse norm vastgelegd gelijk loon voor iedereen waar ook ter wereld en recht op arbeid of inkomen, bij wet te regelen ? Als je geld als iets louters administratiefs in plaats van spekulatiefs gaat gebruiken is één en ander perfekt te regelen. De enige reden waarom dit niet MAG (want het kan) is dat de kleine groep mensen aan de top van de geldpyrammides dan enkele procenten minder rijk gaan zijn. Vermits de huidige regeringen door hun konkurentiepositie-overwegingen de gevangenen van het kapitalistisch spel zijn is er dringend een wereldprogramma en een wereldregering nodig die de ekonomische machten bepaalde spelregels oplegd. Zonder de druk van in raden te organiseren aktieprogramma's zal een dergelijke koerswending er niet komen.
Waarom geen internationale programmaverkiezingen en daarna in een tweede ronde internationale 'projektverkiezingen' waar men de toezichters op de uitvoering van de verschillende programma's per projektlijst 'werk', 'wonen', 'transport','veiligheid'...rechtstreeks verkiezen kan ? Door hier niet mee bezig te zijn en ons aan het oude systeem van verkiezingen te laten vangen, zijn we medeplichtig aan de toestand waarin de wereld meer en meer afglijdt : meer armoede en oorlog, meer werkloosheid; terwijl de uitbuiting van de werkenden alsmaar opgedreven wordt...met een ongeziene vervreemding van de mens tegenover zijn arbeid tot gevolg. Hoe meer stress, hoe meer hyperactieve kinderen dat er geboren worden en hoe meer relaties die een
47
goede kans maakten, uit mekaar spatten.
Er moet een door raden gesteund internationaal aktieprogramma komen dat regeringen en daardoor ook de bedrijven verplicht van een programma in funktie van de noden van de hele wereldbevolking aan te nemen. Zoniet bestaat de kans dat 'religieuse' en andere rechtse fanatici hun smerige terreuroorlogen verder dan buiten onze grenzen blijven uitvechten.
Ondertussen blijven we maar bezig met onze vrije tijd op te vullen met pulplektuur en blijven we teveel onzinnige misdadige films en snopfeuilletons bekijken. Bovendien zijn we soms zo de gevangenen van onze negatieve emoties en pshychologische problemen met anderen dat deze verstrikking zo verstikkend werkt dat er geen zuurstof meer overblijft voor een gezonde filosofische interesse, voor politiek bewustzijn, voor kunst en voor echt menselijke oplossingen voor onze relatieproblemen.
Je kan de graad van bewustzijn aflezen aan de hoogte van de krantenstapels in de kiosk...hoe meer de inhoud van de krant in de richting van kwaliteit gaat...hoe lager de stapel...omdat er toch niet zoveel van meegenomen worden. Maar zelfs indien die minder verkochte kranten minder op sensatie en meer op analyse gericht zijn, toch nemen ze geen standpunten tegen het heersende spekulatiegeldsysteem in.
De kwalen waarover ze schrijven, duren al decennia. Alle mogelijke vooroordelen tussen mensen worden door de media mede in stand gehouden, omdat ze ze uitvergroten. De mensheid wordt door de media niet in de eerste plaats bekeken zoals ze is, namelijk een overgrote meerderheid individuen die van een inkomen of een loon afhankelijk zijn, maar wel als afzonderlijke groepen : allochtonen, autochtonen, werklozen, derde wereldmensen, werkenden en alle mogelijke 'categorieën' daarvan. Verdeel en heers.
Netjes berichten over hoe het hen vergaat en wat de klassieke politiek binnen het oude kader aan burokratische nepoplossingen te bieden heeft.
De filosofie heeft tot doel alle niet op het welzijn van iedereen gerichtte zaken uit godsdiensten en ideologieën te weerleggen en de strijd voor een beter wereld leiding te geven. 'Doe niet aan een ander wat je zelf niet wilt dat jou overkomt' is voor een groot stuk waar en dat kunnen we behouden bijvoorbeeld.
Dat Eva geboren werd uit een rib van Adam, daar kunnen we niks meer mee doen.
Niettegenstaande onze technologische vooruitgang blijft veel door armoede of onverschilligheid of blind idealisme in stand gehouden onwetendheid allerhande zich vertalen in steun aan terreurgroepen of onsolidaire houdingen op de werkvloer. De filosofie moet overal een verbindend antwoord op hebben, dat is ze aan de geschiedenis van alle andere takken van de wetenschap verplicht. Ze moet niet kunnen uitleggen hoe de lever werkt, maar welke rol die lever in het geheel van het lichaam heeft. Op de vraag naar de grondzin van het bestaan, kan er, afgemeten aan het evolutieverhaal maar één antwoord zijn : de verfijning van onze geestelijke vermogens. Daarom is het één van de taken van de mens om oorlog en armoede uit te roeien. Die taak begint met het uitleggen hoe de eerste biolgische cel dankzij de energiën van allerlei aard tot stand kon komen en hoe ze zich door die nieuwe energievorm leerde vermenigvuldigen tot wie wij nu zijn. Deze filosofische opgave impliceert ook uitleggen hoe de maatschappijen evolueerden tot de samenlevingen van de dag van vandaag en hoe we tot een universele echt menselijke maatschappijvorm kunnen evoluren als we onze verantwoordelijkheden maar willen opnemen. De kroon op het werk van de filosofie wordt daardoor ook uiteindelijk het verschaffen van inzicht in het begrip 'eeuwigheid' zowel qua onze persoonlijke psychologische bewustzijnsevolutie door de eeuwen heen als onze maatschappelijke vooruitgang.48
Niets is 'echter 'dan het beleven van het leven zelf, hoe echt kunst ook is.
We zitten met ons allen in een echte roman die al eeuwig bezig is.
Personages wekken andere personages tot leven en verdwijnen weer.
Sinds duizenden jaren proberen we al dat bezig zijn in tekens om te zetten.
Hoe meer je er van snapt, hoe moeilijker het in woorden om te zetten is. Het goede dat een mens doet leeft tijdens en na z’n leven door.
Het kwade ook. Positief en negatief vullen mekaar aan in interakties.
De zin ervan, een allesomvattend , machtig iets.
Je kan pas observeren en reageren vanuit een evenwicht.
Wetenschappen kunnen ons een logische uitleg over het leven geven.
Een getraind observeerder ervaart meer dan alleen de logika der dingen.
Objektieve wetenschappen hebben alleen oog voor hun vak.
Filosofie, psychologie en geschiedenis moeten de overige logika éénmaken.
Einstein bundelde wat al was bereikt en onthulde een nieuw uitgangspunt.
Tijd, ruimte en materie werden relatiever dan we dachten.
Godsdiensten probeerden het met ons te doen geloven in goden.
De zelfkennis en de waarheid omtrent het geheel waren nog veraf.
Marxisten probeerden de wetmatigheden van de geschiedenis te vatten.
Door kerken en machthebbers bestreden, onthulden zij een heel stuk 'zin'.
De subjektieve faktoren hadden ook zij niet onder kontrole.
Freudianen toonden voor een stuk de rol van soorten van bewustzijn aan.
Toch konden zij geen allesomvattende zin zien in dit leven van ons.
Wij allen zouden veel meer 'zinzoekers' kunnen zijn.
Een zin die het leven en de dood overschrijdt.
We zitten echter teveel gevangen in allerlei soorten gewoonten en 'pijn'.

CONSCIENCE presenteert :
toekomstig samenlevingsmodel
C.O.N.S.C.I.E.N.C.E. , de raad voor nieuwsoortige, gelijktijdige Internationale Verkiezingen stelt U voor te stemmen over zijn 'Collectief Alternatief'.
Stel je voor dat geld alleen een administratief iets was, in plaats van een speculatief iets...dan zouden sommige schilderijen niet zoveel waard zijn als het bedrag dat je nodig hebt om duizenden hongerigen te voeden. Dan was 'geld' geen afgod meer, maar een hulpmiddel.
Stel je voor dat alle Staten en ondernemingen wereldwijd hetzelfde loon voor hetzelfde werk betaalden, een welvaartsvast bedrag dat op ekologische wijze kon voorzien in alles dat het leven te bieden heeft. Stel dat leraars wereldwijd niet met meer dan tien leerlingen per klas mochten werken en dat transportmiddellenbouwers in alle fabrieken tegen hetzelfde geld zouden werken; uitgedrukt in één wereldmunt met overal dezelfde waarde. Stel dat arbeid een recht. Stel dat iedereens administratie op één en dezelfde manier behandeld werd : Ieder persoon, bedrijf of instelling zou dan een telefoonnummer hebben dat hem met drie letters eraan toe te voegen, rechtstreeks in contact kon brengen met één van de vijftien 'projekten' waar je in het leven mee in contact komen kan : FOOd/HOUsing/WORk/SECurity/HEAlth/EDUcation/PROduction/DIStribution/TRAnsport/ENVironment/
MONey/TELecommunication/SOCiety/RELations
Stel dat iedere openbare dienst betaald wordt door een evenredige bijdrage van iedereen (één keer per maand automatisch van het loon af te houden, vóór we het krijgen. Zo'n systeem zou het openbaar vervoer en de telecommunicatiesnelwegen voor iedereen toegankelijk maken; mits een grote mate van maturiteit zou men uiteindelijk ook zo'n systeem kunnen invoeren voor andere sektoren (voedsel,andere produkten of diensten).
49
Stel nu eens dat we ons zouden verenigen en ons programma voor de vijftien projekten wereldwijd aan een goedkeuring zouden onderwerpen...voor we via onze plaatselijke stem voor kandidaten op de projektlijsten de lokale, provinciale, continentale en wereldwijde toezichters op de uitvoering van de programma's van de projektlijsten zouden kiezen.
Stel dat de kwaliteit van het leven belangrijker zou zijn dan heel veel burokratische en commerciële afstomping...stel dat we ons bewust werden van ons echt bewustzijn dat eigenlijk zijn eigen geestelijk wil verrijken via onze collectieve en individuele geschiedenis...de geschiedeinis wil immers niet meer afstomping en dwaze achterhaalde situaties...maar meer verfijning.
Laat ons eerst wat algemene uitleg geven voor het waarom van al deze noodwendige veranderingen. Daarna kunnen we via het internet voorlopig een soort kettingreferendum organiseren om het wereldprogramma, het 'collectieve alternatief' laten goed te keuren.

projekt werk
-motivatie : Veel mensen ervaren hun werk als vervelend omdat de vrije markt hen niet genoeg goedbetaalde jobs biedt. Een job hebben is nog steeds geen recht voor iedereen.
In een nieuwe, internationaal georganiseerde en gestandardiseerde ekonomie, zal 'kompetiviteit' niet meer zozeer op uitbuiting georganiseerd zijn, want alle prijzen en produktiemethodes zullen worden gestandardiseerd. De Human Resources, de personeelsadministraties van bedrijven en instellingen werken momenteel met teveel burokratische reglementen en statuten...die zouden moeten worden vereenvoudigd en gestandardiseerd.
-eisen : RECHT OP ZINVOL WERK/ ZELFDE WERK ZELFDE LOON WERELDWIJD/ PREMIES EN EVALUATIES OP OBJEKTIEVE MANIER ORGANISEREN/ STUDERENDEN KRIJGEN OOK EEN INKOMEN/AFSTAND WERK-THUIS BEPERKEN/
projekt telematika
-motivatie : de technologische mogelijkheden van de telematika zijn qua mogelijk administratief gebruik niet op een gestandardiseerde manier ontworpen, het internet wordt teveel alleen voor amusement en andere commerciële doeleinden gebruikt
-eisen : de kreatie van een Telematisch Universeel Managment Systeem (TUMS), een systeem om te worden gebruikt bij alles wat administratie en organisatie van de maatschappijprojekten aangaat.
Om te kunnen coördineren en kontroleren zou iedere regering en ieder bedrijf hetzelfde TUMS-systeem moeten gebruiken om te weten wie en hoeveel welk werk willen en wat en waar en hoeveel er aan alles beschikbaar is en gevraagd wordt. De wereldbevolking zou dit proces on-line kunnen volgen.
TUMS zou een projekt kunnen worden dat de vijftien projekten integreert om de superstruktuur van de toekomstige telematika te beheren. Om dit haalbaar te maken zou ieder bedrijf dat met hardware en software bezig is zich moeten verenigen met de globale telecombedrijfswereld om een multifunktionele teleterminal te ontwerpen. Ook moet er een soort telematische alfabetiseringskapagnevoor de hele wereldbevolking opgezet worden. Een kleine afhoudingvan het inkomen voor telekommunikatie, zal iedereen op een administratieve manier toegang tot alle telekommogelijkheden geven.
projekt transport
-motivatie : om de vervuling te stoppen; moet het openbaar vervoer enorm uitgebouwd worden
-eisen : kleine afhouding van het loon maakt zo goed als gratis'gratis' transport voor iedereen mogelijk.
50

projekt veiligheid
-motivatie : alhoewel de misdaadcijfers ten gevolge van het feit dat iedereen een degelijk inkomen heeft, zullen dalen zal er toch nog politie nodig zijn. Aangezien het progamma van de wereldregering oorlog buiten de wet zet, zal er toch nog aan de afbouw van het militair arsenaal gewerkt moeten worden.
-eisen : meer sociale gelijkheid en psychologische begeleiding is minder misdaad/
reconversie van de oorlogsindustrie/legers zouden internationaal moeten worden gebruikt als krachten dat helpen bij natuurrampen, voorkoming van die rampen (dijkenbouw...), brandweer.../ internationale ontwapenin...uiteindelijk zou alleen de politie nog wapens mogen bezitten/ efficiente organisatie van de politie : verkeerspolitie/oplossing kleine konflikten/ misdaadpolitie per soort van misdrijf
project productie
-motivatie :in plaats van naar samenwerking toe te groeien, zijn er oorlogen aan de gang tussen bedrijven, slachtoffers zijn de ontslagenen, de werkongevallen en de individuen en families met teveel stress
-eisen : managers zouden het TUMS-systeem moeten gebruiken om de info over hun bedrijven voor iedereen toegankelijk te maken zodat de gegevens van de produktiebestanden, stockage, prijzen en personeelsbehoeften voor iedereen opvraagbaar zijn. Om dit te kunnen moeten ze zich per aard van produkt in één producentengroep verenigen. Er moeten ook maatregelen genomen worden die de verkwisting van grondstoffen en vervuiling tegengaan.
projekt distributie
-motivatie : verschillen in prijs per produkt, vernietigen jobs
-eisen : zelfde prijs voor zelfde produkt of dienst wereldwijd (gaat hand in hand met gelijkschakeling lonen)/kreatie wereldbestand van waar produkten zich bevinden en voordeligste transportwijze
projekt wonen
-motivatie : miljoenen leven in mensonwaardige woningen of betalen teveel huur
-eisen : inventarisatie van woningen/benodigd aantal woningen/ te herstellen woningen/te bouwen woningen...om dit te kunnen zou ieder die met die dingen bezig is, bouwondernemingen, banken, partikulieren, overheid...zijn informatie aan de anderen moeten doorspelen.
Sociaal betaalbare huurtarieven, internationaal gelijk; niet afhankelijk van vraag en aanbod.
projekt gezondheid
motivatie : Tegenwoordig worden er veel te veel medikatie gebruikt. Het is beter de oorzaken van ongezondheid aan te pakken, zoals vervuiling, onvoldoende kontakt met de natuur, afstompende massakultuur, stress op het werk of ongezondheid ten gevolge van andere psychische spanningen.
-eisen : betere voeding, uitbouw gezondheidszorg in de derde wereld, gezondheidszorg voor iedereen via kleine bijdrage van elke wereldburger
projekt voedsel
-motivatie : het oude beleidssysteem vindt wetten uit die voedsel weg laten vernietigen 'om de prijs in stand te houden' en die bepaalde produktie om dezelfde redenen verbieden terwijl er zoveel honger op de wereld is.
-eisen : eten voor iedereen via de eenmaking van de landbouwproduktieplanning op wereldgebied,
alle boeren die beesten houden of hun stuk van het land bewerken moeten overal ter wereld een gegarandeerd inkomen krijgen als ze hun eigendommen laten renderen


51
projekt milieu
-motivatie : Het teveel aan vervuiling tegengaan.
-eisen : geen overkonsumptie/ sortering afval/recyclage/openbaar vervoer bevorderen/behoud van natuurgebieden/dierenrechten/bevordering properder energie...en honderden andere maatregelen
projekt onderwijs
-motivatie : de huidige regeringen besparen op onderwijs /er is veel te weinig aandacht voor de menswetenschappen in het onderwijs : filosofie, geschiedenis, psychologie
-eisen : minder grote klassen (niet meer dan tien leerlingen per klas bijvoorbeeld)/ meer interaktie tussen leren op school en leren in de bedrijven/ het onderwijs moet de leerlingen leren de nieuwsmedia objektief te leren interpreteren/meer 'herscholing' voor volwassen moet mogelijk gemaakt worden
projekt energie
motivatie : er worden niet genoeg inspanningen gedaan om energie te besparen en men produceert nog teveel energie op een vervuilende manier
eisen : investeren in propere energie en leren er zuinig mee om te gaan/geleidelijke vervanging aardolie door waterstofenergie enz...
projekt geld
-motovatie : het spekulatieve aspekt van geld werkt desastreus in de wereld
-eisen : administratief gebruik van geld/alle banken ter wereld moeten één bestand vormen en één wereldmunt met dezelfde waarde lanceren/voor verzekeringen : één kleine standdaarbijdrage voor iedereen
projekt samenleving (politiek beheer)
motivatie : zie ook tekst 'praktische filosofie'
Beslissingen als over wie er recht op een job, eten of een woning... heeft of waar men een oorlog gaat steunen of niet, worden altijd door enkelingen genomen. Diegenen aan de top in bedrijven of regeringen mogen geen beslissingen nemen die tegen de letter en geest van het wereldprogramma ingaan.
Partijleden de dag van vandaag, volgen teveel de door geldspekulatie geleide negatieve maatregelen van hun bazen aan de top. Zowel in partij als vakbonden draait men in kleine circeltjes rond deelproblemen die eigenlijk eindelijk een mondiaal moeten aangepakt worden. Als je deze mentaliteit laat betijen en hun logika volgt moeten we met z'n allen terug naar de lage lonen van twee eeuwen terug die nu nog in sommige landen betaalt worden. Er bestaan wel groepen die een andere weg opwillen, maar ze zijn hopeloos verdeeld qua interpretatie van de geschiedenis en taktieken en ze borduren voort op de raditionele deeleisen van de klassieke loonstrijd zonder een globaal alternatief samenlevingsbeheer aan te bieden.
-eisen : alle eisen van de overige projekten samen/organisatie van alternatieve verkiezingen via druk van de raden op de nationale regeringen en gemeentebesturen : eerst verkiezingen voor de goedkeuring van het programma, daarna verkiezingen voor de dirigenten ervan. Om wantrouwige tegenmaatregelen van de heersende geldstrukturen tegen te gaan, blijven de huidige eigendomsverhoudingen voor de grote
produktiemiddellen bestaan...alhoewel het inbouwen van 'onverkoopbaarheid' bij verzet geen slecht idee zou zijn. Op het projekt samenlevingsbeheer kan gekozen worden voor de funkties van dirigent van justitie, dirigent van administratie van de bevolking en uiteindelijk de eerste dirigent...die een koördinerende funktie heeft. Projektverkiezingen zouden dus de partijverkiezingen vervangen en per provincie en projekt zou er iemand naar de continentale regering kunnen afgevaardigd worden, die opgeteld, de wereldregering zou vormen. Basisprincipe voor de verdeling van de provinciale posten zou het bevolkingsaantal van de gemeente zijn. De lokale raden van mensen uit de buurten en bedrijven zouden een kontrolefunkie op de gemeentebesturen uitvoeren.
52
project relations
-motivatie : om de maatschappij op een andere manier te gaan beheren zullen we ons aan de menswetenschappen moeten beginnen intereseren en erop moeten letten van ons niet laten vangen door vooroordelen en subjektieve negatieve gevoelens naar anderen toe ...we zullen moeten leren ons deel van het werk te doen zonder de disciplinaire zweep van bovenaf -eisen : psychologische begeleiding voor subjektieve problemen tussen mensen/ zoveel mogelijk objektieve mediakanalen.

Een kollektief aktieplan
Indien de diskussiebereidheid rond een kollektivistisch alternatief, zoals in dit document beschreven, vaste vorm kan aannemen via diskussiegroepen, kan er beginnen gedacht worden aan het bedenken van aan het heersende klimaat en bewustzijn aangepaste aktievormen zoals daar in den beginne zijn : werkonderbrekingen van korte duur of voor een langere periode naar aanleiding van stresserende werkomstandigheden of de eis van internationaal overeengekomen lonen; steeds gekoppeld aan de noodzaak van het opzetten van een controlekomitee, waarin de noodwendigheid van het doorbreken van de oude syndicale en staatsstramienen besproken wordt.
Het patronaat is verwikkeld in een handelsoorlog waarin het zich geen toegevingen meer kan permiteren op lange termijn...we kunnen van hen eisen dat ze in de lageloonlanden dezelfde lonen betalen...het zou de eerste keer zijn dat er hier aktie op de werkvloer ondernomen wordt om de toestand ginder aan te pakken.
Het repressieapparaat zal aanvankelijk tegen alle aktievormen van de werkers ingezet worden, toegevingen bij onderhandelingen met de klassieke staatspartijen of met partijen die de burgerij achter de hand houdt,zullen steeds nadeliger worden voor een beweging van de werkers en zelfstandigen die de maatschappij zelf dirigeren wil.
De macht van de grootgeldspekulanten en de wapenindustrie moet met nieuwe middellen gebroken worden.
Indien uit elke nieuwe strijd om een verandering van het systeem in kollektieve zin, meer bewustzijn opgedaan wordt , kan de massa uiteindelijk afdwingen dat’ze’, na de internationale goedkeuring van haar programma, via haar eigen organisatie, de administratieve gemeentediensten helpt om kandidaten voor de projekten aan te brengen en het proces van besluitvorming te kontroleren.

een andere remedie
Is het mogelijk onze regeringen onder druk te zetten teneinde ze via de Verenigde Naties aan de afschaffing van armoede en oorlog te doen werken ? Oorlog komt er omdat alle staten en ondernemingen in een genadeloze ekonomische overlevingsstrijd gewikkeld zijn. Deze onderlinge strijd neutraliseren kan er maar komen als men de spekulatieekonomie en het vraag -en aanbod-prijsmechanisme aan banden legt en bijgevolg in een eerste fase wereldwijd gelijke lonen(op Westerse basis) en gelijke prijzen gaat hanteren...om uiteindelijk tot de kreatie van één gelijkwaardige wereldmunt te komen.
Laat één eerste minister alle eerste ministers ter wereld samenbrengen in één zaal en diegenen die zich geroepen voelen mogen zich kandidaat stellen voor het voorzitterschap van de eerste wereldvergadering aller landen.
Na deze stemming begeeft de uitvoerende wereldmacht zich aan de arbeid.
Eerste punt op de vergadering: hoe tot één niet spekulatieve munt die alleen administratief gebruikt wordt overgaan
? Bij hun thuiskomst zullen alle ministers hun ministers van Financiën opdragen van alllen naar de startvergadering van een administratieve, gelijkwaardige wereldmunt te gaan. Alle ministers van Financiën en alle directeurs van de nationale banken zullen op die vergadering eveneens vergezeld zijn van de ministers van Ekonomische zaken die de
53
maandelijks op Westerse norm berekende wedde voor elke loontrekkende wereldburger zullen vastleggen. Voor hetzelfde werk zal overal ter wereld hetzelfde bedrag uitbetaald worden door de ondernemingen of de staat. Die wedde moet voldoende zijn om iedereen via een automatisch van het loon te houden abonnementssysteem toegang tot vervoer-en telekominfrastruktuur, kultuur, onderwijs en medische verzorging te verschaffen. De rest van het loon moet voldoende zijn om zich aan sociale prijzen te kunnen huisvesten en voeding en andere zaken aan te schaffen. De ministers van Ekonomische Zaken zullen er ook moeten op toezien dat elk produkt aan dezelfde prijs verkocht wordt. Aangezien het argument 'konkurrentie' wegvalt kan de kostprijs van een produkt gewoon aangepast worden aan het aantal werknemers dat de sektor komt vervoegen.
De ministers van Buitenlandse Zaken en Landsverdediging zal worden gevraagd de wereldwijde ombouw van alle legers te begeleiden; op termijn zullen ze nog enkel voor taken van algemeen nut worden omgezet : bestrijding en voorkoming van natuurrampen enz. De ministers van Justitie zullen wereldwijd de wetgeving aanpassen aan het volledige programma voor een gemeenschappellijk wereldbeleid.
In geval we die ministers niet zo ver krijgen zullen we zelf voor wereldwijd gelijke lonen moeten strijden.

Nieuwe nieuwsberichten (fiktief)
Gisterenavond viel in grote delen van de wereld waar de avond begon, het licht gedurende 1 UUR uit. De werknemersgroepering ENERGIA, onderdeel van de groep 'WorkersWorldWide', heeft hiermee de oproep van de overkoepelende WWW-groep tot het lanceren van een internationale werknemersaktie opgevolgd.
De werknemersgroep rond de veiligheidsdiensten, SECURIT, heeft aangekondigd haar leden op te roepen van niet politioneel of militair tussen te komen. Alhoewel de traditionele internationale vakbondstop gekant is tegen de globale aktie van de WWW-groep; slagen zij er niet in van hun leden te weerhouden ook aan de www-strategie mee te doen, geven tal van nationale topkaders in de media van hun Staten toe.
Nu de www-groep haar strategie voor de volgende dagen officieel openbaar gemaakt heeft; zijn de leiders van de politieke partijen in alle Staten van de wereld inderdaad 'in alle staten'. Regeringsleiders van over de hele wereld verklaren 'krachtig te zullen optreden' tegen iedere vorm van wat zij 'burgerlijke ongehoorzaamheid' noemen. Woordvoerders van de www; verklaren dan weer dat de komende nieuwe vorm van akties veel verder gaan dan dat, alleen al omdat de tijd van de anonieme 'bourgeoisie' als heerser over de grote bedrijven en de nationale 'Staat' de komende weken voorgoed tot de geschiedenis zal gaan behoren. Zij noemen hun globaal totaalplan een aktie van 'miljoenen gewetens van werkers die gelijktijdig in opstand zullen komen tegen de dictatuur van de zogezegde demokratie van het grootkapitaal en zijn politieke kanalen. Deze aktie moet de aanloop zijn tot het installeren van een nieuw politiek systeem...dat zij CONSCIENCE, geweten, (bewustzijn), noemen. Ze willen met hun aktie het organiseren van internationale, gelijktijdige verkiezingen aankondigen en hebben daartoe wereldwijd in de meeste gemeenten 'www'- groepen opgericht : 'comittees for new simultaneous ,conscious international elections necessary to create equality'.
Niet alleen opteren deze groepen voor een soort van verkiezingen waarbij eerst het globaal programma goed- of afgekeurd moet worden en waarbij de politieke verantwoordelijken niet langer op partijlijsten maar op programmagebonden projektlijsten verkiesbaar zijn; zij staan ook voor een totaal andere manier om de samenleving te beheren.
De www-voorstellen zijn op het internet te vinden onder de naam van de homepage , die wij U, als solidaire werknemers van de groep MEDIA op het einde van deze uitzending zullen tonen. Naast de nieuwe vorm van verkiezingen wil het internationaal www-initiatief
54
komen tot een niet-spekulatieve, maar administratieve methode om geld te beheren. Ieder meerderjarig wereldburger krijgt recht op een vergoeding met dewelke hij een menswaardig leven kan leiden. Als bedrag wordt momenteel maandelijks 1500 euro vooropgesteld. In ruil daarvoor moet men wel zijn deel van het werk in het bedrijf waar men werkt willen doen; of zijn vergoeding kan voor een deel tijdelijk ingehouden worden na klachten van de collega’s en op voorstel van de plaatselijke bedrijfsleider. De vergoedingen zullen worden betaald door de werkers van de groep BANKSYSTEMS. Vermits alle computerprogramma's daarvoor volledig gestandardiseerd zullen werken; zal corruptie in deze haast uitgesloten zijn. Vermits de bedrijven geen lonen meer zullen uitbetalen zal er hen een streng gestandardiseerd belastingssysteem opgelegd worden. Na aftrek van de bedrijfskosten mag iemand die eigenaar is van een bedrijf maar tot maximaal tweemaal zoveel als een loontrekkende verdienen. Alle overige taksen zullen in de toekomst afgeschaft worden. Alleen kleine bedrijven met minder dan 20 werknemers zullen na hun akkoord nog mogen verkocht worden.
De gemiddelde westerse kostprijs van ieder door het projekt Goederenproduktie geproduceerd goed zal als eenheidsprijs voor heel de wereld gelden. De kleine zelfstandingen in de distributiesektor en de landbouwproduktie zullen kunnen kiezen voor werken aan een werkersinkomen of op zelfstandige basis. Vermits iedereen recht op werk zal hebben en het Banksysteem betaald, zal het project Werk dat alle personeelsdiensten en interimburo’s in één bestand samenbrengt beter tegemoetkomen aan het soort werk dat men eigenlijk wil doen. Indien heel de wereld overschakeld op het gebruik van één niet spekulatieve munt (bijvoorbeeld de Euro ; vanwege zijn recente voorbeeldfunktie) zal de samenleving weer een stuk makkelijker organiseerbaar worden. Geld zal overal gewoon een gelijkwaardig ruilmiddel worden. Voor bepaalde openbare diensten zoals Telecommunicatie en Openbaar vervoer zullen de betrokken projekten een universeel abonnementensysteem invoeren met een voor iedereen gelijk bedrag dat maandelijks van het loon gehouden word.
De www-groep wil naar eigen zeggen niet alleen een halt toeroepen aan de recessie, de golf van ontslagen en de steeds meer aanwezige oorlogen en mensonwaardige levensomstandigheden , overdreven werkdruk of vervuiling ; maar stelt ook in alle duidelijkheid dat er bijvoorbeeld niet één bakstenenfabriek meer zal sluiten zolang er nog mensen zonder degelijke woning bestaan.
Milieu, gezondheid en kultuur en onderwijs zullen belangrijker worden dan onze op overkonsumptie gerichtte maatschappij; Voor elke sektor van de economie of het Staatsapparaat; voor elk ‘Projekt’ dus; werd een aparte taak in de organisatie van de wereldwijde programmaverkiezingen voorbereid..Deze doe- akties zullen de politieke macht aan de reeds op gemeentelijk en provinciaal vlak te verkiezen Wereldraad der Projekten overdragen. Deze wereldraad zal rechtstreeks kunnen ingrijpen in de dringendste noden op wereldvlak. De gemeenteraad, waarvan de funkties voortaan rechtstreeks zullen verkozen worden; zal de dirigent van het projekt overheidsadministratie (de vroegere burgemeester) naar de provincieraad sturen. Per provincie zal iemand van het Centrale Projekt OVERHEIDSADMINISTRATIE (de vroegere provinciegouverneur) naar de continentale raad afgevaardigd worden. De continentale raad zal op zijn beurt iemand naar de wereldraad afvaardigen.
“Waarom zouden soldaten nog vechten om landsgrenzen te verdedigen; als ze betaald zouden worden door een Wereldadministratie om zich in een op de mens gericht samenlevingsbeheer te integreren ?” ; zo vraagt de WWW zich in een persbericht af. Verder in de tekst wordt ook de afschaffing van alle overbodige burokratie en nutteloos geworden werk in ’t vooruitzicht gesteld .
Er wordt met spanning uitgekeken naar het enthoesiasme die de akties en oproepen van de WWW-groepen de volgende weken gaan teweeg brengen.
55
Over het algemeen wordt niet veel weerstand van het politieke en militaire apparaat van het huidige bewind verwacht…of het zou van paramilitaire groepen moeten komen…in desbetreffend geval zal de SECURITY groep voor rekening van het nieuwe bewind moeten ingrijpen.
De www-programma’s vindt je hieronder.
Ook het projekt kunst vervult een rol als aanklager van deze op grootgeldspekulatie draaiende maatschappij, zoals de volgende bijdragen proberen aantonen : http://be.msnusers.com/octo-poetry

Tegenstand wordt ook verwacht van fanatici die weer zullen proberen van zogezegd religieuse argumenten als populair bindmiddel voor hun reaktie te gebruiken. Om die contraproduktieve mijn te ontmijnen zal het projekt filosofie en relaties een aantal op objectieve normen gebasseerde stellingen rond de zin van relaties en leven en dood en dergelijke twistpunten opstellen. Bedoeling is dat zowel godsdienstige als niet-godsdienstige mensen zich daarin zouden kunnen vinden.

BERICHT AAN DE WERKENDE BEVOLKING
JULLIE HEBBEN DE MACHT IN HANDEN ;
MAAR BESEFFEN JULLIE DAT AL WEL ?
ALS JULLIE WILLEN VERDWIJNT ALLE ONRECHT
KOM EERST SAMEN TER VERDIEPING VAN DE
ERVARINGEN EN TER OVERWEGING DER TAKTIEK
RICHT GEMENGDE COMITEES UIT ALLE SEKTOREN OP EN VAARDIG IEMAND NAAR JULLIE EIGEN RAAD AF : op vier niveaus :
Gemeentelijke :Provinciale :Continentale :Wereldraad
PLAN EEN NIEUWE VORM VAN VERKIEZEN :
Een nieuwe vorm van samenlevingsbeheer :
STEM NIET OP PARTIJEN MAAR VOOR EEN BINDEND PROJEKTENPROGRAMMA EN DAARNA
VOOR DE VERTROUWENSMENSEN OP DE LIJSTEN
perPROJEKT :voedsel :wonen :werk :veiligheid :gezondheid opvoeding :energie :produktie :distributie :transport :milieu :bankwezen :telematika :juridische diensten
DRUK JULLIE EIGEN WERELDMUNT EN BETAAL
EENIEDER DIE WERKEN KAN OF NIET
VOER JULLIE EIGEN DISCIPLINE EN PRODUKTIENORMEN IN ; in plaats van die van de anomieme aandeelhouders en hun lakeien
:bereken de prijzen van de abonnementen die van het maandelijks loon worden afgehouden op basis van het aantal werknemers dat in een bepaalde sektor werkt :
zo kom je eigenlijk tot ‘gratis’ transport, energie, onderwijs,
geneeskunde, telekommunikatie,post…alleen de goederen koop je nog met het klassieke geld ; (de prijzen ervan, ook wereldwijd gestandardiseerd en op basis van het aantal werknemers die ze vervaardigen (te berekenen vanaf de grondstoffen)


W e r e l d g e n o o t,
Je bent werkloos en je hebt tijd om je af te vragen waarom je geen werk hebt . Je werkt al teveel en moet alle maanden op minder tijd meer produceren ; en je denkt :
‘dit kan toch de bedoeling van het leven niet zijn’.
Je ziet de zin van het werk dat je doet niet zitten…en je vindt zo maar dadelijk niets anders. Je wordt tot een helse konkurrentie met je kollega’s verplicht.
Je vraagt naar het waarom van oorlog, krisis ,…en vindt geen partij of vakbond die een
56
uitleg of een oplossing heeft.
Je vindt dat het onderwijs en de pers je het hoe en waarom van de geschiedenis en het hedendaagse leven niet kunnen verklaren. Ook je sociale en persoonlijke relaties zijn niet gebaat met al die omstandigheden.
Je bent een aantal uitzendingen, kranten of ongezonde leefgewoonten waarvan je vindt dat ze de mens afstompen beu en je wil daar ,om te beginnen , bij je eigen iets aan doen.
Je beseft dat een mens niet alleen gemaakt is om te werken en je wil opkomen voor jezelf en anderen ; omdat ook in andere mensen en in andere gezinnen en in andere werkeenheden en in andere landen…dezelfde vragen zich soms nog schrijnender en dringender lijken te stellen. Jij hebt geen drug meer nodig : je weet uit eigen en gedeelde ervaring heel goed dat op zelfmedelijden en ijdelheid gebaseerde emotionele navelstaarderij en opgefokte konsumptiedrang je kritische zin en je eigen innerlijke verdieping in de weg staan.
Kortom ; je bent je bewust van een aantal zaken die je bewustwording vernauwen…en je realiseert je dat je medestanders nodig hebt om al dat inzicht in vernieuwende groei en daden om te zetten. Wel, op mijn raad kan je tellen.


de bewuste keuze
Ik wil met best voort inzetten voor een betere wereld,
zonder armoede, oorlog, werkloosheid en allerhande vervuiling.
Als die wereld dan maar niet wordt zoals het rijke gedeelte van de wereld nu.
Afgejakker op het werk, teveel gebrek aan interesse voor de rest van de wereld.
Plat imbeciel vermaak, sensatie voor alles.
Carrièrebeesten , shows over hoe men mensen elimineert, zodat jij overblijft en met de poen gaat lopen...een bestudering van de menselijke pshygologie om er geld mee te verdienen...hoera hoera wat amuseren ze zich binnen het kader van 't geldimperialisme.
Valse spanning opbouwen om nog meer reklame in onze hoofden te jagen.
Quizen met belangrijke leiders die als sterke veters of zoete bonbons worden verkocht;
en in feite alleen de dienstdoende bedienden van het uitzuigersapparaat zijn.
En als er dan al over politiek wordt gepraat, goochelt men met halve waarheden,
het beschermen van de machtsposities indachtig.
Men misbruikt het rijke filosofische erfgoed achter woorden zoals religie, god, natie, socialisme en zoveel meer... voor de doeleinden van de spekulatie.

het verband tussen wens, realiteit en droom
Wensen klinkt bijna als mensen. Mensen die een bepaald talent hebben...en dat hebben we allemaal; zouden ambitie moeten hebben en initiatieven nemen. De realiteit is vaak echter dat de economische en emotionele machtsverhoudingen het Talent, de Ambitie en de Initiatieven (T.A.I.) veelal doen ontsporen. Men wordt niet wat men in zich draagt en heeft. Onder bepaalde omstandigheden is slechts een beperkt aantal uitkomsten mogelijk. Dit is zowel waar voor het individu als voor de gemeenschap. Niet alleen worstelt de mens met zijn genetische erfgoed, waarbij zelfs de psychische karaktertrekken, de 'ziel' van de mens in feite over generaties heen doorgegeven wordt; tevens moet hij zich op de wildwaterrivier van het leven een baan roeien tussen allerlei opvoedkundige gegevens en gebeurtenissen die zijn koers bepalen. Alleen op de rustiger stukken van de rivier kan hij de opgedane praktijk in theorie, bezinning dus, omzetten...in een poging weer een beetje meer terug zichzelf te worden en weer klaar te zijn voor de komende wildwatersstukken. Op 't eind van zijn leven lost hij weer op in de onpeilbare zee. Hij en zij, prachtige kreaties; onderweg van al van sinds de atomen de eerste cellen schiepen, zijn zowel druppels als stroom als boot en roeier of passagier voor ze weer
57
uiteenvallen in het AL van de materie die hen voortbracht : mineralen, vloeistoffen, gassen; maar ook golven en licht en het vuur van de anti-materie met zijn vele raadsels. Raadsels waar je alleen vanuit evenwichtige observatie of intuitieve dromen dichterbij geraakt.
Ook op het kollektieve vlak, dat een verderzetting van het individuele proces is; verloopt niet alles 'idealistisch', volgens 'wens', maar eerder ook 'materialistisch'. Uit de ekonomische en dan eerst de sociale levensomstandigheden groeide de verschillende soorten hierarchieen in de geschiedenis.
Diegenen die leefden van jacht en pluk hadden stamhoofden. Diegenen die werkten voor iemand dat de grond bezat hadden oorspronkelijk voornamelijk de adel als gezag boven hen. Zij die nu werken voor de vaak anoniem geworden aandeelhouders hebben de burgerlijke demokratie boven hun. Onze wereld oogt voor een stuk modern voor de welvarendste onder ons, maar de onhoudbare ekonomische fundamenten waarop deze ‘onetische’ vooruitgang gebasseerd is wreekt zich meer en meer in onze door oude demonen geteisterde wereld.
Heel die reis tussen stammen, koninkrijken en republieken zou in een volgende fase moeten uitmonden. Er zijn al socialistische experimenten geweest; maar het kapitalisme dat de wereld in een vaak bloedige wurggreep hield en houdt probeerde nog altijd een vernieuwende rol te spelen, terwijl ze daar maar alleen op technologisch vlak in slaagden. Alleen hun methode om produktiediscipline af te dwingen wierp ten koste weer van veel menselijk leed betere resultaten af. Sommige linkse politici menen dat de socialistische experimenten faalden door het bestaan van een burokratische bovenlaag die verder op staatskapitalistische basis (nog altijd loonarbeid en handel maar nu in handen van de staat) produceren bleef. Waren de subjektieve omstandigheden internationaal echter van die aard dat ze de internationale macht van het kapitaal wel breken konden ? Is het individuele bewustzijn in zijn 'massaoptelsom' niet de verwekker van het soort bewindslieden dat ons naar oorlogen leidde en leidt ?
We kunnen de revolutie wel wensen, maar een aantal realiteiten houden haar nog af van het droombeeld dat we ervan hebben. Toch is die revolutie altijd al veel of weinig ®- evolutionair bezig geweest met het in leven houden van de dromen. Net zoals wij tijdens onze emotionele problemen terugvallen op onze wensen en dromen om de realiteiten weer te boven te komen. Wensen doen we in het heden als funktie van de realiteit als produkt van het verleden. Dromen zijn onze projekties naar een verdere toekomst toe. Toch kunnen ze ons vooral tijdens onze slaap vaak op een tijdsoverschrijdende manier iets duidelijk maken. Vaak willen ze een hint zijn die ons aanspoort om meer te durven en te breken met dagdagelijkse gewoonten die er op lokaal en mondiaal vlak toe bijdragen dat de loop van de geschiedenis door de grootkapitaal-bezitters blijft bepaalt worden. Wat in konkreto neerkomt op meer uitbuiting, meer oorlog en meer vervuiling en armoede, meer verarming in het mediaaanbod ook.
We zullen deze situatie niet kunnen omkeren tenzij we al vanop lokaal vlak de macht van de gewone werkmens, (arbeiders, bedienden, boeren, kleine zelfstandige ondernemingen) kunnen tot uiting brengen.
Werk je alle dagen onder stresserende en steeds meer flexibele omstandigheden…dan is een strijd tegen afvloeiingen of tegen werkritmeverlagingen of voor hogere lonen in sommige, steeds raarder gevallen wel positief, maar vanuit het gezichtspunt van echte strukturele veranderingen geen taktisch middel tot verovering van de macht meer. Niet alleen omdat de leiding van vakbonden in feite met het bestaande maatschappijmodel kollaboreert, maar ook omdat alle onrechtvaardigheden nadien doodleuk blijven verderwoekeren. De koopkracht is tijdelijk gered maar de vrije markt zal de produktie wel verder rationliseren om conkurrentieel te blijven.
Echt breken met de bestaande logika is de enige nog echt overgebleven en ideologisch
58
verdeelde arbeiderspartijen of leden van werkersorganisaties te wijzen op de gevaren van louter deelname aan burgerlijke verkiezingen en vakbondstoptaktieken . Om tot andere krachtsverhoudingen te komen is een organisatie nodig die het bewustzijn van de werkende bevolking op filosofisch en politiek niveau verhoogt en die hen een totaalprogramma voor verandering bieden kan…en die zelfs via de telematika een totaal andere manier van alternatieve projektverkiezingen propageren en organiseren kan : internationale projektverkiezingen ; eerst voor het programma, daarna voor de projektlijsten. Met verkozen ‘dirigenten’ die toezien op de uitvoering van het programma.
Dit is geen oproep om uit de vakbond te stappen of niet meer te gaan kiezen of zich niet meer verkiesbaar te stellen, maar een oproep om mensen uit verschillende praktijkgebieden rond de tafel te krijgen om aan theoretische inzichten en praktische taktieken te sleutelen. Niet alleen door middel van studie of uiteenzettingen of vergelijking van praktische ervaringen en diskussie en het organiseren van akties, maar ook via de kunst.
Zo omvat onze groep reeds een aantal mensen van de Real-Art-Groep die naast hun beroepssektor een bepaalde kunstrichting of hobby vertegenwoordigen en alzo bepaalde psychologische of filosofische of sociaal-politieke noden van de mens proberen ledigen. We zoeken ook contact met iedereen die op de één of andere manier met een ander soort samenleving begaan is en een manier zoekt om zich in te zetten. Dus :questions for workers
Why is it we are still being ruled by representatives of bancs ?
Why you work so hard while so many are without a job ?
Why is having a job not normal ?
Why can't you easily find a new job ?
Why our telecom services, our energy and transport are not free ?
Why still not one worldcurrency or an administration based on need ?
Why some of us need the discpline of old ideologies to function ?
Why not our inner discipline or the one of our colleagues in charge ?
Why not we but them should be afraid of doiing away with speculation ?
Why does the same product does not cost as much everywhere ?
Why is poverty a form of official slavery ?
Why so few people control so much wealth ?
Why so few robots comand so many soldiers ?
Why religions are not as much spiritual then our inner energy ?
Why imperialism calls war humanitarian aid, free world and democracy ?
Why do criminals control economy, whether in USA,ex- USSR or Liberia?
Why do tradeunions follow the games of bigmoney ?
Why do we not understand that 'foreigners' can be workers to ?
Why we still make weapons to kill our comrades elsewhere ?
Why do kings anq queens still exist ?
Why not use technology and technocracy to build a beautifull world ?
Why doesn't education teaches more about human sciences ?
Why do we pay taxes aswell for putting mines as demining them ?
Why do factories or aerocompanies close when demand is so big ?
Why are farmers payed to destroy or not produce, while so much hunger ?
Why so much short of housing ?
Why our dogs and cats eat more money then some earn ?
Why their system survives by means of crises, wars and exploitation .
59
Why do we keep on collaborating while modern fascism is so strong ?
Why our media talk in favour of what's gooing on ?
Why is the right to vote, the right to say yes to the system ?
Why don't we put forward our own program first ?
Why don't we defend our own alternative in the enterprises we work ?
Why don't we invite the jobless to join our reunions ?
Why don't we develop our new strategy to put our demands in power ?

Ook jij kan de wereld verbeteren
Zo'n tien jaar geleden schreef ik de volgende zinnen :
"Er zal vrede komen in het hart van diegene met een eerlijke ziel. Behoedt de wereld van vernietiging en leidt de mensen naar betere levens. Vergeet nooit dat de wereld onverdeelbaar is. Er is maar één leven en één wereld, neem je verantwoordeljkheid en leef zo intens mogelijk. Wees licht om te kunnen gidsen. Ga naar de mensen toe en spreek over toekomstige vreugden. Jouw plaats zal zijn waar jij je vrij zult voelen. Leg hun het verschil tussen de materiële wereld en de spirituele materie uit.
De waarheid is eenvoudig. Ze verbergt zich in het verleden, leeft in het heden en heeft de toekomst nodig. Waarom vindt men zo weinig vreugde tussen veel mensen ? Mensen verwonderen zich niet genoeg over wie ze eigenlijk zijn en over wat het leven dat ze leiden eigenlijk betekent. Ze zouden meer filosoof dan materialist moeten zijn, ze zouden zich de vraag moeten stellen waarom ze in een wereld van rijkdom en armoede, oorlog en vrede, stress op het werk en werkeloosheid leven. Maar er zijn andere redenen voor het gebrek aan vreugde...redenen waarover men nog niet kan schrijven en redenen waarover niemand kan schrijven."
Als ik deze woorden nu einde juli 2006 weer bekijk, kan ik alleen maar zeggen dat er vrede in de wereld en ons hart kan komen als er een tijd aanbreekt waarop mensen met velen meer beginnen nadenken en handelen om van deze wereld een aangename plek voor iedereen te maken. Waarom zouden we de leiding van deze wereld in handen van een kleine minderheid laten, een minderheid die deze wereld nog voor een andere minderheid tot in het absurde verprutst. Waarom zouden we niet ingrijpen in plaats van toekijken terwijl de barberij in hele delen van de wereld toeneemt ?
Men verhindert sommigen van een betekenisvolle job te hebben en men houdt de mensheid in een soort moderne slavernij gevangen. Sommige media, staten en grote aandeelhoudersvergaderingen zijn echt door misantropen gedomineerd...op een bloedige manier blijven ze de geschiedenis van de mensheid schrijven.
En wij dan ? Wij aanvaarden de talloze manieren waarop ze onze levens kontroleren. Wanneer zal de meerderheid onder ons begrijpen dat de toestand van deze wereld het resultaat is van ons onbewustzijn en onze weigering daar iets aan te doen...we laten de wereld maar draaien zoals ie draait. Gaan we nog lang toestaan dat men ons beliegt over wat 'vrijheid' en 'menselijke waarden' nu eigenlijk betekenen ? Nee, we gaan ons niet meer laten doen, en 'ons' dat begint met 'jij'.
Welke zijn de redenen voor dewelke we zo dikwijls zo weinig persoonlijke en sociale moed kunnen opbrengen ? Als we willen weten vanwaar onze negatieve emoties komen en wie we zijn, zullen we dat niet alleen in de boeken van onze verschillende tempels moeten blijven zoeken. Als je de oude teksten leest, onthou dan wel dat de mensen die ze schreven ook het resultaat van hun tijdsgeest waren en dat we onze eigen weg doorheen deze tijd moeten vinden. De filosofische antwoorden en het geloof, ...we kunnen ze ook in de wetenschap vinden en soms lijkt er zelfs helemaal geen tegenspraak tussen bijvoorbeeld de hoop op eeuwig leven en de wetenschap. Om het volgende te kunnen begrijpen moeten sommigen zelfs niet kunnen lezen, alhoewel het niet zo makkelijke fenomenen zijn :
60
Wie we zijn en waar we vandaan komen.
In feite kunnen we onze zoektocht naar de zin van het leven aanvangen door te beseffen dat iets alleen maar kan bestaan als dat een zin heeft. Waarom ? Iets kleiner of gelijk aan nul kan niet bestaan...elke vorm van materie die een ruimte kleiner of gelijk aan nul wil innemen, ontploft.
Het is er net mee zoals met de big-ban (of big-bangs) van de geschiedenis van het universum. Teveel druk op één punt doet alles in de mikro en makrowereld ontploffen. In welk stadium we ons ook bevonden of bevinden ; ster, atoom, cel, zelfs onze relaties...teveel druk maakt altijd andere evoluties mogelijk...als deze evoluties het vorig bewustzijn verbeteren...zeggen we dat ze zin hebben gehad.
De natuurwetten hebben de ideale omstandigheden gecreëerd opdat het biologisch leven echt van start zou kunnen gaan. Na de big-bang was er niets dat je kon aanraken...alles, wij oorspronkelijk dus ook waren na energie onder druk, gewoon dus 'straling'...die mekaar ook eigenlijk al 'raakte'.
De materie bestond dus oorspronkelijk alleen als verschillende vormen van straling.
(In't Nederlands is 'stralen' er 'goed en gelukkig zien uitzien' eigenlijk...energierijk.)
Het zijn de wetten en de pogingen van de straling die het eerste atoom voortbrachten en daarna de planeten en klimatologisch ideale omstandigheden om de eerste cel enz. te 'scheppen'.
Het is werkelijk een formidabel verhaal dat ieder maar voor zijn eigen eens moet bestuderen.
Als je dan nog eens in een bos komt, realiseer je dan met welk een snelheid de aarde onder je voeten
door het universum reist, in de richting waarheen ze 15miljard jaar geleden geduwd werd. Heel dat wonderlijke verleden , al die wijsheid die de eerste cellen in zich droegen nog vóór ze zich leerden delen...ze bestaat nog altijd op het moment dat je dit leest. Als we sterven wordt een deel van ons weer minneraal..., maar de straling verlaat ons lichaam. De studie van de manier waarop we observeren en interpreteren en enkele persoonlijke ervaringen die ik NIET 'mystiek' zou noemen en wat studiewerk...leiden me er toe van te geloven dat onze levens niet alleen een sociale betekenis hebben...maar dat we ook op het persoonlijke vlak interageren om voorwaarden te scheppen die ons korter bij ons onbeschadigde 'ik' brengen...bij onze ziel. Onze ziel is niet alleenlijk het genetische erfstuk van de eerste cellen...maar de al eeuwig durende verrijking van de eerste originele straling geboren uit de druk van niet 'niets' te kunnen zijn...het niet zonder vorm kunnen.
In feite, is niet alles wat bestaat één ziel ? We zien God als de ideale abstrakte persoon die alles controleert, maar eigenlijk is het doel van onze evolutie, van onze missie, om de wereld tot een plaats te maken waar het goed leven en werken voor iedereen is...en om uiteindelijk meer tijd te hebben om de verschillende manieren waarop we betekenis aan ons leven geven, met mekaar te vergelijken.
Aan iemand die in reinkarnatie gelooft, zouden we kunnen uitleggen dat de kans dat iemand onder ongeveer dezelfde omstandigheden als ongeveer dezelfde kombinatie terugkomt misschien eerst na duizenden big-bangs terug lukt...en dan weten we nog niet of er buiten het universum niet nog andere universums met andere big-bang cyclussen bestaan. Reinkarnatie is alleen volgens rechtstreekse afstamming mogelijk denk ik en eigenlijk zijn we een mix die een beetje overal ter wereld verspreid is, zonder dat wijzelf daar ooit kwamen. Wij zijn zelf de kapitein van die doorgegeven mix en we moeten ons hart leren volgen, niet de lijn van hoeveel geld we kunnen verdienen (alhoewel de 'voorzienigheid' zal ik maar zeggen die truuk ook gebruikt). We moeten ook NIET de lijn volgen van hoe we ons moeten wreken op iemand anders. We moeten onze filosofische en politieke, religieuse en sociale verschillen en negatieve emoties overwinnen...alle
61
negatieve dingen uit het verleden moeten we vergeten en vergeven...we moeten ons focussen op het heden en het goede voor de toekomst willen.
Stof en geest zijn altijd één geweest. De materie was energie en energie wil altijd de mogelijkheid tot schepping en evolutie. Zelfs als energie zichzelf vernietigt of men ze vernietigt, verkrijgt men alleen een verandering in energie. 'De zin van het leven' is iets dat altijd bestaan heeft.
De reis van natuur naar kultuur is heel lang geweest. De stof bevat energie die de ontwikkelnig van meer spiritualiteit mogelijk heeft gemaakt...de oorspronkelijke stof was altijd de totaliteit van verzamelde geestelijke energie tussen twee big-bangs in. De eerste zin van het leven is altijd de groei van spirituele energie geweest. Al die krachten zoals temperaturen, afstanden, snelheid, druk en tijd...al de bewegingen van atomen en cellen...het diende altijd de groei van spirituele enrgie. Dat is altijd zo geweest. Onze ziel is niet alleen samengesteld uit de elektronen van onze cellen in onze hersenen maar ook uit de atomen van onze andere cellen en is verbonden met de geest van het universum. Al onze cellen hebben een specifieke funktie en bewustzijn die een dag als de ziel zich uit het lichaam begeeft, overgaat in het geestelijk geheel.
De vraag 'wie zijn we' kan worden beantwoordt met 'vanwaar komen we'. Deze vraag is niet alleenlijk een monopolie van de religie. 'Religie' komt van het woord 'verbinden', 'relier', 'combination'. De verbinding tussen wetenschap en filosofie, politiek en psychologie, helpt ons beter te begrijpen wat de eigenlijke zin van het leven is. Het 'geloof' basseert zich zowel op een eerlijke glimlach (straling) als op goed gekozen woorden (geluid) als op muziek of alles wat je met je handen aan de aarde verandert...het antwoord naar de zin van het leven is niet alleen intelektueel te geven, bedoel ik maar.
In feite zijn diegenen die zich afvragen of er een God bestaat teveel met de volgende vraag bezig : 'bestaat er een energie met minder of meer of dezelfde soort bewustzijn, die heel de evolutie niet heeft nodig gehad om onze graad van bewustzijn te bereiken' ?
Welk een energie is er vóór een big-bang aanwezig...de verrijkte energie van een vorige big-bang-cyclus, van ontploffing tot en met weer in één punt samenkomen...of altijd dezelfde uitgangspositieënergie ? In beide gevallen is 'God' steeds opnieuw de herverzamelde of aangegroeide energie, noem het bewustzijn, na één big-bang-cyclus als het universum of een deel ervan, weer ineenstuikt tot één punt met onhoudbare druk.
Het ziet er dus naar uit dat de eeuwige schepping van energie altijd herbegint met niet niets of niemand te willen zijn. Dat wil ook zeggen dat indien iemand sterft iemand ook een nog stoffelijke geestesvorm aanneemt...of moeten we 'behoudt' zeggen (?)... een vorm waarvan we nog niet veel weten...al weten we al veel over 'straling'. Straling is dus de originele vorm van de ontwikkeling van het begin en einde van het leven. Straling is de originele vorm van alle combinaties van vormen die energie kan aannemen en die zich tussen al wat er tussen twee big-bangs gebeurt verzamelt voor een volgende ronde. Misschien wil die straling altijd weer iets op een hoger nivo beginnen of gewoonweg opnieuw beginnen en andere ingebouwde toevallen of voorbestemmingen om ondoorgrondelijke redenen weer een kans geven. Wat mensen dus 'god' noemen is eigenlijk het verlangen naar meer en meer bewustzijn.
Zijn het Einstein en anderen en hun boeken en erfenis die me dat doen concluderen...of was het hun straling die me naar deze besluiten leiden ? Wie weet ?
Beter dan onszelf op te delen tussen klassieke godsgelovigen en new agers en 'ongelovigen' (die ook in iets geloven, want 'niets' bestaat niet...beter dus dan ons op te delen in talloze opsplitsingen en hun onderverdelingen, ware het van met de praktische dingen om de wereld beter te maken een serieuse aanvang te nemen.
Waarom hebben we nog geen politiek systeem ontwikkeld dat onwetendheid, oorlog en armoede, honger en werkeloosheid, zinloosheid...overbodig maakt ? Waarom brengen
62
menselijke relaties nog altijd zoveel angst en pijn met zich mee ? In één vraag gesteld : ' waarom heeft de mens nog altijd zoveel problemen met woorden als 'god, geld, geschiedenis, dood of waarden als vriendschap, familie, verlangen...' ? Ik denk dat dat voor een stuk komt omdat er zich al vóór de ejaculatie een heel bewuste strijd tussen de genen voortdoet... een strijd die leidt tot het aangaan van koalities van genen...alsof ons verleden het heden constant in de toekomst wil vertegenwoordigt zien...niet zonder 'betekenis' wil worden...maar altijd de lessen wil leren die nog niet geleerd werden. Daarom lopen wij hier rond en zijn we zoals we zijn.

LESSONS FROM HISTORY
ONDERZOEK NAAR DE ZIN VAN GESCHIEDENIS :
HOE DE BEWONERS VAN DE BLAUWE PLANNEET 1 NATIE WERDEN

A. VAN GROT TOT MOBILHOME
Jagen en van driften en kreten woorden maken/ Huizen bouwen en leren boeren en schrijven/Een overzicht van de geschiedenis aan de hand van jaartallen/

B.LESSONS FROM HISTORY , analyses and alternatives (+CONSCIENCE in French)A. VAN GROT TOT MOBILHOME
inleiding
Toen de mens zich in primitieve groepen begon te organiseren liep het af en toe goed mis en er was veel uitbuiting en moord met de ontwikkelling van het sociale tot op de dag van vandaag gemoeid.
Het goede dat in de mens geacht wordt te leven, heeft dat allemaal zo niet gewild...wil dat niet,maar het moest en moet zich een weg door de verschillende persoonlijke en sociale tegenstellingen banen. Ook de filosofische vragen naar het leven na de dood waren en zijn niet altijd een verenigende faktor te noemen.
Nog altijd ondervinden we er op sommige plaatsen de desastreuse gevolgen van.
De wetenschap heeft ons ondertussen een ander soort eeuwigheid geleerd.
De cyclus bigbang-straling-atoom-molekuul-planneet-cel-organisme-mens...,cyclus die een dag misschien in mekaar klapt om weer onder druk uiteen te spatten in verrijkte straling. Druk. Het niet niets of niet niemand willen zijn...inhoudsloos bestaat niet, kleiner of gelijk aan nul moet er altijd aan omdat anders het 'niets' toch zou kunnen bestaan.
Na onze dood een soort straling zijn, misschien wisten onze voorouders duizenden jaren terug al dat we een soort licht, straling werden ? Belangrijker dan die vraag is de ontwikkeling van het goede doorheen de geschiedenis in ons.

Jagen en van driften en kreten woorden maken
Veertigduizend jaar geleden, woonde een oerdeel van mezelf in een grot.
Toen wist ik al dat paddestoelen naar vochtig hout roken. 's Avonds keek ik rondom mij naar het twintigtal leden van onze groep. Ik was zo sterk als de andere mannen die me soms wantrouwende, uit driftangst geboren blikken toewierpen. Sterker eigenlijk, want ik dacht meer na over het waarom van het feit dat ik ademde en zag dan over hoe ik alle dagen aan eten zou geraken. Dit boezemde wel een zeker ontzag voor mij in, merkte ik.
Ik had ook geen angst voor de dood. Ik leerde de anderen onze soortgenoten met bloemen te begraven. Ik leerde ze wat ik diep in mij voelde : het goede.
Hun uitdrukkingen kregen alleen iets zachter als ze én goed gegeten én gepaard hadden. De vrouwen en kinderen gingen zelden later dan een halve zonneboog met ons
63
mee op jacht. Om beurt bleven er telkens een paar mannen in de buurt van onze gezamenlijke vrouwen en kroost. Daar ik mijn pijlen niet zo scherp kon maken en m'n strikken en valkuilen vaker leeg bleven dan die van de andere jagers, bleef ik al eens meer in de buurt van de grot dan de anderen. Terwijl de vrouwen en de jongeren de voorraad aan vruchten en water en brandhout op peil hielden, zat ik vaak ergens op een hoger punt op de uitkijk. Soms gebeurde het dat leden van andere groepen ons gebied doorkruisten. Terwijl ik dan het vuur op de berg aanmaakte om de anderen van de komst van een mogelijke vijand te verwittigen, probeerde ik vooral kalm te blijven. Ik was wel een soort kampioen in het maken van vuur, maar in veel situaties vroeg ik me af of ik de volgende morgen onze god, de zon nog zou zien opkomen.
Mijn ervaring met andere groepen had me geleerd van me niet zomaar agressief op te stellen. Als er een groepje vreemdelingen naderde, stond ik daar dus niet zomaar met een knots of een speer wat dreigend te doen.
Via gebaren en sommige woorden die leden van andere groepen telkens tot mijn verbazing ook gemeenschappellijk hadden, nodigde ik de 'indringers' uit tot het nuttigen van een maaltijd. Ik onderhield hen dan over het overdreven grote aantal van onze groep, waarbij mijn handen meer dan vijf maal de lucht ingingen om onze getalsterkte duidelijk te maken. Het feit dat mijn vuur brandde en het feit dat mijn 'goedgevoede' ik meer woorden leek te kennen dan zijzelf gebruikten ; weerhield hen er in de meeste gevallen van om in de weken daarna een gemene aanval op onze grot te plannen.
In het beste geval hadden we na een tijd mekaars namen begrepen en kwam er dan een soort uitwisseling en ruil tussen onze en andere groepen tot stand.
In het slechtse geval zouden we ze moeten verjagen hebben.
Tot 'moorden'...die nog tot lang daarna 'gewroken' moesten worden kwam het ook...en daar kon zelfs al dat 'Goede' en wijze in mij niet tegen op. De natuurwetten en hun 'instinkten' moesten nog worden getemd.
Onze groep had echter geleerd dat het min of meer vreedzaam naast mekaar bestaan van groepen mogelijk kon zijn. Zo hadden we een hele goede verstandhouding met de groep van achter de Puntberg, omdat ze via mij geleerd hadden van een soort konijnen in gevangenschap te kweken. Vaak zat ik op de Puntberg te 'filosoferen' over allerlei dingen. Zou ik bijvoorbeeld niet van die knollen met die witte bloemen achter de bos in de grot kunnen planten; dan zou ik niet altijd zo veel tijd in dat jagen en trekken moeten steken. We hadden onder andere door het eten van die knollen toch eens een lange periode zonder vlees overleefd. Er was toen zelfs veel minder spanning tussen de groepsleden geweest. Ik haatte de perioden van strijd tussen de groepsleden zelf.
Omdat we qua eten en drinken meestal niks tekort kwamen, gingen de meeste twisten tussen vrouwen en mannen onderling om het al dan niet paren met mekaar. Telkens vrouwen onder mekaar twisten over hun partners, hadden de mannen hierin een soort meerderwaardig plezier. Maar oh wee als één van de mannetjes een tijd geen sex had gehad en dan niemand vrij vond om zich te 'ontlusten' ! Dan galmden de scheldwoorden en kreten de grot door : 'stomme vuurmaker' of 'slechte pijlenmaker' of 'leer toch spreken idioot' ...en moesten de andere mannen of vrouwen de vechtenden vaak scheiden.
Andere aanleidingen tot het startten van een sextwist waren bijvoorbeeld het thuiskomen van een vermoeide jager die zijn lievelingsvrouw aan een grotschildering bezig zag...nadat ze dat van een vrouw die hemzelf niet kon uitstaan geleerd had. Dan moest er dikwijls altijd eerst gegeten en gerust en gepaard worden voor de rust terug in de grot terugkeren kon. Zo leefden wij en gingen wij ten gronde en stonden via onze kinderen verspreid, weer op...en bevolkten de hele aarde. Onze levens kwamen langs andere levens, in één genetisch geheel verbonden nieuwe levens weer tot uiting. Onze zielen zouden zich eindeloos langs de na ons levenden verder vertalen. Er was nog geen letter over geschiedenis geschreven, en toch lag het begin en het voortdurende vervolg al van
64
toen voor een stuk altijd in onze genen vast.
Altijd kregen we de keuze het Goede te laten primeren. We faalden dikwijls.
Die verdomd hardnekkige negatieve emoties en die overheersers toch !!!
Bent U klaar voor de rest van de reis van dat oerdeel van ons naar het nu van vandaag ?

Huizen bouwen en leren boeren en schrijven

We leerden huizen en boten bouwen en temden de dieren en planten gewassen die we voor het leven in dorpen nodig hadden. Van het leven in het bijna gemeenschappelijk bezit van gronden en vrouwen, evolueerden we naar een eigen huis voor elk gezin dat een bepaald stuk grond bewerkte.
Des te meer suksesvol je daarin was, hoe meer kans je had om het in het dorp voor het zeggen te hebben en hoe meer vrouwen je onderhouden kon. Van samenlevingsvormen waar de ongelijkheid vooral door de natuur werd bepaald, gingen we toch meer en meer over naar gemeenschappen waar eerst 'gesproken' en daarna 'geschreven' wetten hun intrede deden. De theorie van het goede dat zichtbaar werd, kon zo tegelijk een abstract en een konkreet iets in de praktijk worden. Zo'n zesduizend jaar geleden experimenteerden we er in het Midden Oosten en het Nijlgebied voor het eerst mee.
We leerden glas en metalen bewerken en vonden het pottebakkerswiel uit; stichten onze eerste stad Jericho in -6000 en Oeroek een 'kleine' 2400 jaar later. We leerden in dienst van anderen te werken en stichten 'uiteindelijk' een Staat in Egypte. Wat je had en wat je doet bepaalde van toen en vroeger al welke rangorde je in het geheel had.
Bepaalde gebieden uit het Midden Oosten kenden al een bloeiende beschaving met alle tegenwoordige verschijnselen vandien : uitbuiting van armeren door rijken en korruptie als levensstijl. Koningen en hun famillie kwamen vaak aan de macht door bloedige afrekeningen die het resultaat van ingewikkelde intriges waren.
Welk een mooie poëzie er ook aan de eerste hoven geschreven werd.
Het veelgodendom maakte plaats voor de monogod die alles geschapen had...en heel die evolutie ging ook meer en meer gepaard met het tot stand komen van een 'veelgebodendom'. Een ander oerdeel van mezelf, moet toen al geweten hebben wat ik al circa 35000 zonder al die woorden en toestanden wist, dat alles gewoon evolueerde in de richting van meer besef dat wij in feite één zijn met de natuur en dat al die goden maar personificaties van de verschillende angsten waren, door de heersers gebruikt om te kunnen blijven heersen. Net zoals de man in 't algemeen weinig aandacht had voor de noden van de vrouw, zo fnuikten de heersers ook de belangen van al diegenen wiens belangen andere waren dan het bouwen van pyramides en het voortdurende moorden om meer grondgebied aan de Staat toe te kunnen voegen. Ons heimwee naar het groepen -en stammenverband van vóór de tijd dat adellijken en militairen en geestelijken ons dagelijks leven gingen beheersen, nam toe, maar de realiteit zoog ons mee de tunnel der onderdrukking in. Voorbij was de tijd dat hetgeen we nodig hadden om van te leven eenvoudigweg verdeeld konden worden. Nieuwe manieren van produceren hadden ons noodgedwongen van sociale organisatie afhankelijk gemaakt. Die organisatie was in de handen van de machtigen, doch ook toen al boden wij, de onderste lagen van de pyramide weerwerk om toch te proberen de leidende top tot andere gedachten te brengen of te vervangen.
Ook in het oude Egypte staakten arbeiders al tegen het feit dat corrupte topambtenaren hun loon niet uitbetaalden. Ook toen hadden ze al vrije dagen en dronken bier na hun werkperioden van acht dagen en meer. Ook toen al maakte men zware wapens van brons en later van ijzer dat veel lichter was, maar te zeldzaam en dus te duur om er ook ploegen van te maken. Vandaar dat het toen ook al tegen de honger van het
65
volk ingezet werd. Ten gronde is er eigenlijk dus niet veel veranderd, al leest m'n huidige bewuste 'ik' vandaag in de krant dat men van plan is miljoenen dollars in nieuwe legeruniformen te gaan steken. Uniformen voor 'soldaat-robocoppen', konstrukties die kunnen verkleuren en verharden en die bij verwonding de positie van de soldaat via zijn gesofistikeerde helm kunnen meedelen. Het uniform zou zelfs de eerste geneeskundige zorgen kunnen toedienen. Allemaal even onzinnig als vrouwen die hun door de media en hun partners misbruikte ijdelheid door commercanten laten misbruiken om het vet van hun billen in hun boezems laten spuiten om dikkere borsten te hebben.
Gaat dat alles weer opbrengen terwijl een miljard mensen honger hebben.
Het door de Feniciërs door toedoen van handelaren ontwikkelde alfabet was een stuk simpelder dan bijvoorbeeld het Egyptische, waar de tekens geen klanken maar begrippen uitbeelden; waardoor slechts een kleine hoeveelheid priesters toegang tot de taal hadden in Egypte. De eerste grote bibliotheek in Nineve in -635, bevatte 250.OOO kleitabletten. De weg naar elekronische chips, was nog lang. Prachtig toch. In die tijd zeilde we voor de eerste keer via de Rode Zee rond Afrika en muntte men al geld in de Griekse steden. Sommige heersers gaven arme boeren grond, omdat ze hun heerschappij niet alleen via dictatuur in stand konden houden.
De filosofen van toen begonnen zich af te vragen hoe de aarde er uit zag, welke vorm ze had...en ze begonnen toen al het fenomeen van de 'goddellijke tussenkomst' in twijfel te trekken. Omstreeks dezelfde periode schonk den Boedah in het verre Oosten de mensen een systeem van acht levenshoudingen om wijs te worden en aan de door de heersers en hun onderdanen zelf geschapen kommer van het aardse leven te ontsnappen. De mens was ook druk bezig met de relatie tussen leven en dood proberen te ontrafelen.
De verschillen in mening hieromtrent, zouden samen met de ekonomische en militaire tegenstellingen nog vaak tot bloedvergieten lijden. Was de ziel sterfelijk ? Ook Zoroa wist een antwoord te formuleren. Een ziel was onsterfelijk en moest na drie dagen voor drie rechters verschijnen, die moesten uitvissen of iemand goede motieven, goede woorden en goede daden in zijn leven gebruikt had. Confucius was een stuk praktischer. Machthebbers zouden rechtvaardigheid, rechtschapenheid, loyaliteit, tolerantie en medemenselijkheid moeten kultiveren en cultuur zou het fundament van een nieuwe gouden eeuw moeten worden. Het hierarchisch humanisme van Confucius had als tegenpool de ideën van Lao Zi, die in die tijd één van de eerste theoretische anarchisten was. Hij vond dat hoe minder er geregeerd werd, hoe beter een land geregeerd werd...dat vonden de militairen en de adel ginderachter maar niks natuurlijk. Om zich tegen die groepen te verzetten, was Lao Zi misschien beter bij Confucius in de leer gegaan...in plaats van mekaars konkurrenten te willen zijn. Maar ja, voor alles is een tijd...alhoewel qua symboliek alles zich in andere tijdvakken weer op een andere manier vertaalt : de tegenstelling tussen een Marx en een Bakoenin bijvoorbeeld is daar misschien zoveel eeuwen later een mooi voorbeeld van.
In India begon men ook door te hebben dat alle materie een soort met ons verwante ziel moest hebben...tot in het extreme zelfs...typen die schrik hadden om een mier dood te trappen enz... .
Er waren zelfs despoten die na bloedige veroveringen, zich na contact met religies of filosofen aldaar 'bekeerden' en voor gratis nutsvoorzieningen voor hun onderdanen zorgden. Doch deze uitzonderingen werden later dan weer onder de voet gelopen door andere legers van diegenen die nog geen kursus anti-bloeddorstigheid gevolgd hadden. 'Humanisme', interesseerde de leidende groepen niet, ze hadden andere belangen te verdedigen. In veel gevallen werden ze door de 'officiële' religieusen geweldig goed geholpen in hun oorlogen en onderdrukking op het thuisfront, waar WIJ zwoegen moesten om hen te onderhouden.
66
Naarmate men in Griekenland, korter bij het jaar 400 kwam, waren er meer politiekers die de 'gewone' Athener meer bij de politiek wilden betrekken. Waar hebben we dat nog gehoord ? Er bestonden al instellingen als de volksvergadering en de volksrechtbank, maar dezen hadden eerder een kontrolerende funktie. Het echte beleid werd door de meer bemiddelde Atheners gemaakt. Ze vormden steeds wissellende coalities, waarbij famillie-en vriendschapsbanden een belangrijke rol speelden.
Socrates verzette zich tegen de ‘sofisten’ die de toekomstige politiekers een opleiding gaven in het leren ‘verkopen’ van tegenstrijdige standpunten aan het publiek.
Hij wilde de waarheid leren bovenbrengen in plaats van te verhullen. Hij wilde zijn leerlingen de betrekkelijkheid van hun kennis en algemeen geaccepteerde waarden aantonen om langs die weg te komen tot wat goed en rechtvaardig was. Omdat hij zich eigenlijk tegen de democratie zoals ze in de praktijk gebruikt werd verzette; veroordeelde men hem tot de gifbeker. Zijn eerste bekendste leerling na hem, Plato, was zelfs van mening dat een stad alleen behoorlijk door filosofen kan geregeerd worden; door mensen die kennis hebben van wat waar, goed en rechtvaardig is.
Aristoteles; weer een praktischer iemand, maakte een inventarisatie van alle mogelijke bekende staatsvormen en hield zich nog met tal van andere interessen bezig : literatuur, biologie, logica, meterologie… Toch knap al die voor ons al met die dingen bezig waren omdat wij er mee bezig zouden kunnen zijn.
De geschiedenis ging verder. Rond 214 VC zette het Chinese deel van onze in Afrika vertrokken stamboom onze muur en vond den Archimedes de pomp uit.
Als Romeinen kwamen wij op de proppen met goden die voor een aantal begrippen als trouw, eer en hoop enz…stonden…zo rond de tijd dat we in Afrika ook al aan ijzerbewerking begonnen te doen. In China hadden we al staatsmonopolies voor sommige produkten en nationaliseerden we al grond en zoals overal waren er typen die een verslag van de geschiedenis van hun streek publiceerden.
De term ‘proletariërs’ komt een eerste maal in de Romeinse geschiedenis voor.
We woonden toen in armoedige kamertjes waarvoor we woekerprijzen betaalden aan eigenaars die in monumentale panden woonden. Vaak lieten deze eigenaars brand stichten in hun huizen om zo met de grond te kunnen spekuleren.
Terwijl de bestaande grote rijken en kleine staatjes mekaar vaak naar het leven staan komt het jaar 1 in zicht. Iedereen kent de lotgevallen van de timmermanszoon van Nazareth; 'den Jezus', die het aandurfde van het establishment uit te dagen en hiervoor de prijs betaalde.
Eerst na Christus z'n dood begon de geest van wat hij had achter gelaten goed te werken, wat aan de zendelingendrift van zijn volgelingen te zien was.
Er zou eeuwen later nog geweldig gevochten worden omtrent de vraag of die geest of Jozef of iemand anders zijn biologische vader was. Waarschijnlijk is dit misverstand vertrokken bij een uitspraak van Jozef of (en) Maria die zich lieten ontvallen dat ‘ dat toch gene van ons kan zijn’. JC was iemand die niet alleen het individuele maar ook het universele welzijn propageerde; net zoals in een nog verder Oosten bepaalde Indiërs de leer van Boedha uitbreiden van individuele naar universele verlossing. Nu zouden we dat kunnen aanvullen met het uitgangspunt dat we allen van dezelfde cellen afkomstig zijn.
Eén van de voorlopers van Mercator, Ptolemaeus; bracht de toenmalige wereld voor ’t eerst in kaart; want zo’n mannen moesten er ook zijn. De Romeinen die Constantinopel als hun nieuwe hoofdstad namen, begonnen nattigheid te voelen want voor het eerst moesten ze de Germanen terugdrijven terwijl men in China een reeks rijken zich zag verenigen om nadien weer uit mekaar te vallen. De Visigoten versloegen het Romeinse leger dan toch en zelfs enkele tijden later spannen de Romeinen en de Germanen samen om de Hunnen eens van hun onoverwinnelijkheidswaan af te helpen. Nog een tijd later werd Augustulus Romulus de laatste West-Romeinse keizer en waren
67
we weer bij waar het begonnen was. Versnippering. Eendracht. Bloei. Verval. Hierbij exkuses voor al diegenen onder de voorvaderen die met deze slachtingen niks te maken hadden voor het gebruik van de termen Romeinen enz… . Er zijn immers ook Amerikanen die niets met wat in Vietnam gebeurd is te maken hadden.
Het wiel van de geschiedenis draaide voort.
Clovis den Frank overwint de Visigoten; amaai da waren stoten.
Hij ging zich laten dopen als de Alamannen zouden gaan lopen.
Sinds de eerste christelijke Romeinse keizers moesten de filosofische scholen toe.
Wetenschappellijk redeneren werd taboe.
Terwijl het Oosters en Westers Romeins Rijk werd herenigd en de Koreanen van het land van de ‘kalmte van de morgen’ Japan gingen helpen bevolken veroverde Byzantium Belgrado en werd Egypte opgenomen in het Islamrijk. Sinds de Romeinen uit Engeland vertrokken ontstond er tussen de verschillende staatjes zo’n rivaliteit dat al dat krijgsgedoe soms hongersnoden tot gevolg had. En nu per jaar enkele markante dingen, over elk feit kan je een hele encyclopedie op zich schrijven, als de feiten je nieuwsgierig maken zoek er zelf dan maar informatie over...en probeer te ontdekken welke algemene ontwikkelingslijnen er achter de feiten zitten.

Een overzicht van de geschiedenis aan de hand van jaartallen
718 Moslimaanval op Constantinopel faalt. Weer een onderdeel van de strijd van de leidende klassen om nog meer macht ten koste van alle miserie die oorlogen meebrengen. 726 Moslims aan Chinese grens 733 Karel Martel stuit opmars Moslims in Poitiers 754 Wynfrith alias later Bonifasius; den apostel voor de Germanen en bondgenoot van den Martel werd vermoord door Friezen en dan nog wel op Pinksteren.
840 De vikingen koersen naar Ierland en wat later ook naar Parijs; ’t Frankische rijk dus ook bedreigd 890 In Egypte is er een arts Abu Ya Gub alias Judaeus die aforismen schrijft om z’n patienten te genezen vb ‘ de meeste patienten worden door de natuur genezen'.
930 De Arabische geneeskunde wordt in een boek gebundeld 939 Vietnam onafhankelijk van China. Einde eerste millenium zorgden Otto I ,II, en III en heel hun compagnie voor weer een nieuwe wereld-devisie. Na veel gebadder in Duitsland en Italie en den Balkan niet te vergeten, werden die mannen zelfs niet in Byzantium buitengesmeten en kwamen ze zelf nen tijd heel goed overeen; maar achteraf werden ze weer schizofreen.
Het ging om meer dan de jacht om geld en land of vrouwen en voedsel. Het leek wel of onze genen internationaal vermengd wilden worden. Waarom hebben we dat niet op een andere manier aangepakt en kwam er telkens die doodslag aan te pas ? Huisde er dan zoveel angst en drift in de aanvallers en aangevallenen dat alles vaak zo bloedig verliep ?

1002 Vikingen bereiken Amerika 1017 Of de Denen in Engeland graag werden gezien valt nog te bezien In 1100 stonden de 'zogezeide' Christenen in Jeruzalem 1124 Duitse-Engelse inval in Frankrijk gestuit door Lodewijk de Dikke die via de verplichtingen van z’n vazalvorsten z’n graantje kon meepikken
1160 Bloei van het Khmerrijk 1180 Hildegard Von Bingen spijtig genoeg gedaan met zingen, het werd haar zelfs een tijd door vervelende lieden verboden .
1197 Honger bedreigt Vlaanderen en Noord Frankrijk ; boeren konden hun leningen niet meer afbetalen; toen al niet meer.
1200 Val Constantinopel. Venetie doet de beste zaak met een aantal nieuwe ekonomische steunpunten …tot keizer van het nieuwe Latijnse rijk wordt nen zekere Boudewijn van Vlaanderen en Henegouwen verkozen ; de kruistocht kon weer even verpozen. 1268 Thomas van Aquino land in Parijs en is er wijs ‘het denken is bij hem primair om tot een verdieping van het geloof te komen'; het denken als de verbinding tussen het ‘natuurlijke’ en ‘bovennauurlijke’
68
1338 Gentse bevolking kiest nieuw bestuur : voornamelijk wevers en lakenhandelaars ; ’t gewoon volk nog altijd de sigaar 1349 Nieuws van allen tijde : ‘Oostenrijkse Joodse wijk platgebrand’ want voor de pest moest een zwart schaap worden gevonden 1360 Frankrijk en Engeland beëindigen nog maar es nen oorlog 1368 Mongolen geven China voorlopig op 1381 Engelse koning bedwingt boerenopstand…en er zouden er in Europa nog zo velen volgen 1389 Osmanen rukken op in Balkangebied 1407 Vrouwen centraal in nieuwe Franse roman.

En immer verder gaan ondertussen de godsdienstoorlogen-interadelhuwelijken; vervolging van allerlei soorten protestanten en het afkopen van de vrede; ten koste van de rede; de waan sleept zich voort 1450 Inca’s repareren een hangbrug met touwen van een halve meter dik ; die kwamen ook van ver sinds ze 30.000 jaar eerder de noordpool vanuit Azie overstaken. 1450 Turken nemen Constantinopel in 1453 de honderjarige oorlog voorbij 1460 Inca’s bezetten Chimu-rijk en massale heksenverbranding in Atrecht 1480 Koning van Zimbabwe overlijdt; stond aan het hoofd van hoofden die hem schatplichtig waren; ook daar moest men de gewone verzuchtingen van de simple mens al kunnen bedaren 1487 Azteken offeren duizenden gevangenen en een paar jaar vroeger erkennen de Vlaamse steden den Max van Oostenrijk terwijl de inquisiteurs hun richtlijnen voor de heksenvervolging geven 1493 Colombus komt uit het latere America Latina terug.
De verdere ontdekking van de wereld door de Europeanen in spe is niet meer te stuiten; de burgerij werkt zich binnen het nog door de adel gedomineerde schaakspel op
Door de plotse rijkdom verdwijnt de verstandhouding tussen de katholieken, moslims en joden...tussen sommigen althans, maar de aanstokers van de verdeeldheid wonnen.
1511 Lof der Zotheid van Erasmus verschijnt; het amusement vervangt de satire ; hij oefent zijn ambt als kritisch priester niet uit en zwerft door Europa. In Londen schrijft hij zijn fantasieën in acht dagen tijd op in het huis van zijn vriend Thomas More die zijn ideale samenleving in 'Utopia' of ‘nergenshuizen’ beschrijft.
1519 Leonardo da Vinci sterft; als onafhankelijk waarnemer en uitvinder en veel meer trad hij de wereld tegemoet1521 Azteeks Rijk ten onder 1525 weer nen boerenoorlog gedaan bij de Duitsen en spijtig van die Maarten Luther die de kant van de overheid koos 1526 wat niemand weet , toen was er al ne zwarte koning Alfons in Kongo die zich tegen de slavenhandel verzette 1529 Mogol-leider verslaat Afghanen 1532 een soort eenheid tegen het Turkse rijk . Terwijl Mercator ooit nog in Leuven met Erasmus zijn kaarten maakt wordt het onderlinge gevecht tussen Schotten en Engelsen enzoverder niet gestaakt en beginnen bepaalde wereldlijke machthebbers andere profeten dan die van het oude Rome te steunen; bijvoorbeeld die van Genève die Calvijn ‘ophemelen.’om weer een groep mensen voor hun ‘aardse’ belangen te gaan misbruiken 1544 Koning Frankrijk wijst eisen arbeiders af en die mannen voeren nog drie jaar tevergeefs een juridische strijd tegen het parlement in Parijs . Ondertussen laat Leuvenaar chirurg Vesalius zijne kaas en in 1566 is de dood Nostradamus misschien de baas. Vanaf 1570 wordt Japan meer één terwijl den Tsaar Ivan het protestantisme bekritiseert en Zweden en Denemarken als pitstop vrede sluiten 1573 Hongersnood in Europa. Teveel gevochten en slechte oogst. Bakkers werden verplicht aan verlaagde prijzen te verkopen. Overheidshulp zoals renteloze leningen prachten geen soelaas 1580 Spanje lijft Portugal in als voorbode op Portugal onafhankelijk 1592 Filosoof Montaigne dood :Twijfel en inzicht in het paradoxale karakter van de waarheid deden hem vragen stallen bij de essentie van het bestaan.
Zonder systeem behandelde hij de meest uiteenlopende onderwerpen. Benieuwd naar wat er in ‘Que- sais- je?’ staat.
1596 Spanje getroffen door bankroet.
Ook ditmaal zullen de Duitse en Italiaanse geldschieters de koning wel kredieten verschaffen. What’s new I ask myself. Ondertussen blijven de boeren tax betalen aan de
69
koning en de grootgrondbezitters en de kerk. Sommigen trekken naar de steden of naar de Amerikaanse Koloniën. Durven brengt op lange termijn altijd iets op als het je kop niet kost ten minste.

1600 Bruno Giordano op den brandstapel want te geleerd. Dezen mens schreef over het verband tussen de universele en individuele ziel en over de noodzaak de bijbel op zijn morele verdiensten in plaats van bijvoorbeeld op zijn astronomische implikaties te beoordelen. ‘Misschien is uw vrees om dit vonnis te vellen groter dan de mijne om het te aanhoren’ zei hij tegen zijn rechters. 1602 Kooplieden in Holland verenigen zich in de Oostindische Compagnie 1617 Jezuieten besturen provincies Peru. Produkten uit kolonies worden meer en meer gegeerd en de kolonisten beginnen inspraak in het bestuur te eisen; in wiens firma; religieuse of adelhanden dat bestuur ook is. 1620 Filosoof Francis Bacon heeft iets tegen idolen; dogma’s en vooroordelen en geloof ; de wetenschap moet de lasten van de mens verlichten zegt hij.
1623 Shakespeare gebundeld 1642 ZON middelpunt heelal zegt Galilei. Baanbrekers hebben altijd een stuk gelijk. 1643 Vier Engelse koloniën in Noord Amerika in bond verenigd. 1645 Habsburg houdt Hongarije, terwijl men in Parijs geldproblemen kent in de staatskas van Mazarin en Richelieu 1649 Cromwell leidt massaslachting in Ierland en Zweeds leger trekt zich terug uit Praag 1651 Harvey zegt dat het leven uit ei komt; nog een baanbreker van formaat
1654 Nederlanders geven Brazil prijs aan Portugezen en gingen het een paar jaar later zelfs in Korea proberen 1659 Frans-Spaanse oorlog ten einde; maar komedie duurt voort.
1666 ISAAC NEWTONS WONDERJAAR zwaartekracht, kleurenleer…hij publiceerde zijn vondsten toen nog niet. 1670 ‘simplicissimus’- boek hoopt op verlossing door zich af te keren van de wereld en op het hiernamaals te wachten . Grimmelhausen vertelt over zijn held die door toedoen van de dertigjarige oorlog zich van braaf tot totaal gedesillusioneerd ontwikkeld .(niet alleen de zwaartekracht kan een mens hier 'naar beneden trekken'), 'adieu wereld’ zegt hij na de opsomming van de miserie die hij is tegengekomen. Als we meer tijd hadden, maar dus in een andere kultuur en onder een andere ideologie leefden, zouden we mits onze zin daartoe aangemoedigd werd en onze wil aanwezig was, kunnen lezen wat al diegenen die ik terloops noem, geschreven hadden. 1670 Comenius wil spelenderwijs leergierigheid bijbrengen 1674 Fransen attakeren Arnhem als begin aanval op republiek 1672 Gebroeders Dewitt in Holland slachtoffer van lynchers als uitloper van dispuut tussen republiek -en koningsgezinden en als gevolg van geheime allianties tussen Holland Engeland Zweden enerzijds en Engeland en Frankrijk in ’t geheim…Waar hebben de huidige grote politiekers hunne stiel geleerd denkte gij of zit dat in het burgerlijk systeem en dus ook in ons, ingebakken ? Ondertusssen schreef Molière maar blijspelen. En werd Bombay het nieuwe hoofdkwartier van de Engelsen.
1691 Spinoza . Eindelijk iemand dat zegt dat de wonderverhalen van de bijbel als moralistische vertellingen ter lering moeten beschouwd worden en het bestaan van Adam als eerste mens in twijfel trekt.1681 Bloedtransfusies verboden, nog teveel doden, men weet nog niet welke stoffen bij mekaar passen.
1683 Turken staken belegering van Wenen 1689 Verdrag China-Rusland
1694 oprichting bank van England 1695slavenvrijstaat Recife gevallen

1700 Karel den tweede van Spanje kiest Frans opvolger terwijl in Massachusetts het eerste anti-slavernij pamflet opduikt. 1704 John Loche vindt koningschap geen goddelijk recht. 1713 Internationale oorlog in koloniën Amerika weer voorlopig voorbij 1716 Leibniz introduceert het begrip ‘kracht’ in de natuurkunde en vindt deze wereld de best mogelijke Merkwaardig is dat hij in geestelijke krachtvelden gelooft. Bracht veel tijd in omgeving hof door. Ontmoette Spinoza en Descartes.
70
1716 Groot Chinees Woordenboek 1721 Zweden verliezer in Noorse oorlog
1723 Vanleeuwenhoek microskopisch biologisch onderzoeker sterft .1731 Crusoë en Defoe 1733 Pruisen krijgt sterk leger 1734 Boek van Voltaire op brandstapel. Bekritiseert franse politiek en zegt dat in Engeland iedereen belastingen moet betalen . 1746 Swift : Gullivers Travels scherpe satire : mensheid laat zich leiden door ijdelhijd en hebzucht.
De satire is in Engeland een populair middel om stelling in debatten te nemen.
1753 Diderot zijn ‘encyclopedie’ verboden 1756 Europese oorlog tegen Frankrijk ook omwille van verschillende politiek in diverse kolonien 1763 Einde 7jarige oorlog van Oostenrijk (OR), FR en Rsl om macht Pruizen terug te dringen terwijl Spanje(SP) zich in Europese oorlog bij FR aansluit. Ondertussen was er de Zweed Linnaeus die de planten bestudeerde.
1764 Amerikaans verzet tegen Engelse belastingen 1769 'WATT'een stoommachine.
1770 John Wilkes hekelt Engels parlement en cliëntelisme.
Kranten en betere verkeersverbindingen maken politiek meer een algemene zaak.
1774 Machtsstrijd parlement en monarchie. Filosofen kiezen kant van parlement alhoewel hun boeken er vaak door verboden werden. Voltaire : beter gehoorzamen aan een leeuw dan aan 200 ratten 1775 Broodprijs zakt ineen in Parijs. Priesters tegen met geweld afdwingen van lagere prijzen. 1776 Amerikaanse afscheiding van England 1781 Gotthold Ebraim Lessing vond dat alle religies hun bijdrage aan de ontwikkeling hadden gegeven en zag in de geschiedenis een ontwikkeling in de richting van een ideale maatschappij die wel nooit zou bereikt worden.
1781 Indianenopstanden Peu en ander plaatsen 1789 Hervormingen Jozef II in Rusland terwijl er in Parijs voedselrellen uitbreken. Met Franse burgerlijke revolutie als gevolg . Proletariaat weer voor karren van rijken gespannen; adel verliest gevecht tegen burgerij langzaam overal meer de volgende 150 jaar.
1793 Alle voormalige bondgenoten FR en SP weer aan ’t badderen terwijl de guillotine topdagen heeft maar ook Robespierre geliquideerd wordt. Burgeroorlog van toen. 1796 Bonaparte nieuw frans oorlogsbeest 1793 William Pitt treedt op tegen vakbonden in Engl.

1801 Oostenrijk verliest bezittingen in Italie en Ieren kritisch over unie met England.
1805 Beethoven ontdekt op tijd slecht karakter Napoleon 1812 Venezula los van Spanje en Von Kleist , de dichter pleegt zelfmoord nadat hij aan het nut van kennis begon te twijfelen en na militair en boer nog vanalles geprobeerd had. 1812 Napoleons afgang begint 1813 York : 12000 soldaten worden tegen arbeiders ingezet en in Pruissen wil men de Fransen buiten terwijl Spanje weer onafhankelik van FR wordt en het stamverbond van Indianen aan de overkant van de plas uiteenvalt 1814 Anti-Turks genootschap in GRK(Griekenland) en kerstvrede tussen Amerika en England in Gent ondertekend
1817 Hongeroproeren in heel West Europa
1818 Hegel dialecticus docent in Paris, zou Marx later bij z'n these-antithese-synthese inspireren. Chili onafhankelijk terwijl de VS (Verenigde Staten Noord Amerika) compromissen sluiten met Spanje en de Oostenrijkse Metternich zich tegen het zich verenigende Duitsland verzet en de eerste stoomboot de oceaan oversteekt en Bolivar Columbia gaat leiden. 1821 Het verband tussen elektriciteit en magnetisme wordt ontdekt en de Turken krijgen van de Russen en Grieken veel weerstand.
1823 Shelly, de dichter die dichten op pamfletten prefereerde en te romantisch was; verdrinkt. Ge moogt nooit teveel ineens willen doen en geduld hebben.
Brazillië onafhankelijk, of de grootgrondbezitters toch . De Perzen sluiten een verdrag met de Turken en Mexico wordt een federale staat.
1826 Miljoenenverlies East Indian Cy 1827 Belgische oppositie één front tegen den Willem van Holland. Terwijl Volta zijn batterij uitvind en ook Uruguay onafhankelijk wordt. 1828 Zoeloe koning vermoord door Boers en verdrag Russen met Perzen. 1829 In FR
71
een jaar later een nieuwe koning geinstalleerd .. en de Polen komen tegen de Russen in opstand ; wat nog herhaaldelijk zal voorvallen ; ook hun botsingen met Duitsl.(DSL) zullen nog veelvuldig zijn. Al deze episodes met wisselende coalities met hun ‘vijanden’afgewisseld, een taktiek die al sinds eeuwen overal in zwang lijkt te zijn en nog is. Ook in de rest van de wereld is er den ene keer ene van den adel baas en dan weer iemand door de rijke burgerij gesteund.…een bewijs dat het systeem een grondige krisis doormaakt en de tijd rijp wordt voor de ideën van de proletariërs. 1832 President Jackson zegt dat centrale Amerikaanse bank de rijken bevoordeligt...een waarschijnlijk niet door daden en zeker niet door andere presidenten gevolgde uitspraak die zoals gewoonlijk niet uit het hart kwam, maar taktiek was. Later zal Van Buren de 'demokraten' organiseren. Slavernij wordt strafbaar terwijl in England een armenwet gefabriceerd wordt en later arbeiders 'kiesrecht voor mannen' beginnen eisen. 1835 Spoorlijn Mechelen-Brussel
1835 Psychologische roman Stendhal weinig succes; maar auteur hoopt ook nog in 1935 gelezen te worden . Zijn personages kunnen zich niet confirmeren aan de maatschappelijke kodes
1838 Boeren stichten hun eigen republieken wat veel boel met England belooft.
1841 Vietnamese positie in Kambodja verzwakt.
1842 Lijfeigenschap in Rusland probleem 1843 Oostenrijkers zijn nog niet thuis van hun Balkanavonturen 1844 Silezische wevers eisen hogere lonen en worden militair afgemaakt of gearresteerd. Zal ook nog heel lang duren deze toestanden. Deze taktiek van de burgerij zal zelfs nog gebruikt worden tegen het werkvolk als deze laatsten door de toenmalige sociaal demokraten al in de parlementen van vijftig jaar later zitten doordat deze parlementen gewoon als handlangers van de burgerij gebruikt worden (bijvoorbeeld tegen de Duitse revolutie in 1918 na de oorlog.
1846 Algerijns verzetsleider gevangengenomen door Fransen. 1846 Schrijfster Ida Pfeiffer vertrekt op wereldreis na de opvoeding van haar kinderen. Terwijl de immigrantenstroom de VS verrast schrijven de drie gezusters Brontë hun romans.
In Belgie ziet men een jaar later de pattaten naar de vaantjes gaan.

1848 PROLETARIERS ALLER LANDEN VERENIGT U Marx krijgt de opdracht de communistische doctrine te formuleren. Op wetenschappelijke manier de geschiedenis proberen te analyseren als een wetmatigheid…die wel door subjektieve drijfriemen doorkruist wordt…da’ s de moeilijkheid…de rede die het niet haalt op de praktische belangen van de verschillende groepen.
De moeilijkheid van organisatie en alternatief. Daar zullen we het na dit korte overzicht nog op tal van manieren hebben.

1847 Tienurendag in England 1848 Kommunistisch Manifest van de Karl en Friedrich Engels. 1849 Russische steun aan Oostenrijk; beslissend voor einde Hongaarse revolutie terwijl de tsaar in Rusland voor zijn hachje begint te vrezen. 1859 Comédie Humaine van Balzac met 2500 personages 1850 Ierse hongersnood eist miljoenen levens terwijl Marx de Pruissiche Staat en zijn alomtegenwoordige burokratie in de New York Daily hekelt.
Dit gebeurdt de dag van vandaag nog door duizenden marxisten, op uiteenlopende manieren, maar meer op het internet en aparte publikaties, dan in de burgerlijke pers... Het grote publiek houdt er weinig rekening mee.
1853 ‘De negerhut van Oom Tom’.
1853 GB en FR misschien aan zijde Turken tegen Rsl ; ze nemen om te beginnen al een stukje Griekenland in. 1856 Rusland verliezer Krimoorlog en oprichting Zuid-Afrikaanse republiek.
1857 Flaubert zijn wulpse Madame de Bovary en Baudelaires Lesbogedichten niet immoreel verklaard...door wie of wat is me ontgaan.
72
1859 Evolutietheorie wekt grote opschudding terwijl Fransen in Saigon landen
1860 Max Havelaar veroordeelt kolonialisme.
1861 Russische tsaar schaft lijfeigenschap af (zie ook Lincoln en Brown in VS)
1861 Burgeroorlog in VS en Italiaans parlement roept koninkrijk uit. Opvallend hoe dergelijke anachronistische tendenzen tot en met de dag van vandaag blijven opduiken als symptoom dat we aan grote veranderingen toe zijn
1862 FR SP GB troepen bezetten Mexico terwijl de VS gratis land voor pioniers geeft en Bismarck een sterk leger wil en Den Viktor Hugo ‘Les Miserables’ schrijft
1863 Kambodja Frans Protectoraat
1864 Internationale Arbeidersassociatie temidden van burgerlijk wereldtoneel
1865 Jules Verne en de reis naar de maan meer dan 1OO jaar op voorhand voorspelt.
1865 Semmelweis(of was het 'Schimmelweis) en de ontdekking van de soorten infekties
1866 Kongres Internationale in Geneve, 'eerste congres’
1867 VS willen Europeanen uit Mexico en steunen eigen Mexicaanse elite
1867 Servisch-Grieks akkoord tegen Turken en het driedelig Marxboek 'DAS KAPITAL'
1869 SDAP pleit voor klasseloze samenleving trwijl Mendeljev zijn elementen rangschikt
Geboorte Henriette Roland Holst-van der Schalk die de SDAP het een en ander bijbracht. Het boek 'liefde is heel het leven niet', is een indrukwekkende getuigenis van de geschiedenis tussen 1869 en 1952 auteur : Elsbeth Etty. 1870 Latijnse landen beginnen vanaf dan ook al onderlinge oorlogen en als Bismarck tegen Napoleon den derde wil gaan badderen en deze laatste verliest 'wurdt' 'Wilhelm I kaiser.
1871 Parijse 'commune', als het om de arbeiders te verslaan is verstaan de Duitse en Franse overheid mekaar wel. Oprichting van arbeiderspartijen blijkt noodzaak
1872 Bakoenin uit Internationale Arbeidersassociatie gestoten. Marx is voorstander van politieke akties en het veroveren van de staatsmacht en voorstander van politieke arbeiderspartijen terwijl Bakoenin voor ekonomische akties is en de vernietiging van de staat door de revolutie 1873 Koersdaling op Berlijnse Beurs
1874 Britten interveniëren in Maleisië en Arbeiderverenigingen Oostenrijk één.
1876 Bell en zijn telefoon, Osmaans rijk bankroet. Bulgaren willen los van Turken en de Japanheersers willen Korea
1877 Edison en zijn registratie vh geluid en later z’n lamp1878 'Naar het volk'- beweging in Rusland en deling Bulgarije op ‘Europese top’ en ‘socialistenwet in Pruisen’
1879 Terrorisme blijkt zoals altijd niet te werken, ook niet tegen de tegen de tsaar, Lenins broer werd opgehangen...hij zou er lessen uit trekken, wat men hem nu ook verwijt.
1880 Koerden kunnen eigen staat wel vergeten, troost jullie, de moderne wereld moet toch één natie worden. 1882 Uittocht Joden uit Oost Europa en ontstaan van kleinburgerlijk nationalistische stroming in Duitsland 1882 Congres VS wil immigratie beperken
1882 Engels leger loopt Egypte onder de voet 1882 Pleitbezorger concurrentieloze wereld overleden : Louis Blanc ’s gelijk loon voor iedereen (van hem is de door Marx gebruikte romantische uitdrukking van ‘ieder naar zijn vermogen ; aan ieder naar zijn behoefe')misschien afkomstig...één van de subjektieve pijnpunten van zijn gedachtegoed.
1883 Marx analyseert modern kapitalisme
1883” Reformistische Fabian Society wil sociale hervormingen binnen bestaand systeem Terwijl in Duitsl. Nietsche op zoek is naar een soort volmaaktheid die later door de ellendige (heil-endige) Adolf Hitler zal worden misbruikt als theorie. 1885 Oprichting BWP terwijl Vietnamezen tegen Fransen in opstand komen.
1886 Stakingen in Wallonië 1886 Benz benzinemotor.
1886 Apacheleider geeft strijdt op 1888 Toenadering Duitsl. en zuiderburen.Tijdelijk.
1888 Componering van Internationalelied geschreven door Eugene Pottier.
1889 Rodin en zijn denker en den Eifel zijnen toren terwijl Rotterdamse stakers weer aan de slag gaan, ook door invloed klerikalen.
73
1890 Eénmeivieringen voor achturendag 1890 Anti-trustwetten in VS terwijl ook in Polen de Ab-klasse (Abkl, arbeidersklasse) zich begint te organiseren maar nog dikwijls de volgende tientallen jaren de miserie van de burgerlijke politiek zal moeten ondergaan met een hele reeks bezettingen en coalities om de burgers aan de macht te houden tot gevolg. 1892 Duitse Socialisten nemen Ertfurter program aan waarmee ze de grondslag van het reformisme en de collaboratie met de burgerij in de volgend eeuw leggen. De aktie van de proleten zal geleid worden naar de verovering van het stemrecht.
De geschiedenis van de twintigste eeuw zal bewijzen dat dit geen oorlogen tegenhouden heeft en dat de kloof tussen arm en rijk nog zal toenemen.
De eerste wereldoorlog werd nog gestopt door opstanden van arbeiders voornamelijk in Duitsland en Rusland. De tweede wereldoorlog werd niet door de Abkl -klasse gestopt; maar men had de arbeiders na WOI zogoed via hun partijen en vakbonden in het burgerlijk systeem ingekapseld en hun via een groeiende welvaart ook zo verburgerlijkt dat het lot van de rest van de wereld onvoldoende weerstand opriep om komaf te maken met het imperialistisch kapitalisme. 1894 Cleveland zet leger tegen stakers in 1895 Franse vakbonden verenigt in CGT …konden ook geen wereldoorlogen verhinderen 1895 eerste filmvoorstelling 1896 idee van ‘Joodse Staat ‘ door Herzl die als journalist geschokt was toen een Parijse menigte na het proces tegen Dreyfus ‘à mort les juifs riep’. Dom nationalisme toch altijd.
1896 Revolutionaire toestanden op Filipijnen tegen Spanje met voordeel voor VS.
1898 Engels leger in Soedan terwijl de grote mogendheden een eeuw gaan ingaan waar ze op allerlei manieren een stuk van de wereldmarkten willen inpalmen
1899 Freud analyseert dromen en zo.

Twintigste eeuw De kunst van de politiek bestaat erin te weten waar we vandaan komen en waar we ons bevinden en waartoe iets leiden kan.... gecombineerd met waar we naartoe willen. Als alles als een processie van Echternach achteruit en vooruit tegelijk blijft evolueren, kunnen we ook honderd jaar later nog voor verrassingen komen te staan. Wat eraan gedaan ?
1900 'Boeren' Zuid-Afrika met Duitse kanonnen verslaan Brits leger... achteraf toch verslaan/ DSL(Duitsland) wil vloot verdubbellen/ Westerse eisen aan China en ... 'boksersopstand'/ Erfelijkheidsleer van Devries: gen kan alleen recessief zijn als zowel vrouw als man recessief gen inbrengen/ Socialistische Internationale, Kautsky : samenwerking met 'burgerlijke'(die 'klassenmaatschappij' in stand willen houden) partijen toch mogelijk…en alle gevolgen vandien 14 jaar later/
1902 Stakers gedood in Leuven/ strijd om Macedonië door Balkanlanden
1903 Algemene staking Nederland mislukt /Winst voor Duitse socdem/ uitbuiting Kongo/
1904 Oorlog RSL-Japan/ 'linkse’ Jaures in FR (Frankrijk)pro -revisionisme (zien het dreigend gevaar in het kapitalisme niet meer/ Entente Cordiale FR en GB blijven wereld tijdens theekransjes verdelen /1905 Eerste aanzet Revolutie in Rusland/ in NL(Nederland) vakbonden samen in NVV/ 80000 mijnwerkers legen werk in België neer/ 1905 Bengalen gesplitst/ abkl opstand Moskou, boycot Doema (parlement) door bolsjevieken/1906 eerste radioprogramma New York via jarenlang teamwork/1907 tsaar ontbindt doema/ Autorace Peking-Brussel/ utopische Kolonie ‘Walden’ ter ziele 1908 Vrouwen eisen kiesrecht GB/ Jonge Turken eisen rechten voor iedereen ongeacht religie of ras/
annexatie Bosnië-Herzegovina door Oostenrijk/ 1909 sdap sluit tribunisten uit partij (zie rol Herman Gorter en Antoon Pannekoek.../ Bleriot vliegt over kanaal/
1911 FR probeert op basis van twisten in Marokko invloed te behouden/ betogingen voor stemrecht op drie jaar van Wereldoorlog Eén in Brussel!!!!!!!!!!!!/
oorlog Italie-Turkije/ boeren Mexico in verzet/ 1912 zege spd bij Duitse verkiezingen 110 tegen 148 zetels,toch zullen ze de oorlog sponsoren/ China geen keizerrijk meer,republiek
74
op nat.basis guomindang opgericht / Rus.ingrijpen in Perzië./ GRK-BULG. verdrag /Ital-Turk.vrede/Balkanoorlog FR RSL achter Balkanlanden, DSL achter Oostenrijk/ Berlijn waarschuwt Russen/ 1913 België 400000 stakers stemrecht/ vrede zogezegd op Balkan in mei, in juni terug oorlog(en nu de dag van vandaag nog…el capitalismo es un systema decadente / tweede chinese revolutie mislukt, geen steun vanuit volk of buitenland/
Russen drukken Pools verzet kop in/ 1914GB wil sterke vloot/ Iers zelfbestuur/
It;Ostnr.+Roem.bombarderen prins Von Wiet tot koning in Albanië/ Ghandi terug naar India/ Moordaanslag Sarajevo/ Dsl ultimatum aan Rsl/ mobilisatie NL en BL/ Japan verklaart Dsl oorlog/Oorlog in lucht begonnen/ Duitse oorlogskredieten door meerderheid spd goedgekeurd, alleen Karl Liebknecht en een kleine groep tegen/ Mussolini begint aan carrière/ Serv troepen heroveren Belgrado./ Mussol uit sp Italië gezet/ bolsjevieken uit doema gezet + mensjevieken voor oorlogskredieten./
1915 Australische en Nieuw-zeelandse troepen nemen taak over van Britten tegen Turken / Liebknecht geroyeerd/sommige LINKSE socialisten tegen oorlog(zelfs de oorlog van het eigen land...die in een strijd om de macht in eigen land zou moeten worden omgezet) bijeengekomen in Zimmerwald en een tijd later in Kiental (april '16) dringt Lenin op de splitsing van de tweede internationale aan /Zuid -Afrika terug in Boerenhanden/
1916 Arabisch verzet tegen Turken/ 1917 Maart : eerste deel Russ revolutie/VS verklaart oorlog aan DSL./ augustusopstaand bolsjevieken faalt ,in oktober geslaagd/ Centralen verslaan Italië/1918 soldatenopstanden + Duitse abkl verraden door socdem/ Ostnr moet Balkan lossen/ Onafhankelijkheid Polen weer tijdelijk/Rekwisitie NL-handelsvloot door VS- GB/Vrede Brest-Litovsk onderhandelt door Trotsky./ Duits offensief stopgezet./ Burgeroorlog Rusland./ 1919 Versailles-’vrede’/ Opstand arbeiders Dsl onderdrukt…heeft latere opgang nationalisme in Dsl mogelijk gemaakt/ Oprichting derde Internationale/ Geallieerden verdelen Dsl kolonies/ Kemal in Turkije/ 1920 Red Scare in VS/ Poolse troepen in Oekraïne./ Mandaatgebieden toegewezen : Irak en Palestinie voor GB Syrie-Libanon naar FR/ PKIndonesie opgericht’Sneevliet-effekt’/ Rus.leger in Warschau verslagen, hadden op Poolse rev gerekend, maar Pools nationalisme sterker
/ Lot Ottomaanse rijk bezegeld/ Revolutionair elan raden in Italië afgezwakt door soc. partijen./ Irak eigen regering/ Ierland verdeelde natie/1921 afscheiding in soc partij Italië Bordiga en zijn gevecht binnen en buiten de Italiaanse sociaal-demokratie.
/Poging Nieuwe Ekonomische-Politiek in Rusland
KP in China opgericht./KPBelgie via Jacquemotte, Van Overstraeten...Soc.Jonge Wachten…/Musolini fascistisch leider/Staking tegen fascisme in Milaan/1922 beroerte Lenin./ Turken verdrijven Grieken weer/ Mussol aan macht./USSR uitgeroepen/ 1923 Putsch ’Hitler’ mislukt./weer vrede GRK-Turkije/China : guomindang naar links om later KPC te kunnen elimineren KPC in val gelopen.../
1924 Mild vonnis voor nazidolf + terreur bij verkiezingen in Italië/ dood Lenin./
Eerste pogingen in Z-Amerikaanse landen om conservatieve macht te breken op burgerlijke basis.
1925 ZOVEELSTE blablabla vredesverdrag ; ditmaal in Locarno./ 1926 Britse staking afgebroken./ 1927 Linkse opstand in China/ Oprichting PNI Soekarna; die later door Soeharto te lanceren in de jaren zestig miljoenen kommunisten zal laten verdwijnen…vandaar dat ze daar nu met religiefundamentalisten zitten./ 1927 Nieuw Ekonomisch beleid Stalin./1929 Beurscrash New York...kleine aandeelhouders massaal de dupe.
1930 Ondanks miljoenen stemmen voor SPD en KPD en een verlies van het Duits centrum haalt de fascistische nsdap(de ‘s’ staat zogezegd voor socialsitisch; wat één vd bewust gekreërde verwarringen van de eeuw is)107 zetels tegen 77 voor de KPD . Alhoewel SPD-KPD in de meerderheid is, is de tweede wereldoorlog eigenlijk al in de maak, parlement of niet...de economie en zijn bazen en hun regeringen beslissen /Noordfranse textielfabieken plat/ Strijd Stalin versus Trotsky in rsl./ Onafhankelijkheid
74
India./ Vervolg verzet tegen dictatuur in SP/1931 eenheidsfront tegen Hitlert geen oplossing in dsl/ 1932 NSDAP Grootste fraktie./1933 Hitler toch kanselier na veel geschipper het jaar ervoor van conservatieven en socdem in dsl.
/ 1935 Komintern voor volksfrontpolitiek (na aanvankelijk sociaaldemocraten als ennemie te hebben gezien./ Mars Mao in China begint./ Herbewapening dsl + uitschakeling van de linkse mensen/
1936 Volksfront in Frankrijk Blum premier; links 376 zetels; rechts 222 geen 'avance' vier jaar later moest staatsapparaat Fr ankrijk mee aan Duitse politiek werken.’zie Vichy-Petain/ In Spanje...fascistische oorlog tegen door links gedomineerde regering…regeren met burgerlijke partijen heeft afgang niet kunnen verhinderen.NSDAP helpt Franco bombarderen/ 1937 andere joke : Sociaal democraat Deman valt voor nationaal getint socialisme dat hem feitelijk bij kollaboratie bracht./oorlog China-Japan/1938 In GRK imiteert Metaxas de fascisten / 1939 Pakt DSL-RSL / DSL valt Polen binnen/ GB en FR verklaren DSL oorlog./URSS lijft delen Roemenië In./1940 DSL invallen/Fr overgave/ Collaborerende fasc groepen in heel Europa.:waartoe dat kan leiden werd voortreffelijk beschreven in het boek :'En wat deed mijn eigen volk ? Breendonk een kroniek.' van JosVander Velpen.
Nog even in een notendop verder met de grootste of markantste feiten :
Nl stakingen na nazi-rassias/ Gewapend verzet overal achter politiek geallieerden./
DSL valt Rsl aan maar uiteindelijk winnen de linkse 'staatskapitalisten' olv Stalin gelukkig toch. Maar socialisme in één land blijkt dan toch op lange termijn niet zo mogelijk 1942 Japan verovert Fillipijnen en mag van collaboregering Vichy in Fr vrije doortocht hebben in bepaalde Fr kolonien/ !!!Deman trekt zich teleurgesteld uit politiek terug eigen schuld dikke bult/

Henk Sneevliet terechtgesteld./ Kampen in DSL./ GB-VS vallen Algerije binnen ,Vichy in zijn gat gebeten/ 1943 Stalingradverlies voor DSL: De vraag of dit ook zonder Stalin als partijleider gekund had, verdeeld een aantal groepen die het Marxisme op een aantal verschillende manieren invullen tot op de dag van vandaag. Het antwoord ligt misschien in de vraag of een socialistische Europese revolutie vóór of tijdens de wereldoorlog mogelijk geweest zou zijn...in feite had men het burgerlijke parlementarisme al veel vroeger moeten verwerpen, maar men kon het niet : was het de fout van de intelektuele-proletenleiders of van de onmacht van de massa of het subjektieve deel van de strijd om het bestaan...de ene vraag werpt altijd de andere op.... We zullen in een later artikel de situatie nu, met toen vergelijken en zien hoe we er nu kunnen uitraken, want niet alles is precies altijd op ieder moment mogelijk, alhoewel.

/ Protesstakingen Italië/ KPI bij geallieerdenpolitiek ingelijfd …wapens moeten worden ingeleverd, revolutie onmogelijk gemaakt door top Kom.Partijtop Italië / Mussolinni afgezet. / Geallieerden in Normandie./ 1944 Japanse vloot vernietigd/ Bevrijding O-Europa door URSS en Tito ; achteraf is den andere kant ze zogezegd nog eens gaan bevrijden alhoewel ze er op achteruit gegaan zijn. / Tussen 1940 en 1947 hebben de Grieken zowel de Duitse, Italiaanse al Engelse troepen moeten buitenpieren...en dat allemaal omdat die mensen daar volgens de goesting van andere regimes, te links waren / Schandaal van Dresden -bombardement (zaten alleen deserteurs en burgers) militaire afspraken zitten niks met civielen in/ Conferentie Jalta ./Atoombommen toen Japan eigenlijk al verslagen was./ Kampen ontruimd .///maar er zijn er heel veel nog bijgekomen dees eeuw /
1944 Schrijnende gebeurtenissen in Putte en Meensel-Kiezegem, ...één van de hopelijke laatste grote trieste voorbeelden van waartoe collaboratie in Europa leiden kon.
1945 Papiergeld ongeldig / Japan capituleert in China.waar KP en nationalisten weer afspraken maken voor ze mekaar weer in de haren gaan vliegen. / Strijd in GRK tussen
75
verzetsgroepen en pro-conservatieven en VSGBduren voort/Wederopbouw en sociale toegevingen uit schrik omdat de komm partijen in West Europa sterk staan./ verburgerlijking westerse abkl / marionettenregimes in minst ontwikkelde deel van de wereld/ 1948 Oorlog na proklamatie staat Israël./ executies comm. In GRK./Verenigd Europa gewenst/1949 NAVO/ Vervolging communisten in VS en 't Vaticaan slaat katholieken met linkse opinie in de ban /Chinese Volksrepubliek. / Vele niet -Westerse landen worden zogezegd onafhankelijk/ Wereld nog niet één.
1948 Aanslag op Togliati ,nadien bezettingen fabrieken nadien door KP ongedaan gemaakt / GRK strijd van Griek Markos tegen fascisme in GRK, kinderen in Balkan in veiligheid gebracht; Markos later vervangen door meer Moskougezinde Zachariades/Verklaring Rechten vd Mens/
1949 Dimitrov in Bulgarije overleden. Destijds bij de Rijksdagbrand werd hij vrijgesproken(ze konden hem waarschijnlijk nog gebruiken) en Van Der Lubbe onthoofd./Gaston Eyskens regering gaat beslissen of de king van Belgium ,oh anachronisme mag terugkeren./ Proclammatie vd DDR en Chinese Volksrepubliek./
6000 van de23000 linkse militanten van EAM EAS stierven in tegen door Britten en VS gesteunde oorlog tegen de fasco Griekse regering, later staakt het verzet de strijd/Belgische vrouwen naar stembus/ Indonesië onder Soekarno Soeverein./
Einstein wil relativiteitstheorie onder één noemer brengen met elektromagnetische veldtheorie van Maxwell/ Kostov als Titoïst in Moskou geexecuteerd./

1950 poging tot stichten Muslimsstaat op WestJava./ Cyprus :wil bij GRK Britten weigeren/ akkoord China Urss/ Ambon wil onafhankelijkheid, maar/ Oorlog in Korea uitgebroken...of beter, weer 'in mekaar gestoken'./
rassenscheiding ZuidAfr./ EGKS...voorloper Verenigd Europa/ Polen en DDR erkennen Oder-Neissegrens/ VN-leger trekt zich terug in Korea./ Churchill wil Europees leger/ Dsl onthouden zich in Raadgevende Vergadering Europa / Brussel : Pholien ontslaat communistische ambtenaren/
Amerikanen landen in Korea.en beloven Taiwan natuurlijk steun/ China kiest kant NKorea/ 200 000sol. VS-westen in Korea 350 000ton aan vracht 17500 voertuigen Truman paniekerig over zogezegd rode gevaar./ Chinezen veroveren Seoel 250000man/1951mijnwerkers vier procent opslag./Iran naast AngloIranian oilcompany./ Generaal MacArtur wil buiten VN en US richtlijnen opereren. / Iran vreest Britse akties/ Moskou wil wapenstilstand/ De Gaulle (Frankrijk) veranderde Pétain ,de collabo zijn straf in levenslang/ Tunesisch verzet tegen FR/ Alle Belgische gemeenten op stroomnet.
De heersers geven de anderen voordelen en slagen er winst uit, maar de krisis zal armoede en oorlogen in stand houden met nooit geziene tegenstellingen in crescendo tot gevolg
/1952 Batistacoup op Cuba/Machtsovername NatREvBew Bolivia; grond aan armen en tinbaronnen tegen 'vergoeding' onteigend/ Peron ’s politiek om de armen te sussen/ Koning Faroek treedt af in Egypte./ Mossadec weer in Iran aan de macht./ Soc en Comm tegen verlenging dienstplicht onder premier Vanhoutte./ geexperimenteer met Hbommen./ 1953 Watersnood zeeland./ Soedan onaf/ Stalin dood/ Eisenhower wil bondgenoten versterken/ Fr problems in Marokko en IndoChina ; Engeland in Egypte en Perzie en Oeganda Nigeria/
Ougree: eerste laagoven van 36miljoen produceert 60 tot 100 ton gietijzer per dag/ opstand ddr/ Egypte rep/ Rosenberghs terechtgesteld. ./Actie Castro mislukt./DDR mag herstelbetalingen ussr stopzetten./ Castro krijgt 15jjaar en houdt lange speech in rechtszaal over sociaal onrecht in Cuba.
Algemene staking FR. /Chroetsjev partijleider./ Mosadeg 3 jaar de bak in / Nasser Egypte./
1954 Oppenheimer ook slachtoffer commjacht/ Vietminhoverwinning op Fr/ Linksradic
76
Mendes France wil ‘vreedzame regeling’ Vietnam later ook via onderh met VSGB Cambod Laos onafh voortbestaan: als je weet wat later gebeurd is besef je dat vredesonderhandeling met burgerlijke partijen larie zijn./ Stroessner president Paraguay via leger, casino’s bordelen; staatsloterij en Coloradopartij./ opstand Algerije./politieke droefigste mop vd eeuw : bij Franco ondergedoken Degrelle ontkent dat hij een oorlogsmisdadiger is./Einstein op18/4/55 overleden/ Bandoeng Indonesie 24 april 29 onaf landen uit AZ en AF tegen kolonialisme : de meeste onder hen waren er op uit om zelf hun werkvolk uit te buiten blijkt nu 50 jaar later+ met medewerking van de grote imperios/
Oprichting Warschaupakt/ Tunesie binnenlands zelfbestuur./ Marokko :fr en nationionalistisch geweld/ 500 000 KOLONISTEN in Marokko/ politiediensten FR betrokken bij aanslagen van terr organ van de kolonisten AGIR en ODAT ./augustus 1955 FRANS OFFENSIEF NOORDAFRIKA 100 000 MAN op de been /wereldtitel Stan Ockers// Verkiezingen Indonesie : PKI vierde na soekarno en... en islamorthodoxen./Grieks turkse rel beeindigt..?/ Na zelfmoord Vargas beloofd Kubitschek in Braz in 5 JAAR VIJFTIG jaar vooruitgang PTB en KP steunen hem/
5daagse werkweek in Brussel./ Sovjetunie wapens naar Egypte/ Zvietnam kiest Diem/

Linkse winst in1956 in FR Kp 145 zetels Linksradikalen 52 Socialisten 88 Gaullisten van 58 NAAR 16 zetels middenstanders51. Rechts blijft aan de macht wegens niet samenwerken links /Chroestjov hekelt Stalin./ Indonesië stapt uit NedUnie/ ‘Vredesmonument ‘ met tekst Henriette R.Holst in NL/ destalinisatie zet door./ Nasser nationaliseert Suezkanaal/ Mao liberaliseert om het gezag vd partij over de intellektuelen te behouden?/ Oorlog Suez nabij/ FR ontvoert 5 leiders Algerije/
Gomulka in Polen / Hongaren in opstand.Russ troepen grijpen in/ Brits-Franse para’s in Egypte/ Castro in Cuba/ 1957 VS -agenda Midden Oosten / conflikt Cyprus/
Zuiveringen China/ Val dictator Venezuela/ Franse wreedheden Algerije/1958 Koning in België roept klassen in België en Kongo op tot samenwerking : geen avance natuurlijk/ Indonesië naast bedrijven./
Eenzijdige kernstop ussr/ euforische 'grote sprong voorwaarts' China./ Libanon konflikt uitzichtloos ,ussr dreigt ook tussen te komen als vs en gb blijven steunen./ inmenging westen in Midden Oosten via troepen in Jordanië+/Baathpartij pakt macht in Irak/ TR GRK: boel in Cyprus/ Monsterzege Gaullisten in Fr
Van 16 zetels naar 188 zetels de gematigden van 95 naar 132, extreem rechts van 52 naar 1, Communisten van 145 NAAR 10 socialisten van 88 naar 40 ,Links radikalen van 56 naar 13/ Burgeroorlog Libanon voorlopig gedaan (onder kapitalisme kan dit precies niet helemaal gedaan zijn want zie wat er later deze eeuw gebeurde net als op talrijke andere plaatsen+/ 1959‘rebellen’ nemen Havana in/
Cyprus 'onafhankelijkheids'-regeling./ ussr steunt Kassem Baath/ Iran defensieverdrag met VS/ Algerije : fr diensplichtigen 2 ½ jaar om 400 000 man in Algiers te kunnen houden/Israel : likhoud-partij Bengourion valt over 4 ministers die wapens aan DSl willen leveren./VS gebedsweek voor ‘onder slavernij gebukte "'volkeren'' Chroetsjov attakeert vice-president VS hierover./eerst foto’s achterkant maan
Lumumba haalt 55 van de 73 zetels in Kongo : enkele tijd later plaatsen de VS de 'democraat’ Mobutu op de 'troon' natuurlijk

1960 opstand ultra’s voorbij (Franse kolonisten in Algerije) fascisten van Jeune Nation willen hoofd Degaule...de leider van het huidige Front National komt uit die fasco's voort.
FR atoombom./Pakt Japan VSA./ NL troepen Nieuw Guinea/ Bouvakkers leggen in NL werk neer/ Oskar voor Haanstra('bij de beesten af')/ Turkse leger grijpt macht/ Lumumba hekelt koloniaal bestuur Belgie/ VN troepen naar Kongo/ Tsjombe wil Katanga onafhankelijk...’opgezet spel zoals altijd’ /Sovjets roepen adviseurs terug uit China/Japans
77
socialist vermoord dagelijks gevechten met linkse studenten/ Gas in Groningen/ Kennedy president/ Acties tegen eenheidswet België/ Turks leger grijpt macht/
1961 Kennedy wil alliance for Latijns Amerika, geen militair bondgenootschap...regeringen in Zuid-Amerika gemaakt en gekraakt door VS, rest van de eeuw/ Lumumba vermoord/
Nieuw-Guinees parlement bijeen om onafhankelijkheid voor te bereiden/ FR leger beëindigt muiterij in Algiers/ aanval Varkensbaai in Cuba mislukt…is dit de door Kennedy beloofde steun aan Latijns Amerika ? Suriname wil meer vijheid/ Rassenstrijd Alabama/
Top URSS-VS/ Oost-Berlijn afgesloten/ Syrië scheidt zich af van Egypte/ Chroetsjov geeft bevolking beloftes tot 1980 + attack aan adres Hoxa dus Chinese KP kwaad/
VS ‘hulp’ Z -Vietnam/1962 Nederland-Indonesië treffen in Etna-baai/ FR-Algerije eens : Ben Kheda laat aanhagers Ben Bella oppakken deze laatste wil meer socialisme in Algerije en willen zich op Arabische wereld focussen
Kolonistenorganisatie OAS geeft beloning voor elke gedode Arabier, in de hoop akties uit te lokken waardoor het leger weer zou moeten ingrijpen /nieuwe aanslag op Degaulle mislukt/ Ben Bella wint stijd van Ben Khedda en wil socialisten aansluiten bij nietgebonden landen/ Cubacrisis: Moskou bindt in/ India slaags met China/1963 Kassem in Irak vermoord, gevolgd door bewind dat jacht op kommunisten maakt ,velen gedood 2500 gevangen genomen. Nasseristen en Baathisten nemen macht over van Kassem die net als zijn politieke tegenstanders ook Irak wilde bevrijden van Britse overheersing en vrijheid en sociale zekerheid wou invoeren en het panarabisme beleed en dacht dat hij geliefd was bij het volk; maar zijn militair avontuur tegen Koeweit en het neerslaan van de Koerden en geen geld meer voor sociale dingen; kostte hem zijn kop. /
In GB haalt Wilson, gesteund door de intellektuelen het van George Brown als nieuwe labourleider/ Khomeini gearesteerd na rellen Teheran omdat Perzië, ’Iran’ volgens Sjah gemoderniseerd moest worden; vrouwen meer rechten enz…
volgelingen geestelijken vallen ongesluierde vrouwen aan.
Achter de feiten zitten zoals altijd weer binnenlandse belangen van bepaalde hooggeplaatste groepen en binnenlandse en buitenlandse imperialistische belangen.
/ Maarten Luther King 's Mars op Washington/ Papandreou winnnaar verkiezingen GRK./ Kennedy vermoord in Dallas/ Brits offensief tegen Jemen 1964 Arabische top Cairo voorstellen om met vooraanstaande Palestijnen over oprichting PLO te praten Nasser wil Israël wegens waterprojekt niet aanvallen omdat zonder politieke Arabische eenheid er ook geen miitaire eenheid kan zijn/ Rookonderzoek kanker VS/
/ Smith premier Rhodesie met zelfbestuur/ Pathet Lao in Laos steunen Vietkong ; VS panikeert/ Nelson Mandela levenslang/ Beatles/ Congrespartij Indië/ Turkse luchtmacht dropt bommen op GRK-Cyprus deel/ Rhodesië 250 000 blanken recht op 50 vd 65 zetels/
Gefabriceerd incident Golf van Tonkin aanleiding VS inval Vietnam/ Chroetsjof afgezet/
Belgische para’ s in Kongo als onderdeel FR -RODH- ZuidAf. troepenmacht om Tsjombe in strijd tegen Mulele en Lumumbisten te helpen…Belgische ministers verklaarden dat het geen aktie tegen de rebellen betrof maar DAT HET OM EEN HUMANITAIRE AKTIE ging…dit zouden we later nog vaak horen deze eeuw/ 1965Churccill dead/ Malcolm X dead...zonder werkvolkprogram is er niet veel mogelijk gast/
Ben Bella afgezet door militairen Boumedienne meer nadruk op Islam ? Benbella meer op soc.hervormingen/ Heath leider conservatief ENG./Opstand ghetoo LA/ Inval India-Pakistan/ Stephnoa Stephanopoulos vervangt Papandreou. GRK rand burgeroorlog intriges linkse en rechtse officieren / Soeharto elimineert communisten in Indonesie/
’ Cultuurzuivering’China/
Ben Barka in Marokko aan FR gangster 'uitgeleend' en vermoord of ontvoerd na komplot tegen koning, die na ernstige sociale onlust in Casablanca Links wilde opnemen in regering /Machtsgreep Mobutu/ Rhodesie los van Engl/ 1966 rellen rond mijnsluitingen Genk/ Ghandi premier India. / Bogoto Chili : Camillo Tores vermoord/ FR trekt zich terug
78
uit opperbevel navo/ Boedhisten tegen militaire regering Z-Vietnam/ Kritiek De Gaulle op Vietnambeleid VS/ burgerbombardementen op Hanoi/Nieuwlinkse pvda Nl eist eigen buitenlandpolitiek/1967 Rode Garde China weer naar huis leger krijgt dominante rol in verhouding partij en massaorganisaties en revolutionaire commitees/Staatsgreep GRK/ Afscheiding Biafra /Israël wint zesdaagse oorlog/
BlackPower VS heeft geen linkse aanpak/ Opstanden in China/ Quebec flater Degaulle./ Degaulle gaat ook in Polen stoken om uit Oostblok los te krijgen./ India en China slaags aan grens/Biafra krijgt hulp van Westen rest Nigeria van Urss en Tsjechië / Che Guevara in Bolivië vermoord/ML -King vermoord...moorden 'in' bij heersers...de lijst met namen van de niet-bekende mensen die in de geschiedenis werden vermoord omdat ze wegens hun standpunten tipjes van de waarheid oplichten...moet duizelingwekkend lang zijn.
Overleg VS -Vietnam/ Duitse noodtoestandwetten./Polen : onderdrukken studentenrellen
Studentenopstand Parijs 1968 eskaleert Cohn Bendit begon carrière met protest tegen te autoritaire beleid op universiteit.../ Rob Kennedy vermoord...een hele generatie groeide op met in hun hoofd het beeld van beide broers die de zake ten goede konden veranderen omdat de media ons dat liet uitschijnen...maar maar maar... / Spanningen Praag- Moskou/
Studentpower in VS/

FR Gaullisten en Republiekeinen samen 358 van 458 zetels, links verliest 100 zetels en dat na een maand mei 1968 / Peru president Terry door leger afgezet/ 1969 PLO Arafat leider...alleen vereniging arbeiders Israel samen met arbeiders Palestina nuttig/ Grensgevechten China-Ussr. Degaulle trekt zicht terug na referendum over hervorming senaat, de echte redenen zoals altijd, moet je achter de feiten en berichtgeving zoeken
/ Japan winst voor communisten en nationalisten/ Lin Pia opvolger Mao/ Onlusten Curracauo werknemers Wescar eisen zelfde loon als die van Shell/ Franco wil Juan Carlos als opvolger/ 20juli Eddy Merckx wint zijn eerste tour/21 juli eerste mens op de maan Armstrong Neil-Aldrin en Collins / Ondertussen hier beneden gevechten in Ulster/
Begin terugtrekking troepen VS uit Vietnam. /1970 Stakingen Belgische Mijnen/
Polen maakt prijsverhogingen ongedaan/Nixon wil minder militaire inmenging na Vietnam/
4 doden bij Cambodjaprotesten in VS/ / Akkoord Jordanië-Palestijnen, Palestijnenl mogen vanuit Jordanië opereren maar moeten Jordanië gerustlaten en in het openbaar geen wapens dragen/ /Nasser dood/
GB en Rsl achter Nigeria / De massamoordenaar Soeharto brengt staatsbezoek in NL/
Burgeroorlog Jordanië uitgebroken/ Allende president/Sadat ook/ en de Gaulle dood
Overstroming Pakistan./ 1971 Z -Vietnam valt Laos binnen./ Amin grijpt macht in Oeganda…as ne mens moest weten wie die smeerlappen allemaaal betaalden./Turks leger eist ontslag regering/ Allende kondigt nation koper af/ /1972 Saddat wijst Russen uit.
1973 hongersnood Sahel/ VS stop oorlog Cambodja/Jom Kippoer oorlog ten einde : Irak en Jordanië versterken Egypte en Syrië/
Junta Papadopoulos gevallen/ Beroering rond genetische manipulatie./ 1974 Koerden op vlucht voor Irak. KP irak onder druk Moskou tegen DemPartij Koerdistan en mét Baathpartij die later de communisten in Irak zou liquideren/Anjerrevolutie Portugal/
Crisis Cyprus gevolg van fascistische coup in GRK /Akkoorden tussen Israël en Syrië en Egypte....telkens het de burgerij goed uitkomt worden oorlogen in mekaar gestoken en later vredesverdragen en wisselende coalities, alles wat hen goed uitkomt.
Merckx vijfmaaltour./1975 Vietkong verovert Saigon/ Toenadering Iran-Irak
Weer burgeroorlog in Libanon.
1976 Soweto /dood Baader- Meinhof...waren aanvankelijk idealisten, maar de oorlog in Vietnam deed hen flippen...'terrorisme' heeft geen zin/ cipiers in leuven in staking/ mao dood/ IRA aanhangers molesteren demonstranten vredesbetoging
,,,,,waarom zich onder het mom van land en geloof door het geld misbruiken
79
/ oorlog Libanon fini..????/ in 2006 weer crescendo/ strijd Ethiopië--Somalie en Egypte- Libië/ FR wil nationalisatie bank- en autosektor/Sadat naar Israel./1978 opstand tegen sjah Iran/camp david top/Deng China/1979 urss in Afghanistan/ Zimbabwe onafhankelijk/coup Suriname/ tito dood

1980 Volksopstand Z-Korea/ Oorlog Iran Irak voor de volgende 8jaar/
Walesa in Polen, arbeidersklasse tot nu nog altijd onderspit / Turkse generaals de baas : telkens het de burgerij goed uitkomt mogen de militairen zogezegd aan de macht/ 1982 PLO Verlaat Beiroet / Bankroet Mexico besproken in VS1983 'vermisten' Argentinie dood/Thatcher tweede termijn...ongeloofelijk maar waar, van masochisme gesproken/
Aquino bij aankomst in Manilla gedood later zijn vrouw president maar ook puppet van kapitaal hoewel ze eerst door de media heel anders voorgesteld worden/ VN-macht in Libanon meegezogen in oorlog 1984 Elitaire coup Nigeria/ voedselrellen Tunesië/ Britse mijnwerkersstaking/ Irak gebruikt gas tegen Iran en…/ geweld Sri Lanka/ cccbelgië./ Ortega Nicaragua/ 25000Falastas , ethiopische joden terug naar Israël gebracht

TEGEN WERKLOOSHEI D OORLOG UITBUITING
&
LESSEN UIT DE GESCHIEDENIS LESSONS FROM HISTORY
---------------------------------------------------------------------------------------------
Why don't we put forward our own program first ?
Why don't we defend our own alternative in the enterprises we work ?
Why don't we invite the jobless to join our reunions ?
Why don't we develop our new strategy to put our demands in power ?


FOR LESSONS FROM... HIS ... STORY READ 'RODE KERMIS'


B . LESSONS FROM HISTORY
Can lessons from class-struggle become descisive ?
Words must be used correctly,otherwise you get unnecessary misunderstandings. For example 'communism' is a system that is based on the collective ownership of the means of production an distribution ,in function of the most simple administration and without a salary system or commodity-production(no prices,no pay), a system that replaces the conditions unther which we work unther capitalism ore state-capitalism. Such a system didn't ever exist (or in a primitiv way maybe). Attempts to establish such a system have always been answered with arms or with technical and burocratic sabotage from groups who where afraid of losing their benefits. And what is 'socialism' then ? Is it a phase between capitalism and communism ? A certain degree of 'nationalised' economic property still based on salary and commodity production, with more serious prices for the goods?
What do they mean by improving 'democracy'? Democracy means "the power of the people". Unther 'people' you can understand as well the aristocracy(nobles), the bourgeoisie (the little group of enormously wealthy owners of big companies,banks… .) aswell as the 'petit-bourgeoisie(owners of little firms, stateleaders, import.functions…)or even the small independants or the workers and farmers…if you understand this unther 'people' then maybe you think it's normal that political power is divided between political parties and the very well paid parlement and coalition governements. That's one way of putting it…but how about social and economical equality ?
Residents are not 'citizens' . 'Citizens' replaced the ruling aristocracies, thanks to the
80
hunger-uprisings of the poor, who were not organised politically yet. If you understand with 'people', the ones having to sell their labour or the small independents struggling with monopoly-capitalism, then you are a proletarian and capitalism made you the strongest, (that is only in numbers) Who has the majority can rule. Why is there then so much social misery, war, exploitation ? Do collectivist want this then…or can we do without the devastating way capitalism tries to be progressif in ?
Why is capitalism socially a demoded system ?
What is the difference between 'bourgeois' and 'collectivist' democracy ? How should the last one be organised ?
Is it still a usefull tactic for collectivists to participate in elections ? Do the classical bourgeois parties represent the interests of the workers you think ? Aren't fascism and bourgeois democracy just two complementary forms of ruling of the money-elite over the workers ? In which way also bourgeoisie can stay in power by using the analyses and programs of parties claiming to be workers-parties ? Can workers continue to struggle without a blueprint of their society in mind ? What do workers still understand from the lessons of the past and why are they trapped in the old bourgeois and proletarian way of thinking about history ?
How to do away with corporatism and develop solidarity
and how can a new proletarian culture replace the moneyguided circus our society is ? How to develop our consciousness about all this in dailly life ? Is working like slaves for anonymous shareholders estetically ,or hunger, or underdevelopment where the old system has no other answer to then war and further exploitation ?
Because words were and are so misused , let's call us collectivists and not base us entirelly on one figure in proletarian history( for a collectivist alternative, read : http://be.msnusers.com/octophilosofo or
users.skynet.be/octo
or mail to fa092640@skynet.be
After reading this you will notice that a lot of arguments and discussions will lose their sense or get a solution :which ?: the 'one' ore the 'more partysystem'/substitutionisme(the party rules in stead of the soviets)/entrisme(working as a little group, penetrating in other parties…to take over/ selfmanagment(within the capit.system/nationalisations/state-capitalism or not/alliances with national bourgeoisie or not/federalism-selfindependence/syndicalism/ particip.elec/…
By managing society unther non-capitalistic conditions the collectivist democracy can develop through the projects.
Collectivists who are in for this kind of revolution want to adress them to those getting tired of arguing about the mistakes of their great examples (this can be very interesting) but why is capitalism after so much time, still in power, still the ruling ideology ?
The history of working class looks like a war-saga, with different parties trying to take power, who succeed and then become attacked by capitalism or it's collaborants in the very own proletarian circles. Most revolutionaries think that the alternative for power will emerge from the spontaneously to emerge councels, or from 'democratic centralism' in a proletarian vanguard-party. Realistically it cannot be otherwise or those traditionally wished 'councels' or central committees of the vanguard-parties will contain such differences in opinions and will be so infiltrated, that the mass of workers will not be able to orientate themselves : not anymore on the corporatistic demands of the State allied syndicats, not anymore on the left bourgeois-parties or not on those expecting miracles from the 'democratic' debate in the councils. Without alternative goals and a revolutionay workers-consciousness which stop ownership of the bigbusiness and the right to decide on financial issues as a non-worker, we will get no where, we will not no what to do.
Without managers and controlcommissions in the factories and companies, without local
81
and internationally organised political dirigents and clear deals…we will obtain no control.
Almost all strikes and initiatives collaps without global alternativ. Revolutionaries these days put their hope on the collapse of capitalism, on a purely 'asking for more money' or less time to work, without seeing capitalisms real condition the last hundred years. Capitalism has tied workers in a hundred ways, why shouldn't workers put forward their maximum demands ? We are the youngest class in history…can we take power while letting capitalism survive ?
When will 'the last ones' finally become 'the first ones'?
Each group in proletarian history has had it's benifits and mistakes that were bound to happen because of the circumstances of time and space, burocracy, privileges…
The utopist tried it on a small scale. Marx and Engels showed that living conditions and not so much great personalities make history and got in the clinch with peolple like Bakoenin who saw revolution rather more as an imediate coup, who could not be lead by a massparty, but by a group of maybe hundred revolutionaries, spreaded over Europe, infiltrating everywhere, to take over the' autority'(hmm) from aswell the bourgeois organisations as the Internation Workers Association and put it in the hands of his Alliance.(he did not succeed) Seventeen years after the end of the Intern.Workers Assoc. The massparties that grew unther the rise of soc.democracy established the Social.Int (second 1889)
In 1914 when the great majority of german soc democ. aproved the funds to fight the war , communists left it to establish the third int.
The councels who for the first time in history emerged on the scene , got a second change in 1917. The bolsjevics helped to fight the councels theoretically and practically against the old parlementary and aristiocrat influences. After the revolution 14 foreign armies attacked the young Russian republic which had to be build again from practically zero.
In Germany after world war one ,a revolution which was ended by the military forces with the aid of soc.democrats 'showing themselves as revolutionaries' paved the way for the succes of a big noise with a little moustach . Despite the electoral succes of the KomPartei Deut, KAPD,…the skinny painter supported by the bourgeoisie would win, because he got the money to create a bit of jobs by means of state-capitalism (armsproduction, roads…)to gain support.
Few people understood that capitalism needed war to survive. In the mean while a Georgian fellow lead a big heavy industrialisation proces which helped to beat nazism.
He lead a party that was much based on burocracy and strategical deals with the fully capitalist countries and stopped the emancipational proces in the councels. Necessary from a military viewpoint or not in those days…to many wanted a more-party system for their own reasons, that's for sure !?
Ownership became less private ,but the production relations did not alter (still salaries, commodities) so it was not really a system you could call 'communist'…it was a social experiment unther terrible conditions; an economy of trying to survive, while the world got on fire once more. The experiment couldn't concurate with the purely capitalist states who had accumulated money to start again once more thanks to war-benefits, and the urss degenerated in the direction of revisionism ( reconciliation of capitalists and reformists) As a consequence : the economy of a part of the east, became a hunting ground again for western capitalism.
Next time some viewpoints of different vanguard-parties, which illustrate all this.
As it comes to butchering working class, all States know how to divide the work between them . We saw it in Spain in the civil war, in Italy some years later… Very 'honourable'? men like Churchill for example commanded the bombing of Dresden, a town with no strategical value…but filled with deserteurs and revol.workers at the time… and who ordered to drop some atomic bombs when Japan was already defeated?
82

In imperialist wars, workers SHOULD not choose the side of one of the fighting states, they make revolution in their own country, OR should not listen if they are told to disarm (like in Italy-strikes of 1943- where once again like in Spain, communists would join a 'governement of national unity' that obeyed the currents who saved capitalism)Were these results the maximum that was pooosible those days ?
They would next time better listen to the left part of those claiming to represent them…and who know that 'Stalinists' as well as 'Trotsky' as others made -'mistakes'-(but was really possible unther those circumstances ?)
where they are trying to learn from.
Maybe collectivists can discover a way of avoiding civil war when they work out new tactics of preventing imperialist war ... and changing society more peacefully.
Some other s u b j e c t i v e problems (not so organisational)
---------------------------------------------------------------------
Promoting consciouness remains a difficult task in these days, but as Marx so geniously explained, the objectiv situation (econ.crisis)is on our side… the most difficult part remain the subjective living conditions that determine our ideological links with the ruling class. To this we can also add the emotional, and physchological living conditions or the bourgeois spirituals that claim a monopoly on 'spiritual-live'…as if materialists do not have a vision on this…an eternal one…as eternal as the life of the electrons out of which everything that exists exists. The media then…another obstacle :can we find a way in which on a large scale we can promote the idea that we are beeing told a lot of lies and rubbish ?
Not all is against us dough. In my spare time I visited let's say about 25000 political homepages on the net .
The left is far more better represented then the right.
Very easily (one recognises the crab from the titles of the pages) I found about a 1000 groups or individuals who took my attention and I mailed about 400 of them, getting some 200 mails or visits of the collectivist homepage back)
Let's hope more and more young people or older, unemployed or not will start digging into their collectivist past and discover that they hold the key to the future of a better world. Let's hope afterwards they start thinking about uniting to discuss what can be done. Let's hope their numbers will have grown on the decisive moments. Let's hope the old rulers won't be able to let us go and fight the workers of other countries no more…in the mean time they manage to do this on an economical level…we even fight the workers on our own factory floor, …some of us are put in anger because they haven't got jobs and others do…another easy victory for capitalism. Every fight against our family, friends or lover(s) is energy that cannot be used against our real exploiters… so find your inner calm and resolve your relation problems in a human way : try to become emotionaly strong, because we have a whole new kind of other world to win…a world in which we will be able to discover the neverending story of your consiousness that tries to enrichen itself before the 'corpus', this 'germ' dies and leaves its fruits… Start observing your world today with other eyes and find out how it works, intervene, come up for the rights of your class, don't capitulate, find out when best to retreat, or which is a good tactic. Share your impressions. Educate yourselves and others. Think before you speak, when you get carried away by your blood.
Do not lose your sense of humour, it will help you to learn how to be patient…every process takes it's own time, when you are ahead , you know this can sometimes be a handicap to you as well as a privilege.
Learn how to counter statements your fellowmen read or heard in the bourgeois controlled media.
Learn to talk in public. If you are afraid to act, those thaughts will grow and you will even
83
be more afraid afterwards.
Overcome your inner barriers, discover the undiscovered part of yourself. Live is more than acting and thinking as robots.
Live was not meant to be lived as to much of us live it today.
If we do not improve certain situations things will get worse for us all. For those without seeing the problems : more States posess atombic bombs; each day unemployment and war dominate the news, increasing exploitation tries to save capitalism but problems are getting bigger. Please start thinking and acting.Read also the folowing articles :OPAA : Octo's Politcal Analyses & Alternatives
+++THE IMPORTANCE OF DEVELOPING AN IDEOLOGICAL METHOD
+++MATURITY COULD CHANGE THE WORLD
+++REVOLUTIONS SO FAR WERE OF A REFORMIST NATURE
+++A CHANGE IN ATTITUDE
+++LES RELATIONS HUMAINES OBJECTIVES
+++PROLETARIAN ADMINISTRATIAN AND HIERARCHY VERSUS BOURGEOIS STATE AND BOURGEOIS DEMOCRACY
+++LA LUTTE FINALE SE PREPARE CHAQUE JOUR

OPAA : Octo's Politcal Analyses & Alternatives

+++THE IMPORTANCE OF DEVELOPING AN IDEOLOGICAL METHOD
An ideology is a way to understand life and it's different practical an theoretical meanings. Consciousness is born each time practical experiences ead to theoretical tinking and result in orientating and acting in an adapted way. Political history gives us much exemples of this. Sometimes only reforms are possible. Sometimes revolutionary reforms are beiing pushed by circumstances... a real revolution shall become possible when the global picture of circumstances is understood by a more interdisciplinary and worldwide orientated consciuosness. The same laws that guide history also can be found in our own emotional, pshychological and intelectual development and even in some relationships we encounter.
Consciousness is born out of matter, like theory is born out of practice.
If theories are not based on practice, we call them fantasies, which can be nice or dangerous or both. We call this 'idealism', it leads to confusion because it's no longer 'materialism'. Sometimes illusions are necessary to get back on the road of reality. Both in social as in personal life.
The theoretical way to understand life, is studying all the existing rational, objective sciences and combining them with the more subjective sciences and inject the result into practical life. The subjective sciencess depend on the objective ones because without 'matter' there can be no consciousness. At the same time the hierarchical weight of the subjective prevents the objective laws to impose them self on the general evolution of society and the human beiing...but this is always a temporary proces. An ideology is a way to understand both the history and present stage of the world and it's consequences on global living conditions.
However great some existing differences in exploitation might be, capitalisitic ideology also tneds to evoluate in the direction of socialst ideology...because the foundation for a worldeconomy and the way to manage it by modern technical means, still increase...this shall be an advantage once proletarians shall reunite in an effective and revolutionary way. And they shall, because the capitalistic inner contradictions that
84
scientific socialism pointed out, still seem to remain unsolvable. But nobodyholds a cristal ball, so let's not insult each other if we have different opions on the economical strength of capitalism.
Important to remember is that a decreasing economy leads to a weakening of the ideology of the ruling class...at least if the oppressed class is not beaten fysically or brought to poverty...or has to little class consciousness left. The first task of the most conscious human beiings with an orientation towards proletarian ideology, must be to understand these proceses of evolution. Ones they do, they must present a global and general program of managing society and experiencing life in a different way. Theoretical explanations should correspond with the practical conditions they try to explain...but they should try to always be one step ahead.
Feodal ideology, with the aristocracy as it's ruling class, based it's power on an unclear concept of 'God',(and not on the eternal forces of nature who produced and developed consciousness) and mainly on the ownership of land and consequently economical and military power.
While all kind of historical facts happened according to changing living conditions and while the bourgeois rulers of the capitalist system used the proletarian discontent to take power from the nobles, they started developing the means of production and the production forces. The world was (and still is) forged and forced together in a very unethical way : wars, famine, unemployment, eclogical disasters, exploitation).
Capitalist ideology based it's power mainly on the private ownership of the means of production, on the production of commodities, trade and a wagesystem...while in theory the really socialsist thinkers of the last 150 years wanted to abolish these bourgeois-based things; in practice they had to be satisfied with all kind of economical, social ande political reforms that nowadays lead to a degree of wealth for only a limited number of workers. While in theory the socialist thinkers wanted communism, they saw State-Capitalism beiing established; while they wanted to abolish the State, they saw it beiing transformed in a continously strengthened apparatus in function of bourgeois ideology.
While they looked for unity amongst proletarians, they got divided on theoretical and practical or even personal bases. While reformism helped survive capitalism and the final technical revolution is now taking place and the world becomes more and more a global private company...it SEEMS bourgeois ideology overcame it's inner contradictions.
Suppose the capitalist system manages to create one worldmarket and one company or a high standard of living for the whole planet, shall it tehn have overcome it's contradictions ? No, because exploitation and surplusvalue shall continue to lead to overproduction. So why capitalism continues to dominate ? Because we continue to accept their ideology. Because our weaknes, capitalism can continue it's often historical task in an often bloody way. They still have the economical and military power to do so.
While every different group of scientific socialists has it's own calculations on the economical fitness of the current ruling system, no real alternative way of managing society is beiing put forward. While the bourgeois class and it's managers and politicians continue to invent more organisation in function of keeping in power; the majority of social or political 'workers'-organisations, limit themselves mainly to the small and limited economical battles. While the little 'gains' of this struggle within the borders of the system try to maintain the hughly different living standards of the different groups of modern proletarians...no organised group of workers not even claims an equal income for everybody in it's program...and no group explains how a society without a wagesystem and commodity production can produce and distribute in a more or less equal way. Are we afaid to use our imagination ? Do we need the hierarchical discipline and structures of our current economical, social and political rulers ? Are we, the millions who lead the practical day to day live that state, company and family offer us, so brainwashed that we
85
keep on walking in the mill that the bourgeois-media keeps turning for us ?
How can we learn to get more assertive in a proletarian way ?
By taking an intrest in phylosophy, politics, history... By studying our own concrete living conditions where we work and live. By realising that the emotional and pshychological problems we are all confronted with (whether in ourselves or in all our different kinds of relations), are beiing agravated by the current system of production. That's where real ideology is all about, it's really a kind of spiritual matter that has nothing to do with the classical ideology of 'religion' interpretated in a conservative way, but with combining and connecting all the different kinds of consciousness we came to mention in this text and others. Human beiings can get a ot of energy from beiing conscious about these kind of things...or it can make them sick, because they realise they cannot change the world on their own : 'workers unite'.
+++MATURITY COUD CHANGE THE WORLD
As I explain in the text 'a change in attitude', there are a lot of problems facing our social and economical lives. I already explained a lot of political problems and put forward some solutions for those rather objective areas of life. If you want, I could compare these explanations and solutions once again with those of other individuals or groups or PARTies...but I'm not goiing to do this in this text. Every explanation or solution is PART of the way things evoluate in the course of the real future of mankind that is to be expected. Each view and alternative, whether based on an existing reformistic power or on the possible revolutionary challenges; reflects a certain degree of consciousness, based on material positions in society, as well as on the degree of subjective consciousness we've reached : for those who do not understand, I'm talking about less measurable things like solidarity, emotional, psychological ...even spiritual consciousness.
Solidarity is the collective as well as individual emotion we need to do our share of the work or our collective, again individual capacity to react and organise in favour of groups of people unther threat of unemployment, war, famine, disaster... . We still are dominated by the kind of ideology that says we should think as individuals, reacting only on our individual intrests. That's why unions still are so corporatistic and why big strikes for more general demands or manifestations against wars...still have so little impact. That's why a lot of us need things like money and beiing exploited as a stimulans to make us do any work at all. That's why absolute hierarchical organisation is still more effective then freely agreed and spontaneous arangements.

+++REVOLUTIONS SO FAR WERE OF A REFORMIST NATURE
In the former century, the 1917-revolution, in what was the beginning of the former Sovjetunion, took the country from a backward capitalist and semi-feodal country on the road to a state-capitalistic economy. The different groups that were the main players leading the developments and changes that farmers and workers or other classes demanded, were already activ in other countries like Germany...(mainly social-democrats) and they would have splits, ends and regroupments upon till today. In the last years of tsarism one could find ones political inspiration in groups like the cades, the social-revolutionaries, the bolsjevics, anarchos... .
Today, some workersgroups claim that capitalism was already decadent at the beginning of the century. In a moral way this is indeed very true. But in an economical way; that is in relation to the technological progres to be made and the production forces that were to be developed, this is not an entirely deepened pointed of view. Since the military and bureaucratic State power proved to be stronger then the coureageous revolts and organisation of the workers, they did not get the opportunity to prove that they could organise and develop the economy as 'disciplined' as the bourgeois State and companies could. After each revolution (that was in fact a 'revolt'), followed a counter-revolt...ending
86
between the first and second worldwar in fascism...as a kind of SuperStatecapitalism. Were the minds already prepared to do away with the wagesystem and the production of commodities (commerce) in those days ?
Since the consciousnss of each social class traduces itself in different degrees of consciousness; there were a lot of different kinds of proletarian parties confronting established parties that were suposed to represent workers. Unity seemed to be and still is impossible on the basis of partydogma's. No unified program to present the workers had any succes. It could not have been otherwise, because the result of some
evolutions on a certain point in time and place cannot be other then the product of the material and ideological conditions people life unther.
One cannot expect of people having to work 12 hours a day, and having little welfare, that they take an intrest in reading about revolution in an academic way. Nowerdays the bourgeois-system tries to poison our minds with the values of their ideological (often idiotical) way of life...so we would stay as atomised as they would like us to be and to prefend that we get conscious of the fact that in reality we merely are the tools they are using. The way we lead our lives is the way they want us to lead our lives. We are beiing kept conditioned for their aims.
Should we wait for their economy to collaps once more in an unbearable way or should we wait for the moment when the new magical mystery toy of globalism meets massive resistence...or for the moment when people get fed up of stressed working and living conditions...and rise in an organised wy against this all ? Should we wait untill some people do not cling as much to their luxery any more and become activ ?
We, the ones garding the theoretical history, think to much only in terms of whether one is a Leninist, Trotskist, Stalinist...or another 'ist' with a familyname befor it. How are we going to intervene in the proces of workers eventually wanting to take power ? Now that we have elaborated our theories and each variety of ideas exist, how are we gooing to regroup ? Points of view can be different and we must keep on writing good articels, but we should be very prudent.
One should be as realistic to aknowledge the fact that for exemple China today is a more modern State then it was in 1927, because the Chinese CP-policy, in spite of it's numberous mistakes or alliances with the forces of the right at that time, contributed to that proces.
One should be able to say, without beiing insulted that some benefits ; acquired unther the former social experiments in the former USSR or the DDR, were better then the dailly live an increasingly part of their populations have now anno 2001 . Without beiing distrusted, one should be able to say that in times of war , the 'revolutionary theory of defaitism' (the war against each nation's own establishment) was more easy to put into practice in the days of the Russian Tsarism then in fascist occupied Europe.
After all our studying and writing we should become able to put forward our own program to be voted on one day. Afterwards the ones to controle such a program could be apointed by international elections also...no elections where voters can vote on 'parties', but international elections on PROJECTS. We have already a lot of concrete propositions on this...maybe you have also. Why wait untill workers liberate themselves on their own and start leadin 'councils' 'democratically'. Will then the majority be , as by a happy coincidence; the most 'conscious' part of the proletariat ? I'm afraid not. I'm not a supporter of certain 'chaos-theories'. Intervening in the class-struggle theoretically is one thing, guiding it in a practical way is another...leading in periods of struggle will prove to be necessary... . But what will we then have to offer ?


87

+++WORKERS ADMINISTRATIAN AND HIERARCHY VERSUS BOURGEOIS STATE AND BOURGEOIS DEMOCRACY

Folowing a number of discussions going on on the internet and outside it, it seems to me a lot of controverse exists on the question of how a socialist project is to replace the system of exploitation and concurrency.
Every group and all the not-organised individuals have their own ideas on this subject and the way alternatives are to be implemented.
If such a system is to establish itself and wishes to survive, it cannot do without strictly defining the notion 'proletarian hierarchy'.
According to me, proletarian dictatorship is not the rule of a party or the rule of the 'democratic centralism' of councils; or not a coalition between parties; but the coordinated action of the 'highest EXECUTIVE council of the internationally organised 'projects' (1 political legislative project called 'society' and 14 practical projects to manage society on a world base).
In a period of revolutionary struggles, legeslative 'councils' must come together to debate and decide on a transition program towards an non-capitalist society. To prepare this kind of situation we could already form, and in fact are forming embryonal committees.
Once an agreement on the demands for each project is reached, their international executive organ can organise international elections for or against such a transitional program.
Since that program will be mainly based on the needs of proletarians, such a program shall have a large majority. After the aproval of the program, the councils can organise international elections on a non-party base.
To appoint the responisible dirigents of each project in society, people would be able to give their votes for candidates arranged in one of the 15 projects necessary to manage society. Dirigents must follow the guidelines of the projects and can be replaced if they don't follow the program, or if they prove to be not ready to manage whatever is to be managed.
In this way the State, as an instrument in keeping capitalism in power, can be replaced by a proletarian hierarchy, capable of providing a real socialist alternative and a mode of functioning for the transition towards socialism ...which becomes more needed as years go by.
The 15 projects , needed to manage society in a modern, technocratical way, are : one legislative project, 14 executive projects, all having delegates in the legislative project)
-SOCIETY-project (legislative and juridicial matters : proletarian members from the councils can be candidate. Their can be a delegation from consumer)organisations as well. The project 'society' will have to debate on the demands for each project.
A temporary proposition and an exemple of this can be found on the homepage http://www.geocities.com/Athens/Olympus/9799
The main, unanswerd question is : 'can we go directly from a wage-based society towards a wage-less form of organising society ' ? Objectively we are ready for this; capitalism and we, the workers, have developed the material conditions for it, but are we ready for such a change, 'subjectively' ? We should put up an educational campaign on it...on all the aspects it includes.
The role of 'money' in a new non-speculative society, based on purely administrating production and distribution or public services in a first stage; could be reduced to buying food and consumer-goods (their prices based on worldwide standardised production conditions).
The cost of Public Services could be organised as subscriptions taken from our wage befor you get it.
88
A lot shall depend on what will happen to class-consciousness in its confrontation with the living-conditions to be expected unther a further rule of capitalism (objective factors) A lot shall depend also on our ability to organise an the amount of objection within workers rangs themself.
If Statereformism can keep capitalism goiing in times of depression, and an important number of proletarians, or independents whose livingconditions are effected in a negative way, will resist the proletarians that choose to organise in councils; then all kinds of proletarian propositions must avoid the civil war the bourgeois parts of society will eventually seek.
The executive projects for managing society can be arranged as : work/food/housing/energy/telematics/transport/environment/production/
distribution/safety/money/education/health/relations.
I hope you understood this explanation. I know that different kinds of socialists are trying each to reach their goals in separated ways, basing themselves on different analyses of history. But do we not share the same goals and should we not learn to work together on a realistic an practical base, not just an academic one ?
Wether you have but your believes in reaching the socialist transformation of society by means of bourgeois-democratic elections for propaganda-purposes or whether you are organising on another base; our class needs a program and an alternative way to organise and manage society. In the mean while we (in general) still get the politicians we 'deserve', because of our low degree of assertivism and because of the fact we still cling to bourgeois ideology , whether politically or emotionally.
octo fa092640@skynet.be You can come over for a discussion.


+++A CHANGE IN ATTITUDE
I wonder what military stratigists are already planning for the future.
Most of the modern developed countries can rely on professional troops.
Since they abolished the 'civil' militay duty for young men, they fight their wars from the air. They know that a massive rection against their wars is not evident in these times where their media prepares the minds months before they attack. 'Humanitary' Interventions' for situations they helped to create themselves.
They put Sadam in power. They armed the 'religious' lunatics in Afghanistan. They pushed nationalism in the East. They controled the political scene in the middle East and in Africa. They gained and still gain big money producing weapons. They supported one ethnic group against an other.
What are their plans. Will they 'intervene' in Russia once the proces of every kind of desintegration shall accelerate and shall threaten their newly found 'colony' ? They surely continue to destabilize their economical concurrents like China, using the trick of 'bourgeois democracy' again; or the 'red danger'.
They and all the ones that serve their system that fools us day in day out. They project their images of beiing rich and wealthy into our minds and oblige us to go and work to purchase a happy life, matching up to their standards. They put in the minds of millions that 'one exists more if one can buy more' They make us believe that working like robots adds to our personal development. They convinced us that producing goods is only possible if huge profits can be made. With the help of 'our' unions they teach us that lay-offs are indispensable to 'survive' .
They try to make some of their statements as the most natural order of things; so that 's why they dare defend the use of cheap medecins against Aids in South Africa for exemple. They pay their supermanagers and our footballplayers millions a year. Their States keep us well divided, according to our 'place' in the system. But still they keep
89
saying we are all so equal.
Why do we KEEP PUTTING UP with this ? We vote, they stay in power, 'liberalising the world' more and more. State-related jobs keep some of us in a sort of obedience, the ones who oppose themselves put themselves out of a job, just like in private enterprises. We work, they live their lives on the profits we make. We keep on accepting their kind of hierarchy instead of inventing and imposing our own. Their system stays in place because of it's hierarchical cohesion. Some of us believe that a system of their own can do without hierarchy; but even equality cannot function without it. The political hierarchy we must work towards to, must
be a hierarchy that is based upon the dirigents of an economical and social program. If one day council all around the world shall organise elections, we should be able to first say yes to a global revolutionary program and then elect the ones guiding the different projects of society. The ones delegated by the worldcouncil and the ones internationally elected on the lists of the projects should be accepted as the highest hierarchy.
When ever there are indications that someone doesn't forfill it's responsabilities, according to what he or she was put in charge for, a majority of workers in a company , a project or council, could ask for that persons removal.

C.O.N.S.C.I.E.N.C.E. , the Committee for New Simultaneous International Elections ,Necessary to Create more Equality
PROPOSES YOU TO VOTE ON
A COLLECTIVE ALTERNATIVE ____________________________________________________
PEOPLE's DATA STANDARDS
SUPPOSE 'MONEY' WOULD only BE SOMETHING TO HELP US COUNT INSTEAD OF SPECULATE, then some paintings wouldn't be as expensive as building houses and feeding
thousands of poor people.
SUPPOSE all STATES , FIRMS AND COMPANIES WORLDWIDE;
WOULD PAY EVERYONE THE SAME MONEY FOR THE SAME WORK : a minimum amount THAT IN AN ECOLOGICAL WAY PROVIDES IN EVERYTHING MODERN LIFE HAS TO OFFER.
SUPPOSE TEACHERS WORLDWIDE DON'T teach more than ten pupils each class and carbuilders would refuse to much flexibility.
Suppose THAT ALL MATERIALS, GROUNDS, GOODS and services HAVE A GLOBAL STANDARDISED PRICE expressed in one single worldcurrency.
SUPPOSE EVERYBODY WHO DOESN'T WORK IN A SOLIDARY WAY RECEIVES LESS.
(except really sick people)
SUPPOSE EVERYONE's ADMINISTRATION IS BEING DEALTH WITH IN one way :
EACH ONE NUMBER, ENLARGED WITH 3 LETTERS THAT CONNECT THE PERSON WITH ONE OF THE 15 PROJECTS IN LIVE :
FOOd / HOUsing / WORk / SECurity/ HEAlth/ EDUcation/ ENErgy/ PROduction / DIStribution/
TRAnsport / ENVironment/ MONey/ TELecommunication/ SOCiety / RELations/
SUPPOSE EVERY PUBLIC SERVICE IS BEING PAYED BY AN EQUAL CONTRIBUTION OF EVERYBODY (once a month automatically taken from our wage
90
, before we get it) , a system that would make public transport and the highways of
telecommunication accessible for everyone , a system that if there already only was more social maturity, could be used in other areas too ( goods or certain services) .
SUPPOSE WE WOULD UNITE AND PUT FORWARD OUR PROGRAM ON ALL 15 PROJECTS AND HAVE A WORLDWIDE ELECTION ON IT …BEFORE WE ORGANISE WORLDWIDE ELECTIONS AS TO PUT IN CHARGE THE LOCAL, PROVINCIAL , CONTINENTAL AND WORLDWIDE DIRIGENTS OF EACH PROJECT.
SUPPOSE THE QUALITY OF LIFE BECAME MORE IMPORTANT THEN A LOT OF BUREAUCRATIC AND COMMERCIAL STUPIDITY…suppose we all learned to become aware of our real consciousness that looks to enrichen itself by means of our collective and individual history.
Let us first give some motivation for each of the projects and let us add a first list of our demands on each project before we compose some standard files or start constructing the election file on our demands so far as the program itself is concerned.
________C.ON.S.I.E.N.C.E. _________________________
COMMITTEE FOR NEW SIMULTANEOUS INTERNATIONAL ELECTIONS, NECESSARY TO CREATE MORE EQUALITY
______________________________________________________________________________
PRESENTS THE 15 PRO.CO.C.I.T. - PROJECTS
PRODUCERS CONSUMERS COLLECTIVIZE INTERNATIONALIZE TELEMATISIZE_:::::each person and company or institution…will administratively belong to one of the fifteen projects. ::::::each consumer has his place (number)in one of the projects and their sectors…. _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
P R O J E C T W O R K
_______________________________________
----MOTIVATION : A LOT OF PEOPLE EXPERIENCE THEIR WORK AS BORING BECAUSE THE TOTALLY FREE MARKET DOES NOT PROVIDE ENOUGH WELLPAYED JOBS FOR THEM.
HAVING A JOB STILL IS NOT A RIGHT FOR EVERYBODY. WORKING-PEOPLE CANNOT CHANGE EASILY TO A NEW JOB BECAUSE OF THE SCARCITY OF JOBS.
IN A NEW INTERNATIONALLY ORGANIZED AND STANDARDIZED ECONOMY, COMPETIVITY WILL NOT BE BASED ON EXPLOITATION ANY MORE, BECAUSE ALL PRICES AND PRODUCTION CONDITIONS WILL BE STANDARDIZED.
THE HUMAN RESOURCES ADMINISTRATIONS OF FIRMS AND INSTITUTIONS
MUST WORK WITH TOO MUCH DIFFERENT BUREAUCRATIC REGLEMENTS AND STATUTES.
THERE IS A LOT OF WORK AHEAD IF WE WANT TO STANDARDIZE THESE TOOLS IN OUR COMPAGNIES ,WHILE WE WILL START WORKING ON ADMINISTRATIVE UNIFICATION.
-----DEMANDS : PEOPLE WORKING IN HUMAN RESOURCES SHOULD CREATE INTERNATIONAL DATA TO WORK WITH , on the folowing bases :
° SAME WORK SAME PAY ° LESS DIFFERENCE IN PAY ( 1/2 maximum difference)
°INDIVIDUAL PREMIUM OR INDIVIDUAL EVALUATION SHOULD BE WELL
91
ORGANISED ON AS MUCH AS POSSIBLE MEASURABLE OBJECTIV RESULTS
°PEOPLE WHO STUDY SHOULD HAVE AN INCOME
°EVERYBODY SHOULD BE ABLE TO WORK WITHIN REASONABLE DISTANCE OF HIS WORK
° …
project t e l e m a t i c s
----MOTIVATION : THERE IS T MUCH ANARCHY IN THE USE OF THE LATEST DEVELOPMENTS
IN TELEMATICS , THE REAL POSSIBILITIES ARE COMMERCIALIZED.
-------DEMANDS : ° CREATION OF A TELEMATIC UNIVERSAL MANAGMENT SYSTEM (T.U.M.S.)
A SYSTEM TO BE USED IN EVERYTHING THAT HAS TO DO WITH ORGANISATION AND ADMINISTRATION OF THE MANAGMENT OF THE PROJECTS AND THEIR SECTORS...
IN ORDER TO BE ABLE TO CONTROLE AND COORDINATE, each GOUVERNEMENT AND EACH
MANAGMENT SHOULD USE THE SAME TUMS-system…to know about how many people ? where ?
Who ? what ? how much ? when ?…
° TUMS SHOULD BECOME A PROJECT TO INTEGRATE THE 15 PROJECTS
AND MANAGE THE SUPERSTRUCTURE OF MODERN AND FUTURE TELEMATICS.
IN ORDER TO DO SO COMPANIES DEALING WITH HARD& SOFTWARE SHOULD UNITE TO CONSTRUCT ONE standardizedTUMS-plan, in stead of purchasing silly competition games.
°massproduction of a MULTIFUNCTIONAL TELETERMINAL
°
project t r a n s p o r t
------MOTIVATION : TO STOP POLLUTION SINCERELY SOMETHING DRASTIC MUST BE DONE
____DEMANDS : ° FREE PUBLIC TRANSPORT mainly in the cities (payed by small equal contrib.)
°
project s e c u r i t y
-----MOTIVATION : CRIMERATES , traffic AND WARS ARE KILLING AND SICKENING
----DEMANDS : °MORE SOCIAL JUSTICE IS LESS CRIME AND WAR
°RECONVERSION OF WAR-ECONOMY
°ARMIES SHOULD INTERNATIONALLY BE USED AS FORCES THAT HELP
WITH NATURE-DISASTERS, BUILDING DIKES,,. helping fire -departement…
°CREATION OF ONE POLICE FORCE FOR EACH KIND OF CRIME.(one data)
°INTERNATIONALLY CONTROLED DESTRUCTION OF WEAPONS for war
°TRAFFIC POLICE COULD USE SOME HELP WHEN THERE IS NO MORE 'work'
IN THE ARMY
project p r o d u c t i o n
-----MOTIVATION : INSTEAD OF MOVING TOWARDS COOPERATION THERE ARE WARS GOING
ON BETWEEN COMPANIES: THE VICTIMS ARE THE DISMISSED AND THE
PEOPLE AND FAMILIES WITH TOO MUCH STRESS
____DEMANDS : °MANAGERS SHOULD CREATE WORLDWIDE FILES CONCERNING
PRODUCTION/ STOCKAGE/PRODUCERS/ PRICES/DISTRIBUTION/
TRANSPORT…for each single product or raw material
°IN ORDER TO BE ABLE TO DO SO THEY SHOULD UNITE
92
ORGANISATIONALLY IN FUNCTION OF THE PRODUCT THEY MAKE
°NO MORE WASTE-ECONOMY :replacing and saving paper, wood…
project d i s t r i b u t i o n
-----MOTIVATION : different prices kill jobs alsO
___DEMANDS : °SAME PRICES WORLDWIDE MORE JOBS IN BIG STORES
°EQUAL PRICES FOR SERVICES __FREE PROFESSIONS…
project h o u s i n g
-----MOTIVATION : MILLIONS LIVE IN TERRIBLE HOUSING -CONDITIONS OR PAY TO
MUCH RENT
___DEMANDS :
°INVENTARISATION OF HOUSES/ NEEDED HOUSES/ HOUSES TO BE REPAIRED/
HOUSES TO BE BUILD/ …in order to be able to do so once again all kinds of firms dealing with housing
, renting, building…should be obliged to join their information if they don't discover the benefits earlier.
°STOP SPECULATION …why not a law that says that if you own more then one house you are obliged to sell it, in stead of renting it…why not then consider the rent as a pay of on long term ?
°MORE NATURE IN THE CITIES (for example farms for children…)
°ONE INTERNATIONAL RENTING PRICE
°
project h e a l t h
---MOTIVATION : THE HEALTH OF SOME ANIMALS SEEMS TO BE MORE IMPORTANT THEN THE HEALTH OF MILIONS OF PEOPLE WHILE THE WEST TAKES TOO MANY DRUGGS INSTEAD OF EXAMENING THE INFLUENCE OF STRESS AT WORK OR THE INNER AND OUTER RELATIONSHIPS OF THE HUMAN BEING AND ALL HIS SUBJECTIVE NEEDS.
---DEMANDS : °BETTER NOURISHMENT /HEALTH CARE IN THE THIRD WORLD
°More natural forms of healing, less anti-biotics…
°One equal anual contribution to pay for health-service (no more bureaucracy of 'getting your
money back')
°Birth Control Program
project f o o d
---MOTIVATION : THE OLD SYSTEM INVENTS LAWS TO THROW FOOD AWAY AND TO FORBID PRODUCTION WHILE MILLIONS STARVE
__DEMANDS : °HELP- PROGRAMS FOR POOR FARMERS EVERYWHERE
(why not organised by the farmers and the tool-making industry here ?)
project e n v i r o n m e n t
----MOTIVATION : YOU KNOW WE WILL HAVE TO LIMITE POLLUTION…if not…
----DEMANDS : °RECYCLING STARTS WITH SORTING THE CARBAGE
°also look for measures in other projects (transport…)
°MORE NATURE…
°PROTECTING ANIMALS
°hundreds of other measures
project e d u c a t i o n
-----MOTIVATION : GOUVERNEMENTS CUT ON EDUCATION TO SAVE THEIR BUDGET
/TEACHING HISTORY , FILOSOPHY AND PSHYCHOLOGY FEW TEACHERS
ARE REALLY CAPABLE OF THESE DAYS
___DEMANDS °CLOSER LINKS BETWEEN PROFESSION ANSD SCHOOL
93
°LESS PUPILS IN THE CLASSES (not more then ten is a good start)
°LINKS BETWEEN THE PROJECTS WORK (human resources firms or human
resources parts of compagnies ) and THE PROJECT EDUCATION
and links also to the educational projects ( exams, …) in other projects
°A LOT OF ATTENTION SHOULD GO TO THE PROJECTS PRESS AND
CULTURE THAT COULD BE INTEGRATED UNDER THE PROJECT
EDUCATION (why not separate nets for each kind of film, for documentaries…)
Project e n e r g y
-----MOTIVATION : NOT ENOUGH EFFORTS ARE BEING MADE TO SAVE OR PRODUCE ENERGY
___DEMANDS °INVESTING IN ALTERNATIVE WAYS OF GAINING ELECTRICITY
°INVESTING IN EDUCATING IN SAVING
project m o n e y
---MOTIVATION : THE SPECULATIVE ASPECT OF MONEY MUST DISSAPEAR
_DEMANDS : °see PEOPLE's DATA(suppose…)
°SIMPLE CONTRIBUTION FOR INSURANCE
Project s o c i e t y (political managment)
MOTIVATION : WILL THE 'LAST ONES' BE THE FIRST ONES IN HISTORY ? THE WORLD WAS ALWAYS RULED BY THE ONES WHO HELD THE ECONOMICAL POWER… IT WERE ALWAYS THE POWER-ATTEMPTS OF THE LAWER CLASSES THAT PUSHED history IN NEW DIRECTIONS : the ones who owned the land, the money, the means of production decided and still decide most of the time. DECISSIONS ON WHO HAS THE RIGHT TO HAVE A JOB OR ABOUT HUNGER AND WARSPENDING AND ENVIRONMENT SHOULDN' T BE TAKEN IN FUNCTION OF SPECULATION. TO MANNY PARTYMEMBERS OBEY THE money -minded SPECULATORS INSIDE AND OUTSIDE THEIR PARTY. UNION MEN MAINLY FIGHT FOR PARTIAL PROBLEMS AND AREN' T encouraged TO LOOK FOR GLOBAL SOLUTIONS AND ACTION…if they start doing so they are mostly thrown out anyway . Only somethimes people really show that they aren't afraid of change. Only some small groups try to organise those uprises…but they do not a collective alternative to manage society in an other way . Even if they have the same ideology, they stay divided because each group understands the historical background and future developments or the role from this or that group in society otherwise. IF THIS INTRESTS YOU …LET US KNOW.
DEMANDS :
° ALL THE DEMANDS IN 'PEOPLE' S DATA' and THE DEMANDS OF THE PROJECTS AND A
WORLD -WIDE REFERENDUM ON THIS, starting behind our pc's, in our pubs , reunions, companies…
°IF ALL THIS CANNOT FIND HIS EXPRESSION IN THE CLASSICAL DEMOCRACY WE ENHERITED FROM HISTORY AND WHO TRIES TO DIVIDE US IN SO MANY WAYS,
THIS MEANS IF POLITICIANS DO NOT LISTEN TO NECESSITIES THAT WILL IMPLEMENT
THEMSELVES ANY HOW…THEY WILL LOOSE THEIR JOB FOR A CHANGE.
°WHY COULD't WE REPLACE THE OLD SYSTEM OF ELECTIONS BY A NEW ONE ?
Candidates for the local managment functions could present themselves on the lists of the projects, not on the list of the parties , except the list of the project 'society', where one still would be able to vote for the ones having to manage jurisdiction, adminstration of the population, notarial things (since politicians mainly are lawyers they would find themselves at home.
PROJECT-ELECTIONS WOULD REPLACE PARTY-ELECTIONS MOSTLY , and THE ONES ELECTED PROVINCIALLY COULD ELECT THE CONTINENTAL
94
GOVERNEMENT, who AT THE SAME TIME WOULD BE THE WORLD -GOVERNEMENT.
The local counsels should be attended by the controling committees from neighbourhood or compagnie.
But before we can have all this we must simply start with discussion- groups.
New ways of protesting will emerge and are emerging.
Project r e l a t i o n s
__MOTIVATION : THERE ARE A LOT OF OBJECTIVE RELATIONSHIPS AS WE CAN EXPERIENCE THEM IN ONE OF THE MENTIONED PROJECTS OF SOCIETY.
THOSE OBJECTIVE RELATIONSHIPS EVOLUATE IN A COLLECTIVE WAY JUST LIKE EACH HUMAN BEIING CAN EVOLUATE IN A PERSONAL WAY OF DEALING WITH THE SUBJECTIVE THINGS IN LIFE : AM I A NIHILISTE OR SOMEBODY WHO LIKES PHILOSOPHY , SCIENCE…, am I emotionally strong enough to have a good influence on those who surround me, however contradictory this good influence at first sight may seem ?
IN MANY CASES THE BEHAVIOUR and thought OF MEN REFLECTS THE BEHAVIOUR OF THE RULING CLASS . MUCH IN RELIGION AND SURELY IN NATIONALISM STILL PREFENDS US FROM GETTING CLOSER TO OUR COMMON ROOTS. WHY too much SPECULATE ABOUT LIFE AFTER DEAD, WHILE THERE ARE ENOUGH TASKS TO BE FOUND HERE .
Discovering why your life was and is and will be your life is much more interesting. ..it 's a rather personal voyage to wisdom. ANYWAY SCIENCE ALREADY PROVED ELECTRONS HAVE AN ETERNAL EXISTENCE…and because everything exists of electrons we will return to the elements we came from : the ever recomposing elements to be found in the earth, wind, light and fire…maybe even in the anti-matter …who nows ? All the elements together formed our spirit, that's for sure .
____DEMANDS :
°LEARN TO COMMUNICATE WITH YOURSELF AND OTHERS
°LEARN TO READ AND WRITE AND DISTINGUISH THE POSITIVE FROM THE NEGATIVE EVEN IF THE NEGATIVE SOMETIMES CONTRIBUTES TO THE POSITIVE, the positive must lead.
°LEARN TO OBSERVE IN A VERY BALANCED WAY WHAT IS HAPPENING IN YOUR TOTAL EVIRONMENT.
°LEARN TO DEAL WITH NEGATIVE EMOTIONS
°LEARN TO ALWAYS KEEP ON WONDERING ABOUT THINGS AND PEOPLE LIKE YOU KEEP ON WONDERING ABOUT SOMEBODY YOU LOVE …everything and everybody can teach you how to make better choises…how to maintain your good vibrations better.
°LEARN TO TRUST ON THE POWER IN YOU AND TO SOMETIMES HELP OTHERS ONLY BY TRUSTING ON THEIR INNER ENERGY, not by doing something they ought to do..
°LEARN TO BE AND TALK HONNEST, also in it's sometimes strange ways
...
LA LUTTE FINALE SE PREPARE CHAQUE JOUR...
future modèle de gestion de société
On doit restructurer la politique. C.O.N.S.C.I.E.N.S.C.E., le COmité pour des Nouveaux Elections Simultanés Nécessaire pour créer plus d'Egalité...vous propose de voter son :
alternative collective
Supposez l'argent serait quelque chose pour nous aider à calculer au lieu de spéculer...alors certains peintures ne seraient pas si chèr que construire des maisons pour
95
des centaines de gens.
Supposez que chaque Etat et compagnie sur une échelle mondiale payerait le même salaire pour le même travail, une quantité qui offrait d'une façon écologique la possibilité à avoir une vie humaine.
Supposez que les enseigneurs mondiale pouvaient avir des classes de seulement dix personnes.
Supposez que tous les matériaux et services avaient une prix unique, exprimé dans une monnaie mondial. Supposez que l'administration de chacun et chaque firme serait traité d'une même façon : chacun un numéro de téléphone, élargit avec trois lettres qui donnent connection avec chaque des 15 projets de la société : NOUriture/MAIson/TRAvail/SECurité/EDUcation/ENErgy/PROduction/DIStribution/TRAnsport/
ENVironment/ARgent/TELecom/SOCiété/RELations
Supposez que chaque service publique est payé par une contibution égale de tout le monde(pris une fois par mois de notre salaire avant qu'on le touche) Un tel système un accès presque gratuit aux transports et télécommunication. Ce système pouvait être élargit à d'autres secteurs(produits et autres services) pourvu il existerait une maturité sociale très large.
Supposez qu'on nous organiserait et qu'on mettait notre collective à un aprouvenment internationale, avant qu'on organiserait le second tour de ses nouveaux éléctions pour élire les dirigents local, provincial , continental et mondiale des différents projets.
Supposez que la qualité de la vie deviendrait plus important que beaucoup de bureaucratie et de stupidité commerciale.
Supposez que qu'ondevenait conscient du fait que l'histoire nous pousse vers l'organisation d'un meilleur monde sans chomage, pauvreté, guerre, pollution...
Pour chacun des projets on va donner d'abor un peu de motivation et après on va posser nos demandes. Il faudra aussi déveloper un 'site' pour voter sur l'internet.

C.ON.S.I.E.N.C.E presente : les 15 projets
project travail
-motivation : beaucoup de gens trouvent leur boulot ennuyante parce que la marché libre ne donne pas asseze du travail/avoir du travail n'est pas encore un droit/on peut pas façillement changer son travail, parce qu'il y en a pas assez/ Dans un économy standardisé, le compétivité ne sera pas basé sur l'exploitation puisque les conditions seront les même pour tous. Les Resources Humaines, les administrations personnels travaillent encore avec trop de différents statuts et réglements. Il faudrait les simplifier et standardiser.
-demandes : LE DROIT SUR UN EMPLOI AVEC UN SENS/MEME TRAVAIL MEME SALAIRE/LES ETUDIANTS DOIVENT ETRE PAYE AUSSI/
project telecom
-motivatie : pour l'administration des projects les moyens technologique ne sont pas standardisés, l'internet est trop utilisés uniquement pour des raisons commerciales
-demandes : la création d'un Système Universel Telematique pour le Gestion des projects (TUMS)un système pour l'administration et organisation des projects. Pour coordiner et controler chaque gouvernemt et entreprise devait empoyer le même système.pour savoir qui veut quelle emploie et quoi et où, pour savoir le demande de tous les produits et services. La population pourrait mondiale suivre ces données. TUMS serait le project pour intégrer les 15 projects et le pour gerer le secteur telecom.
Une campagne d'alfabetisations devrait être organisée pour tout le monde.
project transport
96
-motovation :pour mettre fin à la polution, le transport publique doit devenir principale
-demandes : une petite taxe standardisé ferait le transport publique presque gratuit
project sécurité
-motivation : il y aurait moins de crime parce que tot le monde aura une emploie/ mettre un fin aux guerres
-demandes : abolition des guerres/ reconversion de l'industrie d'armement/les armées vont être utilisés pour aider en cas de désastres naturelles, grands tavaux publiques pour empecher ses désastres/
seulement la police a le droit de porter des armes
project production
-motivation : au lieu de colaborer, il ya de guerres entres les entreprises, les victimes en sont les chomeurs, les accidents de travails et les individus et familles avec trop de stress
-demandes : les gérants devraient utiliser le système TUMS pour rendre l'information de leur entreprises accesible pour tot le monde : stockage, prix, demandes de personnels... . Les producents devrraient se réunir par group de product. Des messures pour éviter le gaspilage et la pollution devraient être pris.
project distribution
-motivation : trop de spéculation
-demandes : même prix pour même produits ou service/ création des données télématique pour savoir ou se trouvent quels produits et lequel et le moyen de transports le plus éfficient
project maison
-motivation : des millions vivent dans des conditions inhumaines ou payent trop de loyer
-demandes : inventarisation des maisons nécessaires, à reparer, construire.../tarifs sociales, pas de spéculation
project nouriture
-motivation : le vieux système invente des lois pour détruire la nouriture pour des raisons spéculatives et promote parfois ne pas producer la nouriture
-demandes : de la nouriture pour tout le monde en unifiant tous les efforts d'agriculture sur une échelle mondiale/ tous ceux qui travaillent dans ce secteur doivent recevoir une salaire uniforme s'ils travaillent leur terrains bien
project milieu
-motivation : reduire la pollution
-demandes : pas de surconsumation/triage immondices/recyclage/transport publique/entretiens des parcs nature/lois pour protéger les annimaux/plus d'energie propre...
project enseignement
-motivation : ne pas épargner sur l'enseignement, les pays pauvres doivent avoir des conditions commes
dans les autres pays pour enseigner
-demandes : pas trop d'élèves dans une classe/plus d'attention aus sciences humaines : philosophie, histoire, psychologie.../plus d'échangement entre entreprises et l'enseignement/enseignement pour adultes aussi/enseignement doit aussi apprendre à interpreter les medias objectivement
project energie
-motivation : trop de gaspilage et pollution
-demandes : invester dans l'energie propre
project argent
-motivation : l'aspect spéculative a des conséquences désastreuse dans le monde
-demandes : uniquement utilisation administrative de l'argent/une monnaie mondiale avec la même valeur partout/les banques doivent s'unir
97
project gestion de la société
-motivation : les décisions sur qui a le droit de travailler ou guerre ou pas de guerre...sont toujours pris par l'élite politique. Les dirigents politique ne peuvent pas faire une politique qui va contre le program globale. Ceux qui prennent les décisions dans les parties politiques et les syndicats suivent toujours ce que les spéculants veulent . On tourne dans des petits rond au lieu de résoudre les problèmes sur d'une façon mondiale. Si on va suivre leur logique, cela voudrait dire qu'on dois tous aller travailler pour le salaire le plus bas du monde...leur capitalisme éfondrait vite alors. Ils existent des groupes qui veulent prendre une autre chemin, mais ils sont divisé sur l'interpétation de l'histoire et sur les tactiques à suivre et ils bordurent uniquement sur le bataille classique des syndicats : des bon salaires sans connection mondiale et alternative globale
-demandes : tous les demandes des autres projects/ organisation des éléctions alternatives sur internets ou pression des comités sur les gouvernements nationaux ou administrations communales ou syndicats/
propagande poutr un nouveau système d'éléctions internationale: d'abord pour une programme mondiale et après pour les dirigents. Pour neutraliser le boycot des grands speculateurs il y aura pas des nationalisations. Sur le project 'gestion de la société' on pourra elire les dirigents por la justice, pour l'administration de la population et le premier qui aura une fonction coordinative. Un jour les éléctions des dirigents de projects remplaceraient les élections classique et par project et province quelqu'n sera envoyé au gouvernement continentale. Le gouvernement continentale formerais le gouvernement mondiale. Principe de base pour organiser ces éléctions serait le nombre de habitants d'un province.
Les comités locale pourraient avoir des moyens de controle sur leurs communes et entreprises.
project relations
-motivation : on devrais apprendre à travailler sans la discipline qui impose le système ancien et on devait de plus près avoir un intérets pour les problèmes de le monde de nos jours
-demandes : accompagnement psychologique pour des problèmes subjectives entre les gens/
des medias objectives et indépendentes du capital spéculative
project santé
-motivation : de nos jours on utilise trop de médicaments, c'est mieux d'attaquer les sources des maladies comme la pollution, le stress, la culture commerciale, pas assez de contact avec la nature, tensions psycholgiques
-demandes : nouriture naturelle de bon qualité, établissement d'un infrastructure médicale dans les pays pauvres, des soins médicale pour tout le monde (petite contribution de tout le monde)
Plan d'action
Si la volonté et la nécessite pour discuter l'alternative collectiviste devient plus claire on peut commencer à inventer des actions. Organiser de la pression sur les mandataires politiques classique,
des arrêts de travails pour discuter l'alternative. Exiger du patronat qu'il paye les mêmes salaires dans les pays pauvres... . Des manifestations pour exiger des Nations Unis l'abolition des guerres et de la pauvreté en imposant les demandes de l'alternative collective. Tous les premiers des différents gouvernements doivent avoir un réunion pour aux moins interdire toute spéculation dans l'économie, même salaire pour le même travail, reconversion de l'industrie militaire, etc... .


98
voor het vervolg lees 'Rode Kermis'
, hopelijk loopt het de volgende eeuw niet als volgt :
berichten uit de vorige eeuw
------------------------------------ 30/01/2101
Terwijl ze het neerschrijft, herinnert de 9Ojarige kleindochter Ruth zich nog heel goed hoe haar opa Octo op een koude januariochtend in 2044 uit een bootje op de vijver aan het Real Art-chaletje gehaald werd.
Ze was toen zelf 33 en verstoken zag ze hoe 2 gewapende agenten van de 'staatsveiligheid' hem aanmaanden naar de kant te varen. Waarom was een man van 88 jaar oud nog zo gevaarlijk ?
Vanuit de vleugel voor politieke gevangenen zou hij later op een dag in de lente nog willen schrijven over die bewuste dag waarop hij er toen even aan dacht van naar de oever te roepen dat ze “maar best de
boot konden lekschieten” en hem maar beter spoorloos konden laten verzuipen, want dat hij toch niet kon zwemmen,” gelogen in de hoop een soort verdwijntruk toe te kunnen passen. Uiteindelijk werd hij dan toch meegenomen.
Veel kans om nog veel te schrijven kreeg hij niet want ze hebben hem haast ongemerkt zo één van die prikpicuurtjes toegediend waarvan je na enkele dagen spoorloos ‘verdwijnt’ omdat je hartspier ervan plots na een tijd verstijft.
Voor hij stierf dacht hij eraan hoe hij het van hen met een oude verdwijntruuk uit de avonturenfilms van de 21ste eeuw nog had willen winnen...en aan zijn stukje over de Mierenetersbendes :
‘Zij’, de Miereneters, ‘Wij’, de Mieren. Gelukkig waren er nog Mieren die zich minder vlug bewogen en die niet blindelings gehoorzaamden aan de wetten die de Miereneters na hun haast wereldwijde staatsgreep in 1999 opgelegd hadden.
Hun hoofdwet was : denk niet na over het feit waarom je vaak op de moeilijkste momenten van de dag zoveel stresserende produktieve arbeid moet leveren terwijl op een heel groot deel van de nietwerkende Mieren, jacht werd gemaakt , teneinde ze te kunnen betrappen op werk.
Een andere wet was dat je je ook niet moest afvragen waarom er zo’n groot verschil bleef bestaan in de verloning en behandeling van de verschillende soorten kantoor- of fabrieksmieren. Een Mier uit Afrika bijvoorbeeld , plukte in ‘het zwart’ appelsienen voor de helft van ’t geld.
De meeste, militair best uitgerustte groepen Miereneters hadden hun tegenstellingen tijdelijk aan de kant geschoven en zich verenigd in een soort van wereldwijde brandweer die eerst alle pyromanen die graag met vuur speelden, van vuurstokjes voorzagen : pyromanen zoals daar waren : extreme nationalisten, fanatieke religieusen die nog altijd niets van de menselijke inhoud van het woord ‘religie’ begrepen hadden, de maffia, …of bevriende regeringen en hun legers. Van zodra dan iedereen voldoende opgehitst was en de eerste branden een feit ;landden dan altijd de onderhandelaars van de Mierenetersbrandweer om de branden te blussen ,’lees’, aan te
wakkeren.
99

Uiteindelijk kwamen de brandweerploegen overal zogezegd ‘humanitair’ tussen om overal ter wereld hun militaire basissen te kunnen vestigen…zeker voor ’t geval dat er nog meer brand zou te verwachten zijn. Want er waren toen zo’n soort imperialistische brandweeroefeningen tussen de verschillende soorten verenigingen van internationale Mierenetersbendes aan de gang.
In die tijd werden de Mierenetersbendes ingedeeld alnaargelang de plaats van afkomst van hun sponsors. Zo waren er de $-M.-eters, de petroleum$-M.-eters uit dorre zandvlakten die vaak op de fanatiekste hunner geloofsgenoten gokten bij het besteden van hun overvloedige winsten…en nog
andere op hun beurt verdeelde groepen die ook de Miereneters van hun vroegere kolonies van vuurstokken voorzagen om hun plaatselijke Mieren armoedig en onderdanig te houden en hun voor rekening van de rijkste der oorspronkelijke Miereneterslanden blijven uit te buiten.
Nooit mocht er worden gezegd of geschreven dat het allemaal om grondstoffen en ekonomische en bijgevolg politieke machtsspelletjes ging…nee…er waren overal wel ergens branden die moesten worden geblust…overal moest ‘humanitair’ geholpen worden…wie dat tegensprak was een Mier onwaardig.
Ook al werd de toestand in de brandende bijkantoren van de Miereneters zo uitzichtloos dat de plaatselijke Mieren totaal aan de maffia waren overgeleverd…de grote Miereneters kon je geen verwijten maken. Trouwens, ze werkten toch ook maar voor de anonieme kartels van de grote Mierenhouders die via de Mierenmanagers het leven van miljoenen Mieren in goede, want winstgevende banen hielden. Steeds bezorgd om markten en groei leidden de Mierenstaten hun legers vechters, werkers en werklozen in de richting van het meeste opbrengst van het geld : in de richting van onder andere wapenproduktie, krisis, groei en oorlog.

Een tiental jaar na de tweede grote oorlog uit de twintigste eeuw
werd grootvader Octo geboren. Ruth snuffelde in de teksten die hij had nagelaten. Ze besloot ze in plaats van louter chronologisch eerder filosofisch te rangschikken : eerst die stukken die over ’t ontstaan van ’t leven gingen, over hoe het leven ‘werd’; dan die artikels en pamfletten of betogen over ’t geld en de politiek errond als één deel, de
stoffelijke bestaansvoorwaarden dus(de stukken over over de kollektieve geschiedenis van het ‘hebben’ );
en tenslotte over al die energieen die met de innerlijke en intermenselijke kant van het ‘zijn’ te maken hebben.
Over ‘worden’, ‘hebben’ en ‘zijn’ daar ging het altijd over. Pamfletten en nog veel meer, vondt ze terug. 'Hadden we al maar een ander systeem om de samenleving te beheren,,,,dacht ze.' Ze vond een kaartje in z'n gedichtenbundel die openviel :
DE ECHTE KUNSTENAARS : Wandel door onze steden en dorpen...
Wie bouwde alles wat staat en beweegt en in onze winkels ligt ?
Wie onderhoudt de akkers, de plantages en weiden ?
Het werkvolk begot. Zelfstandig of als loonkracht op zich.
100

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

enkele diepzinnige dingen toevoegen ?